Loga

Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tím získala prostředky pro zvyšování úrovně práce školy. Žáci pátého až devátého ročníků budou absolvovat dvakrát za rok projektové týdny. Tyto týdny budou naplněny praktickým uplatňováním dovedností a znalostí nabytých v průběhu roku.

Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0109
Název projektu: Já na to mám – projektovými týdny k dosažení kompetencí a autoevaluace školy
Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02
Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání-7.1.1
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2011
č. Druh finanční podpory Výše finanční podpory
(v Kč)
Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 314 983,50 15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 784 906,50 85
3. Soukromé spolufinancování 0 0
  Celkové způsobilé výdaje 2 099 890,00 100

Metodický průvodce projektu (.pdf, 6 825 kB)

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci se v rámci projektu "Já na to mám" připravovali na volbu povolání. Podívali se na úřad práce, navštívili několik firem, prošli si počítačovými testy. Ze všech akcí zpracovávali následně po skupinkách reportáže, ze kterých nakonec sestavili časopis. A aby toho nebylo málo, předvedli výsledky své práce prvňákům a čtvrťákům.

 

Loga Vstup do fotogalerie

Jak se žije v Evropské unii – to se pokoušeli zjistit žáci a žákyně sedmých ročníků během „svého“ projektového týdne.

Absolvovali dvě besedy. První o Irsku, kterou si v pondělí připravil náš bývalý žák Petr Smíšek, doplňující informace sdělil pan učitel Janeček. Petr tuto krásnou, věčně zelenou zemi, poznával během dvou let, kdy tam pracoval. Další „hosté“, Eva a Jan Zamojští, přijeli od našich severních sousedů, z Polska, v pátek. Zaujali především „jazykolamy“, když hovořili o odlišnostech mezi češtinou a polštinou. (Bohužel pro návštěvníky těchto stránek, záznam z besed je jen na videu).

Kromě společných besed si skupinky žáků našly ve svém okolí člověka, který také žije/žil, pracuje/pracoval v některé se zemí EU a udělaly s ním/ní rozhovor, dále provedly srovnání rozlohy a počtu obyvatel dané země s Českou republikou a vytvořily slovníček nejběžnějších obratů a také nás pozvaly na zajímavé místo daného státu. Toto všechno graficky zpracovaly na počítačích a výsledky si můžete prohlédnou na nástěnce u jazykových učeben. Jedna z nejzdařilejších prezentací (o Rakousku) je vytvořena v „powerpointu“.

„Vedlejšími“ produkty týdenního snažení jsou i ručně vyrobená pexesa a skládačky pro páťáky, anketa mezi spoluobčany (čtvrtek, náměstí a okolí v Drnholci), deníčky o každodenní práci, prezentace před spolužáky... I když se zdá, že práce měli až, až, tak zbyl i čas na zábavu (filmy, hry ve třídě...). Myslím si, že se nejen mně, ale i sedmákům (až na nějaké drobnosti) týden vydařil. Z hodnocení a připomínek žáků a žákyň se poučíme a příští rok třeba tento projekt bude ještě lepší. Závěrem citace nejmenované skupinky: „Škoda, že takových projektových týdnů není během školního roku víc.“

Jana Kalandrová, garant projektu pro 7. ročník

Loga Vstup do fotogalerie

V době od 11.5. do 15.5.2009 se i žáci páté třídy zapojili do projektového týdne. Jejich úkolem bylo seznámit se ve skupinkách se sousedními státy a získané informace předat svým spolužákům. Týdenní program byl velmi nabitý. Díky přípravným pracím se však žáci lehce vypořádali se závěrečným vystoupením.

V pondělí hledali informace na počítačích o České republice a sousedních státech, které pak zpracovávali do grafů. Druhý den je čekala beseda s „opravdovými“ Rakušany, kteří dětem přivezli nejen informace o životě v Rakousku, ale připravili si pro děti občerstvení v podobě bramborového salátu, vídeňského řízku, hroznového moštu a pravých mozartových kuliček. Ve středu žáky čekala beseda o Slovensku, kterou pro děti připravil pan Hupka s panem Janečkem. Mezi besedami děti vymýšlely křížovky, vyráběly koláže, dokončovaly mapy jednotlivých zemí.

Ve čtvrtek žáci navštívili místní knihovnu, kde formou práce ve skupinách opět nabývali nové vědomosti o sousedních státech a pod vedením knihovnice paní Šimčíkové vyhledávali správné odpovědi v encyklopediích, na internetu, v časopisech.

Odpoledne vystoupila již první skupina se svojí prezentací, byla to skupina Rakousko. Se všemi svými znalostmi o Rakousku se podělila s ostatními spolužáky.

V pátek byla opět beseda, tentokrát přijeli „opravdoví“ Poláci. Myslím si, že se děti dozvěděly o Polsku mnoho zajímavých věcí. Po besedě následovalo vystoupení skupin Polsko, Německo a Slovensko. To svoje vystoupení zakončilo dokonce ochutnávkou tradičního slovenského jídla, ochutnávkou halušek. Všechny skupiny měly v daném jazyce přiděleného státu nacvičenou písničku, říkadlo či pohádku.

Všem dětem se většinou závěrečné vystoupení vydařilo, za jejich úsilí jim patří poděkování. Poděkování patří za pomoc i rodičům, besedujícím a všem vyučujícím, kteří s dětmi pracovali a v jejich činnosti jim byli nápomocni.

Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Minulý týden si žactvo 9. ročníků „užilo absolventského týdne“. Od pondělí do čtvrtka se samostatně připravovali na páteční zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a zvoleného volitelného předmětu. A v pátek si vyzkoušeli atmosféru při komisionálních zkouškách. Celý týden probíhal pro každého absolventa  tak jak si sám předem určil. Absolvent si na sobě vyzkoušel svoje vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, spolupráci, smysl pro povinnost, samostatnost, schopnost vlastního rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení.

Výsledky odpovídají právě přístupu každého jedince k sobě. Celkově tento týden splnil očekávání a při zkouškách většina studentů předvedla svoje maximum.

