Začátek školního roku

Školní rok 1952-53 začal 1. září 1952. V týdnu před zahájením školního roku vyzdobili učitelé školu a připravili plán práce. Dne 1. září v 8 hodin se shromáždili všichni žáci v kreslírně, kde je přivítal ředitel školy a zazpívali Píseň práce.

Důležité události v obci

JZD v Drnholci nehospodařilo dobře. Stále se potýkalo s organisačními poížemi. Členové si stěžují na příliš velkou výměru půdy a nedostatek pracovních sil. Proto také plánovaná hodnota pracovní jednotky nebyla dodržena.

Předsedou MAVNF v Drnholci byl zvolen v březnu 1953 s. Stanislav Srnec. Téměř celý rok před tím MAVNF nefungoval.

V únoru 1953 se vytvořila závodní organisace KSČ na školách v Drnholci. Jejími členy byli:
Dobroslav Babák, Jaroslav Franěk, František Pernica, Karel Půlpytel a Metoděj Skřivánek. Důvěrníkem byl zvolen s. Karel Půlpytel. Předsedou místní organisace KSČ v Drnholci byl zvolen s. Brychta.

Po celý rok byl veden boj s mandelinkou bramborovou. Kultury brambor byly poprašovány i s letadla. Proto také mandelinka nezpůsobila škod.

V listopadu 1952 se opět rozšířila slintavka a kulhavka. Jako opatření proti jejímu dalšímu šíření vydal ONV v Mikulově mimo jiné zákaz žákům z Brodu n. D. a z Novosedle navštěvovat školu v Drnholci. Tento zákaz trval od 24. 11. do 9. 12. 1952. Po tuto dobu chodili žáci do školy ve svých obcích.

Význačné události širšího významu

S velkým uspokojením byl naší veřejností přijat proces a odsouzení bandy Slánského v listopadu 1952. V tomto procesu i dalšími událostmi se ukázala i pravá tvář a úloha obou bývalých presidentů ČSR t.zv. "Osvoboditele" Masaryka a t.zv. "Budovatele" Beneše jako exponentů kapitalismu a nepřátel lidu a SSSR.

Otřesně zapůsobilo na náš pracující lid úmrtí generalissima J. V. Stalina a prvního dělnického presidenta ČSR Klementa Gottwalda. Úmrtí obou těchto státníků vzpomnělo všechno občanstvo na velkých smutečních tryznách.

Dne 21. března 1953 byl zvolen presidentem republiky s. Antonín Zápotocký, jehož volba byla nadšeně přijata vším pracujícím lidem.

V říjnu 1952 se konal IXX. sjezd KSSS, který měl i pronikavý význam na vývoj událostí u nás.

Dne 1. června 1953 byla u nás provedena měnová reforma a zrušení vázaného trhu. Při výměně peněz spolupracovali všichni učitelé.

Jedna z nejradostnějších událostí se stala 27. července 1953, kdy bylo konečně pod nátlakem světového mírového hnutí podepsáno příměří v Koreji.

Život školy

Žákovská organisace byla reorganisována na školní žákovský výbor. Předsedkyní školního žákovského výboru byla zvolena Libuše Oborná ze IV. třídy. V jednotlivých třídách byli zvoleni starostové.

Vedoucí PO byla s. Richtrová z mateřské školy v Drnholci.

Práce SRPŠ se v tomto školním roce zlepšila hlavně tím, že byly konány schůze v jednotlivých obcích školního újezdu za účasti všech učitelů a tím byl navázán lepší styk školys rodiči. Tento způsob schůzí se osvědčil.

Byl vytvořen zájmový kroužek leteckého modelářství, který úspěšně vedl nadporučík Zedník ze zdejší posádky. Pro mimoškolní tělesnou výchovu byly ustanoveny čtyři kroužky základní tělesné výchovy, jejichž vedoucími byli Pavel Pšovský, Miloš Drápal, Libuše Dolejská a Marie Morávková a kroužek kopané s vedoucím Lubomírem Mikulkou. Doučovací skupiny si sestavovali jednotliví učitelé podle potřeby. Zvláštní pozornost byla věnována žákům III. a IV. třídy.

V březnu 1953 bylo oploceno mičurinské pole, jehož správcem byl určen Karel Vorel.

Dne 24. dubna 1953 odhlasovalo NS nový školský zákon, který podstatně zasáhldo školství a reorganisovanou školu přiblíží svému sovětskému vzoru. Při reorganisaci vlády byl jmenován ministrem školství a osvěty s. Ernest Sýkora.

Pololetní prázdniny byly prodlouženy a trvaly od 30. 1. do 15. 2. 1953. Prázdniny velikonoční byly zkráceny na dva dny.

Od 27. 1. do 5. 2. 1953 bylo 19 žáků IV. třídy na výchovně výcvikovém lyžařském zájezdu v Krkonoších. Vedoucí byl Pavel Pšovský.

Během školního roku byla provedena dvě branná cvičení, která vedl Pavel Pšovský, žáci se zúčastnili lehkoatletických závodů v Mikulově, v nichž se jako první umístil Otakar Svršek, žák IV. třídy, a kroužek kopané sehrál utkání se střed. školou v Hrušovanech n. Jev., Dol. Dunajovicích a Dolních Věstonicích.

Od 13. do 18. dubna 1953 byl organisován týden vzorné docházky. V tomto týdnu byli v docházce nejlepší žáci z Novosedel, nejhorší žáci z Drnholce.