Fotky z přístavby školy Nebylo snadné prosadit přístavbu základní školy v tehdejších politických podmínkách. O nové škole se v Drnholci mluvilo již krátce po druhé světové válce. Existují dokumenty z počátku padesátých let o plánované stavbě. Jenže plány z poválečných let byly odloženy a odkládány až do počátku let osmdesátých.

(...fotogalerie...)

Přístavba ZŠ Drnholec ve světle školní kroniky

Fotky z přístavby školy První konkrétní informace o přístavbě základní školy píše v kronice tehdejší ředitel školy Miloslav Kapusta ve školním roce 1973/74. Od tohoto školního roku se zmínky plánované akci objevují prakticky každý rok. Připomeňme si, s jakými problémy se museli tehdejší představitelé školy a obce vypořádat.

1973/74

Úkol začít s přístavbou školy již v této pětiletce nebude splněn. V letošním roce je zajištěna celá finanční částka na přístavbu v hodnotě 22,5 milionů Kč, ale nelze sehnat podnik, který by vypracoval projekt. Stavba má být zajišťována ONV Břeclav, avšak projekt a vypracování kanalizace k přístavbě je úkolem MNV Drnholec.

Člověk nemusí odborníkem ve stavebnictví, aby na první pohled odhalil jisté nesrovnalosti. Jsou dány peníze na celou stavbu, které musejí být prostavěny, aniž by se někdo zajímal, zda obec řádně zajistila stavební pozemek a dovedla k úplnosti přípravné práce (kanalizace). Navíc v době přísného plánování není možno zajistit stavení podnik.

1974/75

Ačkoliv se v tomto školním roce projevovala velká iniciativa školy a obce k zajištění přístavby školy, nedospěla tato záležitost prakticky ani o krůček vpřed. ONV Břeclav, který je investorwm a odpovědným orgánem v této věci, udělal velmi málo. O otázku přístavby se zajímala a konkrétní kroky prováděla i VO KSČ v Drnholci. V každém případě je přístavba školy odsunuta až na šestou pětiletku a zatím není znám ani projektant, ani dodavatel.

1975/76

Přístavba ZDŠ Drnholec má být zařazena do okresního volebního programu 1976/80. Dosud to ale stále není vyřešeno definitivně, přístavba a její realizace je stále na vážkách a má to odezvu v rozladěnosti veřejnosti, zejména rodičů. Škola, MNV i VO KSČ usiluje o realizaci přístavby (měla by být zahájena v roce 1978), avšak okresní orgány se zdají být v tomto směru lhostejné k problémům obce.

1976/77

Fotky z přístavby školyHarmonogram MNV Drnholec je plněn podle plánu. Má se v současné době uskutečnit výkup a asanace budov v blízkosti školy, pro příští rok se počítá s vybudováním kanalizace u školy.

1977/78

Harmonogram prací ze strany MNV je poněkud opožděn. Kanalizaci, která byla původně plánována na akci Z, není možno, zejména pro strojovou techniku, takto uskutečnit. V současné době se jedná o to, aby kanalizaci provedly Vodohospodářské stavby Znojmo. Vypracování projektu bylo zadáno v letošním roce Stavoprojektu Brno a je reálná naděje, že do závěru pětiletky bude projektová dokumentace hotova. K likvidaci objektů v asanačním pásmu zatím nedošlo.

1978/79

Harmonogram k přístavbě ZDŠ má částečné zpoždění, které tkví především ve výkupu a demolici objektů. Projekt přístavby se současně již zpracovává (Stavoprojekt Brno) a je znám i dodavatel (Pozemní stavby Brno). Ne zcela je zajištěna generální oprava stávajícího objektu školy – Svatoplukova ulice. S pracemi na přístavbě se zahájí v příštím roce (1980, možná již na podzim 1979).

V létě 1979 dochází k výměně ředitele školy. M. Kapusta odchází do Velkých Pavlovic, novou ředitelkou se stává dosavadní zástupkyně ředitele školy Eva Milošová, která současně vykonává funkci předsedkyně VO KSČ. Tajemníkem MNV v tomto volebním období je učitel Jaromír Mádl. Především tito místní funkcionáři vyvíjejí to potřebné úsilí k tomu, že se sen o vybudování nové školy v Drnholci stává skutečností.

1979/80

Fotky z přístavby školyBěhem celého roku bylo sledováno plnění harmonogramu přístavby ZDŠ. Práce, které zajišťuje MNV, hlavně kanalizace, se setkávají s velkými problémy (nedostatek potřebného materiálu a strojů). Přesto však během hlavních prázdnin byla dovedena kanalizace až k stávající budově, ostatní stanovené úkoly se taktéž podařilo zajistit, takže staveniště je připraveno k předání. Vedení školy se zúčastnilo několika jednání ohledně přístavby a některé drobné úkoly pomáhalo zajišťovat.

1980/81

V tomto školním roce se započalo s přístavbou školy. K 12. 11. 1980 bylo předáno staveniště. MNV a vedení školy muselo zajistit 15 lidí pro stavební podnik, jinak Pozemní stavby odmítly přístavbu vybudovat. Od jara se započalo s budováním základů – výkopy základů se plnily pěchovaným pískem.

1981/82

Škola nám roste před očima. Přístavba pokračovala montáží hrubé stavby. Úkoly ze strany národního výboru jsou zabezpečovány a je reálný předpoklad, že termín dokončení bude dodržen. Ze strany vedení školy je zabezpečováno vnitřní vybavení – nábytek.