Děkuji celému kolektivu učitelů, kteří se podíleli na tomto projektu a dokázali tím, že je možné se ke vzdělávání postavit novými způsoby.

Libor Smíšek

Loga Vstup do fotogalerie

Minulý týden se nesl v duchu projektu "Já na to mám", v 6. třídách zaměřený na starověké Řecko. Žáci se libovolně rozdělili do skupinek po 4-5 žácích, vypracovávali pracovní listy, ze kterých pak výstup tvoří katalog cestovní kanceláře. V pracovních listech měli úkoly ze všech hlavních předmětů, z plavání (v Hrušovanech) a z exkurze. Dalšími výstupy byla maska a maketa řeckého divadla. Všechny výtvory jsou vystaveny v prostorách školy. Celkový dojem z celého týdne: chválím za přinesený materiál, dívčí skupinky za aktivní přístup. Kladný dojem mírně kazily neochota pracovat a spolupracovat ve skupinkách, převážně chlapeckých.

Projektový týden "Já na to mám" si šesté třídy kromě plavání zpestřily i návštěvou ve firmě Macháček v Drnholci. Exkurze byla zaměřená na řemeslné práce. Ve firmě Macháček se nás velmi ochotně ujali -první den (úterý 12.5.) sám pan majitel, ve středu 13.5. nás provedl pan Růžička. Nakoukli jsme do všech dílen, které se v prostoru firmy nachází, někde si dokonce mohly děti i některé nářadí vyzkoušet. Po hodinové prohlídce dílen jsme naši návštěvu ukončili v prodejně, kde se prodávají náhradní díly k zemědělským strojům, které firma prodává a provádí i opravy. Děti si prohlédly i "galerii" = regály se zbožím. Naši žáci dostali na závěr zdarma občerstvení u nápojových automatů, tašky s prospekty firmy a každé dítě ještě obdrželo dvě propisky s firemním logem. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat panu Macháčkovi za to, že prakticky ze dne na den byl ochoten vzít nás na exkurzi, s panem Růžičkou velmi pěkně povídali o každé dílně a o všech nástrojích a nářadích. Děkujeme také za dárky, které děti dostaly a v neposlední řadě i za trpělivost, kterou oba pánové projevili při provázení firmou.

Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníků

Loga Vstup do fotogalerie

Po absolvování projektového týdne si získané vědomosti ze svých oborů žáci jednotlivých tříd mezi sebou vyměňovali. Tak například žáci pátého ročníku seznámili sedmáky s některými poznatky ze života našich sousedů. Formou her, písní, tanců, scének, kreslení či povídání přiblížili svým starším spolužákům život v Rakousku, Polsku, Slovensku a Německu. Naopak žáci sedmého ročníku si pro páťáky připravili povídání o dalších zemích v Evropě. Jejich program byl nazván „Jak se žije v zemích EU“. Žákům pátého ročníku darovali pexeso, které vlastnoručně vyrobili.

Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Jak letos (a pro srovnání i loni) zpracovávali osmáci do reportáží své exkurze se můžete podívat ve výběru prací...

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projektovým výletem jsme letos zakončili školní rok, ale také letošní projekt „Já na to mám“. Na našem vlastivědném putování jsme se zaměřili na poznávání historie řemesel, na pracovní podmínky v jiném regionu, na život a dílo slavných rodáků měst, která jsme navštívili. Ankety mezi obyvateli i turisty nám odhalily mnohé zajímavosti o Jindřichově Hradci, Kamenici nad Lipou a jejich okolí.

Letos jsme vycestovali jako jedna z prvních tříd. Naše cesta začala dne 2. 6. 2009 na nádraží v Novosedlech, kde jsme se už od 5, 30 klepali zimou, v 5, 45 jsme konečně nasedli do poloprázdného vyhřátého vlaku směr Znojmo, pohodlně se usadili a vyrazili na dlouhou cestu do Jindřichova Hradce. Tam jsme navštívili zámek a muzeum, kde jsme zhlédli Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě. Po dlouhém dni jsme okolo šesté večer vyjeli úzkokolejkou směr Obrataň do Kamenice nad Lipou. Tábor na břehu rybníka Kalich se stal naším dočasným domovem.

Vstup do fotogalerie

Hned mezi dveřmi nás přivítal majitel tábora „Myšánek“, který byl už od pohledu velice příjemný a ochotný. Jídla nám tam velice chutnala, skoro jako od babičky. Po chladné noci, kdy nám tři děvčata málem umrzla, nás čekala hra, při níž jsme procvičili nohy, mozek a zamysleli se nad lidskými vlastnostmi a schopnostmi. Po vydatném obědě jsme se vydali na zámek v Kamenici, kde naše prohlídka zahrnovala expozici hraček, podzemí zaplněné extravagantními výrobky studentů umělecké školy a uměleckého kovářství. Samozřejmě jsme nezapomněli na zámeckou zahradu ukrývající víc než 750 let starou lípu – podle níž se město také jmenuje. Po dvou hodinách sbírání informací po městě naše cesta zamířila na zdejší lesní hřbitov Brádlo. V táboře pak, když už se setmělo, nás napadla lišácká hra na schovávanou (všem se to moc líbilo, hlavně ta klíšťata!).

