Začátek školního roku

Školní rok 1951-52 začal 1. září 1951. V týdnu před zahájením školního roku byla tato význačná událost v životě dětí popularizována relacemi v místním rozhlase. Učitelé v této době provedli výzdobu školy a vypracovali plán školní práce.

Dne 1. září promluvil do místního rozhlasu předseda MNV v Drnholci s. Stanislav Seďa, který vítal žáky do nového školního roku a přál jim hodně úspěchů v práci. Místní i školní rozhlas vyhrával potom veselé skladby.

V osm hodin se shromáždili všichni žáci ve vyzdobené kreslírně, kde vyslechli projev ředitele školy, poselství krajského výboru ČSM a rozhlasový projev náměstka ministra školství, věd a umění. Na závěr zazpívali všichni přítomní Píseň práce.

Důležité události v obci

(...)

V lednu 1952 se konala výroční schůze MO KSČ, předsedou byl zvolen Václav Rykr, dělník na Státním statku v Drnholci. Ředitel školy Dobroslav Babák byl zvolen kulturně propagačním referentem.

Začátkem roku 1952 byla na zámku v Drnholci umístěna vojenská posádka.

Mandelinka bramborová

Od jara do podzimu byl veden boj s americkým broukem – mandelinkou bramborovou, která se rozšířila na větší část katastru. Bylo uspořádáno několik hledacích dnů a kultury byly poprašovány i z letadla.

V květnu 1952 se objevila v obci slintavka, která se rozšířila i do Novosedel. Stáje JZD zůstaly ušetřeny této nemoci.

Život školy

Na žákovském shromáždění dne 17. 9. 1951 se konaly volby výboru ŽO. Předsedou byl zvolen Zdeněk Petrů, jednatelkou Ludmila Hadašová, oba ze IV. třídy. Celková činnost ŽO proti minulým letům byla slabší. Předsedou Pionýrské organizace byl zvolen Jiří Váleček. Po celý rok však nebylo možno získat vedoucího z řad členů ČSM, a proto činnost pionýrů byla proti minulému roku mnohem slabší.

Sdružení rodičů a přátel školy po celý rok nevykazovalo žádnou činnost. Jednou z příčin jsou i značné hospodářské starosti a mnoho práce v zemědělství.

Doučovací skupiny si sestavovali během školního roku učitelé jednotlivých předmětů sami podle zjištěných mezer ve vědomostech žáků.

Oslavy a vzpomínky

Během školního roku bylo provedeno několik oslav památných dní a vzpomínek na význačné osobnosti.

Dne 2. října 1951 se konala oslava Dne československé armády, jíž se zúčastnil člen SNB, který s žáky pobesedoval. Při této příležitosti vyhlásili žáci několik pěkných zvazků kolektivních i osobních.

Dne 6. listopadu 1951 se konala v sokolovně společně s národní školou oslava 34. výročí VŘSR. O významu této revoluce promluvil Karel Půlpytel. Žáci střední školy pak vystoupili s kulturní vložkou i na veřejné oslavě, která se konala téhož dne večer. Touto oslavou byl zahájen měsíc československo–sovětského přátelství, který se projevoval učební a výchovnou náplní ve všech předmětech.

Během školního roku bylo vzpomenuto těchto význačných událostí:
- 23. listopadu 1951 narozenin prezidenta Klementa Gottwalda
- 21. prosince narozenin generalissima J.V.Stalina
- 21. ledna 1952 úmrtí V.I. Lenina
- 9 .května 1952 Dne vítězství
- 1. června 1952 Mezinárodního dne dětí.

Oslav 1. máje se zúčastnili v Mikulově učitelé i žáci. Dne 10. listopadu 1951 se žáci zúčastnili štafety přátelství a míru a 9. května 1952 běhu vítězství.