1982/83

Hrubá stavba školy opravdu vyrostla před očima. Přes zimu byla položena první vrstva izolační hmoty na střechu, v červenci byla položena druhá vrstva. Na jaře byly vybetonovány podlahy v učebnách a postupně se provádělo kompletování WC, umýváren a učeben odborných předmětů. Stavbaři za pomoci brigádníků stavěli kolem celé budovy lešení (hlavně o prázdninách), takže započaly přípravy na vnější omítky. I přes značné úsilí vedení školy (jmenovitě s. Milošové a Mádla), MNV, OŠ ONV i dalších institucí se nepodařilo zahájit k 1. září 1983 výuku v nové budově.

1983/84

Fotky z přístavby školyPřístavba školy byla dokončena v únoru a do užívání předána 23. března 1984. Na školní zahradě bylo provedeno vyčištění studny ve skleníku, instalována nádrž na vodu a proveden rozvod vody. Tím byly vytvořeny předpoklady pro dobré výsledky práce na pozemku. Předběžně je zajištěna generální oprava stávající budovy a projektově se připravuje přístavba tělocvičny.

Přístavba školy byla slavnostně otevřena 23. března u příležitosti Dne učitelů. Slavnostního otevření se zúčastnila delegace OV KSČ - s. Hovězák, delegace ONV Břeclav vedená místopředsedkyní s. Pekárkovou, vedoucí OŠ ONV s. Cyprián, delegace Pozemních staveb vedená ředitelem s. Vykoupilem, zástupci Stavoinvesty, místní funkcionáři ZO KSČ, R MNV a bývalí ředitelé a učitelé školy.

Po zahájení famfárami před budovou školy a slavnostních projevech byla přestřižena páska a všichni účastníci mohli zhlédnout připravený kulturní program žáků a pěveckého souboru žen. V tomto směru se daného úkolu ke spokojenosti všech zhostili s. Palíková a s. Fiala. Program měl mírovou tématiku a byl všemi přítomnými vysoce hodnocen. Taktéž ideová výzdoba školy upoutala všechny přítomné. Pod ni se podepsaly s. Langeová, Mrenicová a Janečková. Po prohlídce školy bylo pro pozvané hosty připraveno posezení ve školní jídelně.

U příležitosti slavnostního otevření školy byl vydán pamětní list – linoryt – námět žákyně naší školy a almanach o vývoji a současnosti školy v Drnholci, který obdrželi všichni účastníci.

Otevřením nové budovy školy se materiální podmínky pro výuku výrazně zlepšily. V nové učebně jsou kromě desíti učeben dvě odborné pracovny - pro fyziku a chemii a pro přírodopis, dobře vybavená cvičná kuchyně a pavilon pro mimoškolní výchovu. I když některé místnosti se provizorně využívají jako učebny (část ŠD, čítárna, klubovna PO SSM), jsou zde mnohem lepší podmínky než v bývalých prostorách staré školy. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena.

1984/85

Fotky z přístavby školyNejčastější závadou na nové škole byly prasklé okenní tabule v učebnách a kabinetech a rozbitá okna v prostorách nasměrovaných k fotbalovému hřišti.

V průběhu roku se vyskytlo několik závad na novém zařízení školy:
- došlo k poruše zařízení na čistírně odpadní vody (odstraněno Sigmou Hranice)
- objevilo se zatékání vody ze střechy (odstraněno pracovníky stavební organizace)
- v pracovně fyziky teče do zdi voda z vodovodu (bude opraveno v srpnu 1985)
- ve třídách opadává omítka ze stropů a kolem zárubní dveří (bude opraveno v srpnu 1985)

1985/86

Fotky z přístavby školyNa podzim 1985 byla zahájena generální oprava staré budovy školy na Svatoplukově ulici. Opravu provádí Pozemní stavby Brno. Dle uzavřené dohody má být oprava skončena v únoru 1987.

1986/87

Veřejně prospěšná činnost učitelů, provozních pracovníků i žáků byla zaměřena na dokončení generální opravy historické budovy, a tím i na přípravu k zahájení pravidelného vyučování v této budově, kde jsou umístěny třídy 1. stupně, kabinety a hudebna pro celou školu. Učitelé odpracovali celkem 452 brigádnických hodin, žáci pod vedením pedagogických pracovníků celkem 551 brigádnických hodin.

Zápisy ve školní kronice v následujících letech situaci ohledně budování areálu základní školy příliš nesledují. Až v roce 1990 se v zápise objevuje tato informace.

1989/90

Po materiální stránce bylo nejdůležitější dokončit přístavbu tělocvičny a dílen. Dne 26. června 1990 proběhla prohlídka ukončení práce na tomto objektu za účasti nejvyšších představitelů ONV a dalších zainteresovaných organizací. Hlavní zásluhu na zrodu přístavby má bývalá ředitelka školy Eva Milošová. Její zásluhou je i v projektovém i skutečném řízení stavba plavecké učebny.

Tento plán se stal pouhou utopií. I když byla zajištěna projektová dokumentace, nepodařilo se v nových společenských podmínkách zajistit potřebný finanční obnos k vybudování plavecké učebny. Objevily se naléhavější problémy, jež bylo v obci nutno řešit, a byl zaveden nový systém financování takových akcí.