Další ráno jsme byli přinuceni vydat se po naučné stezce Vítězslava Nováka, místního rodáka, která se táhla přes celý okolní les. Na 3 km dlouhé trase nás čekalo 12 zastavení a plnění 12 úkolů, alespoň teď známe podrobnosti o tamní krajině. Jelikož nás únava a hlad přepadly, po obědě nezbylo vůbec, ale vůbec nic! Po krátkém odpoledním klidu se nás zase zmocnila hyperaktivita. Hráli jsme fotbal, nohejbal, basket, avšak nejoblíbenější hrou, asi u všech, byl stolní tenis. I když několik z nás málem skončilo se zlámanou nohou, z haly se neustále ozývalo hlasité „chlámání“. Navečer nás napadla šílená věc. Ani nevíme, jak se to přihodilo, ale najednou byly z kluků holky a z holek kluci. Kluci namalovaní, načesaní, navonění, zatímco od nás holek se to táhlo na sto metrů. Prostě jsme vypadali, jako kdyby nás vykopli rovnou z Bohnic. Na naši poslední večerní schůzku, která se konala každý večer, jsme měli složit nějakou básničku nebo písničku o našem výletě. Všechna díla byla úžasná, ale nejvíc se nám líbil rap našich paní učitelek (ty fakt válely). Okolo jedenácté v noci, jako kdybychom to nečekali, nás popadl strach z té děsivé stezky odvahy. Ale jak se ukázalo, nebylo se vůbec čeho bát. Avšak bohužel naši tři nejmenovaní spolužáci strach nepřekonali a vůbec nešli (srabové).

Poslední den se nebylo na co těšit. Jeli jsme domů. Po obědě, kdy už na nás čekali sbalené batohy a tábor vypadal jako ze škatulky, jsme popadli naše těžké bágly a vydali se na cestu na vlak. Naposled jsme se pohoupali na mostě (jak by to asi vypadalo, kdyby se pod námi zlomil) a nastoupili do vláčku. Cesta domů už nebyla tak pohodlná, jelikož byl pátek a vlaky byly přeplněné výletníky. Cestou z Okříšek do Znojma nastala kolize, protože vlak byl přeplněný a nám se asi rozbil motor. To beztak ten „potergaist“, co si ho všude s sebou vozíme. Naštěstí jsme se po dvacetiminutovém zpoždění dostali bezpečně na znojemské nádraží a naposled přestoupili. Odtud nás vlak zavezl až do Novosedel, kde už na nás čekali rodiče. Nikdo je neviděl rád. Nejradši bychom se všichni hned vrátili zpět na Kalich a strávili tam alespoň ještě týden. Všem se výlet moc líbil, akorát byla veliká škoda, že s námi ze zdravotních důvodů nemohla jet naše třídní učitelka Jitka Radkovičová. Bez ní to nebylo ono.

Barbora Suchyňová, Kateřina Řešetková, 8.A

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 8. – 10. 6. 2009 jsme se my, 6.B, v čele s naším třídním panem učitelem Pichaničem vypravili na výlet do Velkých Karlovic. Na tomto místě jsme byli také ubytováni v hotelu GALIK.

Náš výlet začal samotnou dlouhou cestou vlakem. Na nádraží mě vezla mamka a po cestě jsme se ještě stavovaly pro Petru s Terezou. Dojely jsme tak akorát načas s předstihem 15 minut. Cesta na mě byla sice poněkud dlouhá, ale zároveň také zábavná. Na místo jsme dorazili těsně před půl dvanáctou. Potom jsme se rozdělili do pokojů a vybalili. Následovala procházka směrem k Ledovému prameni, kam jsme bohužel nedorazili, protože bychom nestihli večeři, která byla po tak dlouhé cestě potřebná.

Další den byl opět ve znamení výletů a proto také veliké námahy. Hned po snídani jsme se vydali do výrobny šindelů poblíž městečka. Zde jsme se dozvěděli, že šindele se musí vyrábět pouze ze smrkového dřeva, které musí být levotočivé. Také jsme se mohli podívat, jak se takové šindele vyrábí. Potom naše túra pokračovala směrem ke stáji jménem Valencio, které byly založeny roku 1968. Jejich majitelem je František Holčák. Jsou zajímavé hlavně tím, že zde jsou ustájeni koně, kteří se účastní Velké pardubické – mohli jsme si tak prohlédnout tyto šampióny zblízka. Jména všech koňů si bohužel nepamatuji, ale ti nejlepší jsou např.: Miss Secreat, Shaakey , Life is life, Oportunity, Roosevelt, Sherson, Dreaming Ray, Valencio. Odpoledne jsme měli naplánovanou návštěvu bazénu v hotelu Laterna. Jelikož bylo v bazénu plno, tak se kluci i s některými děvčaty vydali na cestu k Ledovému prameni.My ostatní jsme s panem Bártou hrály hry.

Poslední den výletu jsme měli navštívit místní muzeum(Královské muzeum),ale jelikož nám už počasí nepřálo a před námi byly ještě dvě školy, tak se nic nekonalo a šli jsme do hospody, kde jsme se najedli. Po nějaké době jsme se konečně vypravily na vlak směrem k našim domovům.

Lucie Konečná, 6.B

Loga Vstup do fotogalerie

Výlet 6.A na Valašsko 2009 v rámci projektu Já na to mám, aneb fotoreportáž o tom, jak se Valaši dříve a nyní vyrovnávali a vyrovnávají s požadavky konkurenceschopnosti (sklárny, lidová řemesla aj.).

Ladislav Krivjanský

Loga Vstup do fotogalerie

Zrovna v takový krásný slunečný den, což bylo ve čtvrtek, jsme jeli se sedmými třídami a čtvrtinou osmé B na projektový zájezd do Vyškova. Sraz jsme měli u školy, kdy pro nás za chvíli přijel autobus. Asi za necelou hodinu jsme byli na místě. Jako první jsme se šli podívat do výcvikového centra NATO, kde jsme mohli vidět různá vojenská letadla, tanky, auta či vojenského maskota Jindřišku. Nejvíc se mi na tom asi líbilo, že jsme si mohli všechno vyzkoušet a prolézt – např. sedět v letadle a připadat si jako opravdový pilot nebo zkusit si ovládat vozidlo bojové protiletadlové obrany. Taky nesmíme zapomenout na hada Jindřišku (krajta obrovská, pozn.red.), která byla už po obědě (naštěstí).

