Důležité události z dějin obce

Rok 1947 byl nejsušším rokem pokud lidská paměť sahá. Projevilo se to velkou neúrodou všech zemědělských plodin, takže zemědělci byli nuceni žádat stát o finanční podporu. Mnozí z nich nesklidili ani tolik, aby vyživili rodinu.

Na podzim 1947 dokončila polní skupina zeměměřičského uřadu scelování pozemků katastru Drnholec a definitivní přidělování zemědělcům. Nejvyšší výměra půdy přidělené jednomu zemědělci činí 13 ha.

Na podzim 1947 bylo započato se stavbou čtyř nových zemědělských usedlostí. Tři z nich se staví na Husově ulici, jedna na Vrchlického ulici. Stavby jsou prováděny podle zákona o stavební obnově. Stavební náklad na jednu usedlost činí asi 1 800 000 Kč.

Únor 1948 proběhl v obci celkem klidně. Byl ustaven akční výbor třicetičlenný, který zbavil tři nespolehlivé zemědělce národní správy.

Dne 30 května 1948 byly v obci provedeny volby do Národního shromáždění s tímto výsledkem:
- 776 voličů se dostavilo k volbám
- z toho 740 pro jednotnou kandidátku
- 32 bílých lístků
- 4 neplatné hlasy

(...rok 1948 v obecní kronice...)

Ze školního života

V sobotu 13. září 1947 vzpomněla škola 10. výročí úmrtí presidenta T. G. Masaryka besídkou s recitacemi, proslovem a oceněním veliké osobnosti presidenta Osvoboditele.

Školní slavnost konaná 27. října 1947 k oslavě Dne svobody měla tento obsah: recitace žáků, ukázky literatury vztahující se k 28. říjnu, lidové zpěvy a tance slovanských národů předvedené žáky, kteří se k nám přistěhovali z Bulharska, Jugoslávie a Ukrajiny. Slavnost byla zakončena sborovým zpěvem státní hymny.

Tragického skonu ministra zahraničí Jana Masaryka bylo vzpomenuto společným poslechem zvláštní relace školského rozhlasu.

Oslava narozenin presidenta budovatele dr. Edvarda Beneše se konala dne 29. května 1948 v místnosti kina. Pořad byl vyplněn recitacemi, projevem žákyně a sborovým zpěvem žákovského sboru. Slavnost byla veřejná a zúčastnil se jí též zástupce ONV v Mikulově, který promluvil o jednotné kandidátce.

Ještě tři důležité události se staly v roce 1948:
Po únorových událostech se stal ministrem školství opět profesor Zdeněk Nejedlý.
Dne 21. dubna 1948 byl odhlasován ve sněmovně nový školský zákon, kterým se stanovila povinná devítiletá školní docházka.
Dne 7. června 1948 abdikoval president republiky dr. E. Beneš. Jeho nástupcem se stal dosavadní předseda vlády Klement Gottwald.

K újezdu měšťanské školy v drnholci se přihlásily obce Brod nad Dyjí a Litobratřice. Žáci z Brodu navštěvovali dosud měšťansko uškolu v Dolních Dunajovicích a žáci z Litobratřic navštěvovali měšťanskou školu ve Fryšavě, okr. Znojmo (dnes Břežany). V důsledku změny újezdu byla prozatímní újezdní školní rada rozšířena o zástupce obcí Brodu a Litobratřic.

Lékařskou prohlídku žactva vykonal státní obvodní lékař MUDr. Emil Prosecký. Zdravotní stav uznal celkem za dobrý.

Číselný výkaz dětí podle národnosti na konci školního roku:
Celkem 154 žáků, z toho 139 Čechů, 14 Slováků, 1 Němec, podle náboženství 139 římskokatolického, 7 českobratrskoevangelického, 6 evangelíků augšpurského vyznání, 1 bez vyznání.