Branná cvičení

Dne 9. února 1952 provedla škola zimní branné cvičení a dne 30. května 1952 závěrečné letní branné cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnil okresní tělovýchovný inspektor soudruh Melíšek. Obě cvičení prokázala dobrou přípravu žáků a setkala se s jejich velkým zájmem.

Pracovní brigády

Žáci s učiteli se zúčastnili pracovní brigády na podzimní sklizni brambor a kukuřice na polích JZD v Drnholci a v Novosedlech (3 dny) a hledacího dne mandelinky bramborové. Po celý rok byl sbírán odpadový materiál a léčivé byliny. Úkoly byly splněny přes 100%.

Soutěže

Škola se zúčastnila soutěže středních škol okresu ve střelbě vzduchovkou (pětičlenné družstvo chlapců a dívek – umístilo se na pátém místě). V soutěži kopané bylo naše družstvo vyřazeno v prvním kole družstvem II. střední školy v Mikulově.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky žáků 4. třídy byly provedeny 3. a 4. června 1952 (písemné) a ve dnech 9. – 11. června 1952 (ústní). Přípravám na zkoušky věnovali jak učitelé, tak zkušební komise mimořádnou pozornost a učitelé i značnou námahu. Proto také zkoušky proběhly hladce a žáci prokázali dobrou přípravu.

Zkušební komise byla složena takto:
- předseda: František Pernica, ředitel národní školy v Drnholci
- zástupce MNV: Václav Rykr, dělník na ČSSS v Drnholci
- zástupce referátu ONV: Adolf Kavalíř, dělní na ČSSS v Drnholci
- ředitel školy: Dobroslav Babák
- třídní učitel : Lubomír Mikulka

Zkoušející učitelé:
- Lubomír Mikulka pro jazyk český, dějepis, zeměpis a občanskou nauku
- Karel Vorel pro matematiku a přírodopis
- Karel Půlpytel pro jazyk ruský
- Dobroslav Babák pro chemii a fyziku

Zkoušek se zúčastnilo 22 žáků z 4. třídy, z toho 13 chlapců a 9 dívek.
S vyznamenáním prospěli:
Josef Matal, Ludmila Hadašová, Jarmila Mucalová a Jarmila Pospíšková.
Ostatní žáci prospěli.

Ze střední školy vyšlo celkem 47 žáků, kteří byli zařazeni do povolání. Do hornictví byli získáni čtyři chlapci a dvě dívky, do hutnictví dva chlapci. Na školy III. stupně bylo získáno šest žáků (4 chlapci a 2 dívky).

Organizace školy

Na začátku školního roku byl učitelský sbor ve stejném složení jako v minulém školním roce. Prvního ledna 1952 odešel Jan Slanina, který se jako záložní důstojník přihlásil do další činné služby vojenské. Školní obvod zůstal nezměněn. Školská komise nebyla ustavena. V červnu 1952 převzal funkci škol. referenta MNV v Drnholci Oldřich Jelínek, cestář v Drnholci.
Ve školním roce 1951/52 byla střední škola v Drnholci čtyřtřídní s pobočkami při 1. a 2. třídě. Od ledna 1952 byla pobočka při druhé třídě stažena pro nedostatek učitelů.

Zdravotní stav

Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Během školního roku byly provedeny lékařské prohlídky, zkouška moče, očkování proti TBC a proti neštovicím. Zdravotní závady byly shledány u dvaceti žáků. Jednalo se hlavně o srdeční vady, vady hrudníku a ploché nohy.

Rekreace

O prázdninách se zúčastnili měsíční rekreace žáci, kteří se přihlásili do hornictví a hutnictví a mimo ně ještě šest žáků. Dalších deset žáků se zúčastnilo desetidenního kulturně rekreačního zájezdu do Prahy.

Inspekce a návštěvy

Dne 11. března 1952 navštívil školu okresní školní inspektor. Byl přítomen vyučování ve všech třídách. Závěrečné zkoušky navštívil okr. škol. inspektor František Mrňous, který kladně zhodnotil průběh zkoušek.