Vstup do fotogalerie

Dále naše cesta následovala do aquaparku, kterého se všichni už nemohli dočkat. Už z venku jsme každý zahlédli obrovský točitý tobogán. Bylo to tam úplně super a myslím, že každý byl asi nejvíc nadšený z toho mega tobogánu nebo z masážního bublinkového koutku. Nakonec jsme zajeli do zooparku, kde jsme čekali na vláček, který nás odvezl přes město až nahoru do dinoparku. V dinoparku se mi taky moc líbilo, i když už jsem tam byla. Byli jsme v 3D kině, obešli si všechny dinosaury, vyfotili se s nimi a na závěr si něco koupili. Potom už na nás čekal vláček, který nás dovezl zpět do zoo, kde na nás čekal autobus. Všichni už unavení sedli do autobusu a jeli zpátky domů. Výlet se mi moc líbil a přála bych si, aby i ostatní výlety byly stejně tak dobré, jako byl právě tento.

Michaela Novosadová, 7.A

Loga Vstup do fotogalerie

Zpracování podzimních plodin bylo tématem exkurze ve skanzenu Strážnice. Leckteré činnosti si žáci mohli okouknout pěkně zblízka, některé i vlastnoručně vyzkoušet.

Mezi lahodné části patřila ochutnávka jablečného moštu, ochutnat jsme mohli i oskeruše, ovocný kynutý táč nebo si líznout právě vařených trnkových povidel. Málokdo asi zapomene na hřebce, kterému při orbě hlasitě unikaly plyny (pro méně chápavé - koník prděl!).

A všichni, kteří znají příběh "Jak krtek ke kalhotkám přišel", si mohli ověřit, jak to bylo se zpracováním lnu doopravdy (prozradím - úplně stejně, jen místo zvířátek sloužily nástroje).

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci a žákyně, kteří letos v červnu úspěšně absolvovali pátou třídu a nezběhli na gymnázium nebo do jiných škol, se nazývají drnholečtí šesťáci. Ti při plném počtu tvoří na druhém stupni silnou třídu o dvaceti pěti žácích. Aby se mezi sebou lépe poznali a aby je poznal blíže i jejich třídní učitel, zúčastnilo se (bohužel jen) 21 šesťáků seznamovacího výletu.

V pondělí ráno 14. září jsme vyjeli z Hrušovan vlakem do Brna. Tam byl rozchod na Náměstí svobody, kde si děti nejprve prohlédly mac Donald, potom Památník Jana Skácela a krásné velké domy okolo náměstí. Pak jsme šalinou /tramvají-někteří poprvé v životě/ přejeli ke stanici ZOO, kde jsme čerstvými svačinami na břehu řeky Svratky krmili divoké kachny. Do Veverské Bítýšky jsme přijeli něco po poledni. Tam jsme si zvenčí prohlédli Jarošův Mlýn, protože v pondělí mají samozřejmě zavřeno. Ve dvě jsme vyrazili proti proudu Bílého potoka. Naším cílem byl Hálův Mlýn, který měl být podle mapy vzdálen asi pět a půl kilometru. Na ubytovnu jsme plánovali dorazit kolem čtvrté. Šli jsme sice s bágly na zádech, šli jsme celou cestu do kopce, dělali jsme často občerstvovací přestávky, ale není možné, abychom šlapali pět a půl km celé tři a půl hodiny! Proto si myslíme, že to bylo nejméně o tři kilometry dál a že turistické mapy jen klamou důvěřivé turisty. A nebo to bylo tím, že jsme po každé půlhodině chůze půl hoďky odpočívali…

Na chatu jsme přišli o půl šesté, všichni úpěli únavou, ale jen co jsme se ubytovali, nebylo po únavě ani památky. Většina dětí byla velmi aktivní zejména, když mohla navštěvovat své kolegy a kolegyně na jiných pokojích. To až při stezce odvahy se únava u některých opět projevila. Na ubytovně to bylo príma, jídla bylo dost a večerka byla až v deset. Druhý den jsme si zahráli různé hry a zašli si také pěšky a bez batohů do Lažánek, kde jsme levně nakoupili pití a cukrovinky. Je zajímavé, že v úterý jsme ušli 6 km svižnou chůzí za dvě hodiny jen s jednou přestávkou! Odpoledne bylo koupání. Voda neměla možná ani dvacet stupňů, ale koupali se všichni. Asi se všichni přede všemi nechtěli nechat zahanbit. Večer jsme si nachystali dřevo a v osm jsme slavnostně zažehli táborák. Proběhly scénky, písničky, vtipy i večerní hry.

Poslední den: v sedm budíček, pak rychlá snídaně, pěšky do Lažánek a autobusem ke Státnímu hradu Veveří. Hrad Veveří se vypíná majestátně nad přehradou a zvenčí vypadá hustě, ale uvnitř bylo jen málo nábytku a holé, většinou nenabarvené zdi. Většina nás byla expozicí zklamaná. Pak jsme si trochu pohráli v podhradí a pak hurá zpátky do Brna. Potom zase šalinó až na Hlavas a pak přes Vaňkovku na autobus, no a potom tradá dom!

Dalibor Bárta

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projekt se už pomalu rozjíždí. I žáci 9. tříd zahájili. V rámci svého projektu se budou seznamovat s problémy a potřebami lidí, jejichž práceschopnost je z různých důvodů (nemoc, úraz, drogová závislost) omezena.

V úterý jsme navštívili K-centrum (kontaktní centrum) v Břeclavi, které poskytuje péči a služby drogově závislým, žáci kromě besedy s pracovníky tohoto zařízení provedli také anketu mezi náhodnými chodci na pěší zóně. Odpovědi na jejich otázky jim přiblížily vztah lidí k drogám legálním i nelegálním a zkušenosti s nimi.

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

V areálu brněnského nákupního centra Olympie se konala putovní výstava Bodies revealed.

V rámci projektového týdne 8. ročníku s názvem Volba povolání se uskutečnil tento projektový zájezd. Obsahem byla možnost volby povolání v oblasti medicíny – lékař, zdravotní sestra. Výstava současně navazovala na výuku v 8. ročníku v přírodopise.

Výstava byla velmi zajímavá, návštěvníci si mohli prohlídnout, jak to vypadá v našem těle a jak jednotlivé části lidského těla fungují.

