Začátek školního roku

Školní rok 1950-51 začal 1. září 1950. Před osmou hodinou ranní promluvil ředitel školy k občanstvu do místního rozhlasu. Rozhlas potom vítal potom žáky do školy veselou hudbou. Ve vyzdobené kreslírně se shromáždili žáci se svými učiteli a vyslechli krátký zahajovací projev ředitele školy, zástupce ONV v Mikulově dr. L.Sokoly a budoucího pionýrského oddílu svazáka D. Kostolanského. Po desáté hodině vyslechli projev ministra školství, věd a umění prof. Zdeňka Nejedlého, vysílaný rozhlasem. V závěru se žáci zavázali k pilné a poctivé práci a učitelé podali v tom smyslu kolektivní závazek. Shromáždění bylo zakončeno Písní práce.

Důležité události z dějin obce

Během roku 1950 se do obce přistěhovali čeští reemigranti z Bulharska, kteří vesměs pracují jako dělníci na místním státním statku.

(...)

V září 1950 se vyskytli v bramborové kultuře v místní trati pod Husovou ulicí američtí brouci – mandelinka bramborová.

(...)

Výzvu varšavského kongresu obránců míru podepsali v Drnholci všichni občané starší 15 let. Mezi dvojicemi, které získávaly podpisy byli učitelé Dobroslav Babák a Jan Slanina.

Školní slavnosti, důležité události a budovatelská práce školy

Na zahajovacím žákovském shromáždění v září 1950 byla zvolena žákovská organisace. Předsedou byl zvolen Jan Korcián, jednatelkou Blažena Modlitbová, oba žáci 4. třídy (dnes devátá). ŽO si stanovila pracovní plán, který také dodržela.

V tomto školním roce byl na škole ustaven pionýrský oddíl. Úkolu vedoucího se ujal svazák Dominik Kostolanský. Za spoluipráce všech učitelů a ŽO a po počátečních potížích začal oddíl pracovat. V únoru 1951 vykonalo pionýrský slib 16 žáků, v dubnu dalších 9 žáků. V té době konal již placený vedoucí D. Kostolanský své povinnosti nedbale, a proto byl okresní pionýrskou radou v Mikulově odvolán. Činnost oddílu velmi ochabla. Základní potíže byly v tomto školním roce překonány, a je proto naděje, že plnou činnost projeví oddíl v příštím školním roce.

Na začátku školního roku byly ustanoveny čtyři doučovací skupiny, dvě z českého jazyka a dvě z matematiky. Pracovaly dobře v zimních měsících, kdy byla dostatečná účast žactva. Totéž platí i o zájmovém kroužku pěveckém, do něhož se přihlásilo 32 žáků. Kroužek vedl Jan Slanina.

Dne 22. října 1950 byla svolána ustavující schůze SRPŠ. Pro malou účast rodičů se schůze odložila na 5. listopadu, kdy se dostavilo celkem devět rodičů, z nichž byl sestaven výbor SRPŠ, jenž však během roku vůbec nepracoval.

V zimním období dostávali přespolní žáci v poledne polévky. Vařilo se v komunálním hostinci.

Význačnou událostí školního roku bylo zavedení nového školního a zkušebního řádu. Stalo se tak na začátku druhého pololetí. Žáci se s nimi seznámili na schůzi ŽO, kde se písemně zavázali, že se budou podle školního říditi. Novinkou bylo též zavedení žákovských knížek, které za půl roku dobře vžily.

Dne 16. února 1951 byla svolána veřejná schůze MNV v Drnholci „Nová škola vesnici- vesnice škole“. Na tuto akci pozvali učitelé osobně všechny občany Drnholce. Byla provedena kritika i sebekritika MNV i učitelů a občanstvo bylo seznámeno s novým školním řádem. V závěru byly předneseny závazky vesnice vůči škole a školy vůči vesnici.

Novinkou s velkým politickým významem ve školním roce 1950-51 bylo zavedení závěrečných zkoušek žáků 4. třídy (vycházejících žáků) a následujících hovorů s rodiči o volbě povolání. Zkoušek se zúčastnili všichni žáci 4. třídy. Byli velmi dobře připraveni. Výsledek zkoušek byl tento:
žáci M. Hadaš, J.Hajduch, K.Herka, J. Korcián, J.Kachlík a Z. Ondrová prospěli s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli.

Po zkouškách byly provedeny hovory s rodiči, a to i žáků, kteří vycházeli z nižší třídy. Celkem se zúčastnilo hovorů 50 žáků (téměř polovina žáků vycházela z nižší třídy), kteří byli takto zařazeni do povolání:
hornictví 7 chl.,hutnictví 2 chl., zednictví 2 chl., stolařství 1 chl., krejčovství 1chl., švadlena 1 d., zemědělství 8 chl.+8 d., kovoprůmysl 3 chl., pošta 1 d., studie na střední škole 5 chl., nerozhodnuto 5 chl.+ 7 d.

Závěr školního roku byl slavnostní a byli pozváni i veřejní činitelé. Žákům 4. třídy (vycházející), kteří prospěli s vyznamenáním, byla předána pochvalná uznání zkušební komise, ostatním žákům s vyznamenáním byla vyslovena pochvala ředitelem školy. Zástopce MNV předal 30 žákům odznak TOZ a zástupce ČSM předal nastávájícím horníkům a hutníkům čestný odznak. Slavnost byla zakončena Písní práce.

Žáci s učiteli se během školního roku zúčastnili pracovních brigád na budování hřiště, při hledání mandelinky bramborové, při dobývání cukrovky, při sázení lip na náměstí (zasadili 20 lip na jižním okraji náměstí), zemědělských brigád na pomoc JZD a ČSSS. Celkem bylo odpracováno žáky (s učiteli) 8180 pracovních hodin.

Učitelský sbor byl sestaven takto:
Dobroslav Babák, František Částek, Lubomír Mikulka, Marie Mikulková, Karel Půlpytel, Jan Slanina, Karel Vorel a Irma Vorlová.

V dubnu 1951 se odstěhoval učitel římskokatolického náboženství P. Čeněk Mazal do Hustopečí a na jeho místo nastoupil P. František Šafář z Hustopečí.

Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Byla provedena lékařská prohlídka celková, rengenologická prohlídka, očkování proti TBC, očkování proti neštovicím a ebylo shledáno význačných závad.

Na konci školního roku navštěvovalo školu 166 žáků (84 chlapců a 82 dívek), podle národnosti bylo 156 Čechů, 5 Slováků, 2 Němci, 1 Maďar a 2 Charváti.