Soňa Zabloudilová

Loga Vstup do fotogalerie

Vyjet si na exkurzi do Strážnice není jen tak. To se leccos připravuje předem a ještě víc se lepí, maluje, luští a jinak zpracovává poté...

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Deváťáci se chystají v rámci projektu 9. tříd "Žijí mezi námi" na exkurzi do Břežan. A protože nechtějí přijít s prázdnýma rukama, vyrábějí dárečky - polštářky.

 Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

Za minulostí Drnholce se vydali páťáci ve středu v rámci projektu Já na to mám – Ze života naší obce. Nejprve naše výprava směřovala na hřbitov, kde jsme pátrali po nejstarších náhrobcích původních obyvatel Drnholce. Bohužel nás předčasně vyhnal déšť a tak jsme určitě nezaznamenali všechny. Naše nohy nás rychle před deštěm přenesly na místní obecní úřad. Tady nás paní Kaňkovská seznámila s tím, co je to matrika a k jakým účelům slouží. Poté jsme měli navštívit starou radnici, ale bohužel zřejmě vinou vandalů, kteří zničili zámek, nešla odemčít. Tak nám pan starosta alespoň ve své kanceláři pověděl vše zajímavé o této dominantě drnholeckého náměstí. Svoji vycházku jsme zakončili prohlídkou obřadní síně, kde jsme si prohlédli obecní prapor a některé historické fotografie Drnholce. Všechny své poznatky žáci zpracují v průběhu projektového týdne v prosinci.

 Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

Slavnostně byl těsně před třídními schůzkami zahájen projekt "Já na to mám" financovaný z peněz Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu "Vzdělání pro konkurenceschopnost" (OPVPK). Projekt je dvouletý a pro jeho realizování získala škola něco přes dva miliony korun. Tolik peněz - to je už důvod k oslavě, a tak na slavnostním zahájení nechyběli starostové obcí (jeden z nich, ten náš, ten drnholecký, pan Ivičič přestřihl pásku), ukázky z jarního projektového týdne a nějaké to občerstvení. Projevem projekt uvedl ředitel školy Libor Smíšek.

 Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

V podzimní části celoškolního projektu A já na to mám se žáci páté třídy zaměřili na historii v tématu nazvaném Ze života našich předků.

Cílem bylo vzbudit zájem o minulost, rozšířit znalosti z vlastivědy, umět si dávat věci do souvislostí. Uvědomit si, že historie není neživý pojem, ale že nás neustále ovlivňuje a čerpáme z jejích odkazů. Vytvořit povědomí o minulých generacích, jejich životě a vzbudit pocit odpovědnosti za jejich odkazy.

Během podzimu se seznámili s historickými místy v Drnholci, prostřednictvím dostupné literatury, starých fotografií a internetu, zjišťovali fakta a zajímavosti, které se týkaly vývoje naší obce.

V průběhu projektového týdne se v pondělí s paní učitelkou Škrabalovou zabývali pátráním po zaniklých řemeslech, pomůckách a nástrojích, které se dnes již nepoužívají nebo se vyvíjely až do dnešní podoby.

V úterý žáci s paní učitelkou Sejkorovou navštívili kostel, kde byli seznámeni s jeho historií a také s jeho významnou součástí – varhanami. Dále pátrali po šlechtických rodech a majitelích drnholeckého panství a vše zaznamenali do časové osy.

Ve středu pod vedením paní učitelky Juřenové zpracovávali výsledky vycházky na místní hřbitov, obecní úřad, starou radnici a obřadní síň. Zajímali se, co všechno můžeme zjistit na hřbitově, co je to matrika, o historii radnice a morového sloupu. Pátrali po významných datech minulosti a jejich zaznamenání žáci doplnili vlastními kresbami.

Ve čtvrtek s paní učitelkou Stašovou bádali, jak vypadaly školy a školství od dob Jana Amose Komenského, přes vliv Marie Terezie až po nedávnou minulost. Výsledkem jsou zajímavé materiály i s obrazovou dokumentací, týkající se také historie drnholecké školy.

Náročný týden byl zakončen tradičními zpěvy a tanci z našeho regionu s paní učitelkou Bejdákovou, vařením staročeského jídla s paní učitelkou Stašovou a besedou nad kronikami, kterou zprostředkovala paní učitelka Palíková.

 Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projektový týden osmáků je první částí dvoudílného cyklu zaměřeného na volbu povolání. V tomto týdnu navštívili žáci několik místních firem, pozjišťovali si nějaké údaje a pokusili se vypracovat reportáže zajímavé nejen slohově, ale i graficky. Na podzimní týden naváže týden jarní, kdy žáci navštíví další místní firmy a také Úřad práce v Břeclavi. Věříme, že tyto dva týdny usnadní nelehkou volbu, která žáky v příštím školním roce čeká.

 Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projekt začal v 9. třídách už v září, kdy žáci navštívili K-centrum v Břeclavi a seznámili se s problematikou lidí drogově závislých, s možnostmi jejich léčby a návratu do života. Reportáž najdete v Drbníku - září 2009.

Cílem celého projektu bylo poznání a pochopení různých handicapů – vrozené vady (fyzické i mentální), následky nemocí a úrazů, závislost na návykových látkách. Zapojení těchto lidí do pracovního procesu. Výchova k toleranci, proti xenofobii.

V prosincovém týdnu čekaly na žáky jednak různé práce teoretické – vyhledávání informací na internetu, opakování učiva o slohových stylech, příprava rozhovoru v cizím jazyce, matematické úkoly, ale také spousta činností praktických a jejich následné zpracování.

V úterý 15. 12. jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením na Zámku v Břežanech, vedoucí vychovatelka Mgr. Protivínská nás seznámila se životem klientů, provedla nás všemi částmi tohoto rozlehlého zařízení, prohlédli jsme si jídelnu, pokoje, sociální zařízení, dílny pro ruční práce – keramickou, tkalcovskou, posilovnu, dvůr se zvířaty – koně, psi, v zámecké kapli jsme zhlédli generálku na vánoční besídku, byli jsme překvapeni hereckými i hudebními výkony klientů, potom proběhlo krátké setkání, na němž žáci předali své dárečky – polštářky, které vyráběli ve volitelném předmětu práce s textilem. Naši žáci byli trošku rozpačití, ale klienti ústavu byli velmi vřelí a upřímně nadšení z dárků.

Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí se poprvé setkali s lidmi, kteří se i přes svůj handicap snaží vzdělávat a pracovat, jejich výrobky jsme byli přímo nadšeni. Obdivovali jsme útulné prostředí a mnohdy si žáci sami povzdechli: „Tohle by u nás ve škole nevydrželo, to by někdo ukradl, zničil…!“

Ve středu čekala na žáky beseda s lékařem, navštívil nás Mudr. Pavelka, dnes obvodní lékař v Drnholci, dříve lékař záchranné služby.

Ve čtvrtek proběhlo další setkání, tentokrát setkání s velitelem Městské policie v Mikulově, panem Hamerníkem.

Po každé akci následovala práce skupin žáků, zpracovávali získané informace, fotografie a vytvářeli sborníky reportáží s fotodokumentací.

V pátek byl celý projekt zakončen prezentací práce jednotlivých skupin.

 Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Již od začátku školního roku byli žáci sedmých tříd zapojeni do projektu Zámořské objevy. Při hodinách dějepisu a zeměpisu jsme začali děti seznamovat s tématem projektu. Do projektu se časem zapojovali i vyučující dalších předmětů.

V rámci tělesné výchovy se uskutečnil pochod lužním lesem, žáci ve skupinách plnili úkoly z přírodopisu,prokazovali schopnosti orientace v terénu. Nejvíce se však těšili na bazén v Hrušovanech n. J. ,kde absolvovali, pod odborným vedením pana plavčíka,kurz záchrany tonoucího. Jako trosečníci jsme hodili láhev,se vzkazem a adresou naší školy,do řeky Dyje. Jestlipak si tento vzkaz někdy někdo přečte a odpoví nám?

Žáci vytvářeli i dílčí projekty k tématu. Navštívili okresní knihovnu,kde pro ně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách starověku i středověku, ve skupinách vyhledávali cestopisy a důležité informace o mořeplavcích. Zjistili,že dávno před Kolumbem brázdili oceán Vikingové,výbornými mořeplavci byli Řekové a Féničané. . .

V hodinách fyziky se seznamovali s použitím navigace dříve a dnes. Při hodinách výtvarné výchovy si žáci vyrobili velmi pěkné modely lodí,které ostatní mohou obdivovat na výstavce prací žáků na chodbě školy.

Zábavným se staly pro žáky hodiny pracovních činností,při kterých vyráběli ozdoby z kůže a předměty z drátků. Asi nejvíce je zaujala výroba šperků z kůže,jak je vyráběli domorodci. Závěr projektu proběhl v projektovém týdnu od 14. 12. -18. 12.

Děti pracovaly ve skupinách. Získávaly informace o životě a plavbách „svých“ mořeplavců,vyhledávaly v encyklopedii,velmi dobře zvládaly práci s internetem. Do velké nástěnné mapy světa zakreslily trasy zámořských objevů. Na plakáty vylepily obrázky fauny a flóry,zařadily je do zemí jejich původu. Vytvořily i pěkné práce z Čj,poradily si z překlady z Aj a Nj. K doplnění všech informací zhlédly film Marko Pólo. Byly na exkurzi v meteorologické stanici v Brodě n. D.

Součástí projektu bylo i prokázání manuální zručnosti,kde se mohli zapojit i žáci,kteří nebyli příliš nadšeni prací na projektu. Velmi kladně hodnotili žáci kurz na hrnčířském kruhu,kde vyráběli nádoby,které námořníci používali. Při této činnosti si děti uvědomily,že je nutné být nejen zručný,ale i trpělivý.

Projekt splnil naše cíle a očekávání. Děti dokázaly samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a tyto pak uměly použít. Žáci prokázali i zručnost a jejich výrobky jsou vystaveny na výstavce na chodbě školy.

 Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

Tématem projektového týdne –podzim 2009 pro šestý ročník bylo : „Poznávej kraj ve kterém žiješ“. Cílem bylo získat co nejvíce informací o regionu, ve kterém žáci žijí, dále prožitků a dovedností s tímto regionem souvisejícím.

Formou soutěživé hry zavítali žáci do čtyř obcí, kde navštívili mnoho zajímavých míst. Mohli tak porovnávat například vybavenost obcí, jejich vzhled, ukázat jak dobře znají blízké okolí svého bydliště. Seznámili se s místy nejvíce postihovanými záplavami a v bazénu získali praktické dovednosti v záchraně tonoucího a pohybu v neznámé vodě. Velmi zajímavá byla i návštěva hasičské jednotky v Drnholci.

Žáci šestého ročníku si tak v rámci projektového týdne velmi rozšířili přahled o svém regionu.

 Zdeněk Slavík

Loga Vstup do fotogalerie

V rámci projektu 5. ročníků bylo slavnostně otevřeno ve sklepení školy dočasné, leč úžasné muzeum. Ze zapůjčených nebo věnovaných exponátů vznikla expozice dokumentující dávnou i nedávnou historii Drnholce. Stará rádia, fotografie, oblečení, školní lavice... Pokud jste neměli možnost zhlédnout, navštivte aspoň virtuálně zde.

 Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Z peněz projektu OPVPK "Já na to mám" byla mimo jiné obohacena učebna anglického jazyka o interaktivní tabuli. Angličtináři si pochvalují, že mít něco takového kdykoli v hodině po ruce je mnohem lepší, než se do speciální učebny vypravovat přes půl školy. A žáci? Snad jim nadšení, zdokumentované fotografiemi, vydrží i v budoucnu. Live long and prosper!

  Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

V rámci příprav na projektový týden – pro deváťáky absolventský týden - proběhly v českém jazyce inovativní hodiny, které měly za úkol posílit čtenářskou a mediální gramotnost. Žáci pracovali podle pracovních listů s internetem. Úkoly splnili svědomitě, v sebehodnocení na závěr usoudili, že tato činnost byla přínosem pro jejich další studium.

  Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem týdenního projektu - Sousední státy ČR – bylo seznámit žáky pátého ročníku blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

V pondělí se zúčastnili besedy o Polsku, ve skupinách tvořili koláže k jednotlivým zemím. V úterý proběhl den k Polsku, ve středu o Slovensku, čtvrtek patřil Rakousku – zde došlo dokonce ke zhotovení rakouské pochoutky Sachrova dortu, pátek byl věnován Německu.

V úterý 11.5.2010, po proběhnutí projektového týdne, žáci vyplňovali výstupní znalostní test. Tato zpětná vazba ukázala i samotným dětem, jakou mají paměť, pozornost, schopnost vyhledávat, rozlišit to podstatné v textu, umění přečíst si otázku a stručně a výstižně formulovat odpověď - vše důležité pro obstání v konkurenci v budoucím životě.

Poděkování patří všem asistentům, kteří si pro děti připravili poučné a zábavné úkoly a také žákům, kteří se podle svých schopností do projektu zapojili.

Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

V týdnu od 3. - 7.5.2010 proběhl na naší škole další projektový týden "Já na to mám", v šestém ročníku věnovaný starověkému Řecku a nově starověkému Římu.

Žáci se opět rozdělili libovolně do skupinek, opět plnili úkoly na pracovních listech ze všech hlavních předmětů, z pracovních listů pak vznikl katalog jejich cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy právě do Řecka. Další úkoly plnili při plaveckém výcviku v bazénu v Hrušovanech n.J. Letos opět žáci ve skupinkách pracovali samostatně, sami si mezi sebou rozdělili úkoly a dozorující učitel byl pouze poradním orgánem. Mohli využívat učebnice, encyklopedie, internet, slovníky.

Každá skupinka vyrobila masku řeckého divadla, v rámci výtvarné výchovy vyrobily žáci dvě makety řeckého amfiteátru a maketu Kolossea - nejznámnější gladiátorské arény.

Nově bylo letos zařazeno drátkování a pletení z pedigu, obě tyto umělecké disciplíny žáky velmi zaujaly. V pondělí a ve čtvrtek nám celé dopoledne věnovala paní Jana Grulichová, která velmi trpělivě vysvětlovala pracovní postupy a pod jejím vedením vznikaly opravdu nádherné výtvory. Jsou vystaveny ve vestibulu v prvním patře ZŠ.

Další novinkou byla příprava řeckého salátu - ve školní cvičné kuchyni. Všechny kuchtíky musím pochválit, jejich výtvory byly velmi chutné.

V úterý proběhla beseda o současném Římu, kterou připravily Marie Bártová a Christina Sulz - žákyně 6.A, které se zúčastnily o jarních prázdninách zájezdu do Florencie a Říma.

Projektový týden vyvrcholil v pátek, kdy proběhly poslední úpravy a dokončovací práce na katalozích a poté prezentace práce všech skupinek.

Celkově tento týden hodnotím kladně, žáci byli zaujati všemi úkoly, které měli vypracovat a až na výjimky je plnili velmi svědomitě.

Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

Loga Vstup do fotogalerie

JAK SE ŽIJE V EVROPSKÉ UNII

to byl hlavní úkol žáků a žákyň sedmých tříd v projektovém týdnu. Jeden z dílčích úkolů zněl – po celý týden si o své práci veďte deníček. No a protože jsem zahajovala projektový týden úvodním zápisem ze „svého“ deníčku, tak se mě sedmáci ptali, zda-li si budou moci někdy přečíst můj deníček celý. Jak bych jim to mohla odepřít! Takže tady je (a nejen pro sedmáky).

Můj milý deníčku,
tak jsme se konečně dočkali! Projektový týden je tu! Musím se ti svěřit, že mám trochu obavy, jak to všechno dopadne. Komplikace totiž trochu začali už v dubnu, kdy sedmáci měli vytvořit skupinky. Jenže - ten se nebaví s tím a ta zase s tou….nakonec skupinky máme, nevíme, jestli ke spokojenosti všech, ale snad se nebudou moc hádat a budou všichni spolupracovat…. Ale to ještě nic nebylo. Mnohem horší to bylo s úkolem číslo dvě, kdy mi vedoucí skupin měli nahlásit, s kým budou dělat o životě v EU rozhovor. Většina skupin nikoho neměla, takže jsme museli trošku pozměnit zadání úkolů…ale to nevadí! Říká se, konec dobrý – všechno dobré, tak budeme doufat! Zatím čauky, budu pokračovat 3. května, kdy ti svěřím, jaký byl ten první, projektový den.

Pondělí 3. 5. 2010
Žáci a žákyně se rozdělili do pracovních čtyřčlenných skupin a seznámila jsem je s úkoly, které budou plnit po celý týden (někteří nedávali po ránu moc pozor a tak skoro celý den nevěděli, co dělat… a já jsem byla jak přeskakující, stará gramodeska, opakovala jsem jim to pořád dokola…). Dala jsem jim několik prací žáků z loňského roku jako názorný vzor a seznámila je s pondělním programem. Poté jsme absolvovali první besedu: „Jak se žije v Polsku“ v jazykové učebně angličtiny. S žáky a žákyněmi besedovali manželé Eva (bývalá žákyně školy a, jak mnohé šikovné holky poznaly, moje sestra) a Jan Zamojští, vysokoškolští učitelé z Poznaně. V průběhu besedy byli žáci a žákyně pozorní, položili několik otázek, závěr besedy si „osladili“ typickými polskými bonbony „Krówki“ (slovo „děkuji“ jsem mockrát neslyšela!). Pak jsme přesunuli do pracovny výtvarné výchovy a pustili se do výroby zjednodušených karnevalových masek, které jsou typickým upomínkovým předmětem v Itálii. Paní učitelka Kneeová vysvětlila postup: na nafukovací balónek přikládat sádrový obvaz a vytvořit základ masky, který se do druhého dne nechal zatvrdnout. Byli trochu špinaví, ale evidentně se pobavili. Ve zbývajícím čase řešili ve skupinách zadané úkoly (na konci dne už snad všichni pochopili, co dělat – hurá!) a psali deníček. Když už si milí sedmáci užívali volného odpoledne, zasedla jsem do počítačové pracovny a mrkla jsem na jejich výtvory, pár skupin nemělo zatím nic.

Úterý 4. 5. 2010
Klasika – ráno seznámit s úterním programem, jednotlivým skupinám jsem řekla připomínky k plněným úkolům na pc. Následovala druhá beseda: Jak se žije ve Francii“, opět v příjemném prostředí jazykové učebny aj. Mezi žáky a žákyně přišla se svou prezentací paní Silvia Hupková, která v současnosti žije v Drnholci, ale žila delší dobu ve Francii a opět se tam se svou rodinou vrací. Chování žáků a žákyň bylo v normě, beseda zajímavá. V další části dne dodělali v pracovně výtvarné výchovy karnevalové masky – malba, lepení peříček a skleněných ozdob (některým se moc nedařilo…, ozdoby všude jinde, jen ne na maskách), ale nakonec všechny masky vypadaly moc pěkně. Současně někteří členové skupin pokračovali na plnění úkolů v počítačové učebně. A pak to přišlo! Před polednem nějaký „vtipálek“, co nemá rád buď učitele, žáky nebo školu, vymazal sedmákům všechny uložené soubory (někdo z 6., 7. nebo 9. ročníku), což bylo velmi nepříjemné zjištění a vyvolalo to ztrátu důvěry mezi žáky a žákyněmi školy, ale i mezi žáky a učiteli. Je to velice smutné, že si nemůžeme důvěřovat. Proto příští rok, bohužel, budu muset učinit opatření, aby se něco podobného nemohlo opakovat. Bylo mi moc líto sedmáků - dvoudenní práce pryč a budou to muset dělat znovu. V poslední hodině jsme ještě udělali malou tečku za Francií, podívali jsme se na krátký film o mladém Napoleonovi, který kdysi brázdil se svým vojskem naše okolí. Odpoledne nemám co kontrolovat a jen s obavami sleduji vývoj počasí, protože zítra máme různé činnosti venku a má pršet! Uvidíme ráno, to je přece moudřejší večera.

Středa 5. 5. 2010
Hurá, ráno neprší! Chybí nám 8 dívek, které reprezentují školu v přehazované v Mikulově, naštěstí v každé skupině někdo zůstal a stanovený program mohl být naplněn. Den byl zahájen hlášením ve školním rozhlase – „poděkováním“ vtipálkovi, který zničil dvoudenní práci sedmáků. Nejdříve jsme rozebrali vzniklou, smutnou, v životě, bohužel, možnou situaci (např. krádež dokladů) a domluvili jsme se, že začneme dělat úkoly na pc ještě jednou od začátku. Ale nejdřív se žáci a žákyně vydali na Náměstí v Drnholci a provedli mezi občany krátkou anketu o EU. Odpovědi si zapisovali do tabulek, protože tyto údaje měli v pátek statisticky zpracovat. I přes to, že byli poučeni o slušném chování, někteří jedinci se neubránili slangovým výrazům, což znehodnotilo dobrý dojem, kterým většina skupin na veřejnosti působila. Po návratu absolvovali třetí besedu: „Jak se žije na Slovensku“, kterou si připravil pan Hupka, který bydlel několik let v Drnholci a nyní žije opět na Slovensku, je to bývalý středoškolský učitel, nyní důchodce. V průběhu besedy bylo chování o poznání horší než v pondělí a úterý, možná to způsobila ranní procházka. Následoval program na školním hřišti, kde žáky a žákyně seznámil pan učitel Pichanič s nejoblíbenější francouzskou hrou – petanque (petang), kterou si hned zahráli. Bohužel, bylo zataženo, chladno a tak po hodince hry se žáci přesunuli buď do tělocvičny (uvolnit nahromaděnou energii) nebo do počítačové učebny – znovu plnit úkoly od bodu nula. Dnes odpoledne už mám, naštěstí, co kontrolovat.

Čtvrtek 6. 5. 2010
Ráno pod mrakem, občas déšť, ale dnešní den jsme byli v prostorách školy, takže nevadí. Vracím se ke klasickému rannímu programu:skupinám jsem sdělila připomínky k „počítačovým“ úkolům, na kterých budou pokračovat v průběhu předposledního dne. Nejdřív se ale uskutečnila poslední beseda: „Jak se žije v Itálii“, kterou si připravily žákyně, které se zúčastnily poznávacího zájezdu do Florencie, Říma a Vatikánu. Určitě měly hodně zážitků, ale prezentovat je moc neuměly. Omezily se na základní informace o Itálii a navštívených památkách, které přečetly. Ostatní „zajímavosti“ jsme z nich tahaly pomocnými otázkami. Škoda, že se nepřišly poradit v předchozích dnech, já i ostatní učitelé jsme jim byli k dispozici. Poté žáci a žákyně zhlédli film „Koloseum“ o životě jednoho z gladiátorů a ten je fakt bavil! Mezitím v učebně výtvarné výchovy připravila vše potřebné na barvení hedvábných šátků (něco „malého“ ze světa italské a francouzské módy) paní Mrenicová, bývalá paní učitelka výtvarné výchovy na naší škole, nyní v důchodu. A pak už jen vysvětlovala, ukazovala, pomáhala. Žáky i žákyně práce bavila, nikdo (ani kluci!) se žehličkou nepopálil a šátky se všem povedly. Souběžně pokračovali na plnění úkolů v počítačové učebně nebo ve třídách. Na závěr dne následovalo společné focení skupin s výrobky – maskami a šátky – na první stranu jejich složek. Ale zase nepříjemná zkušenost, jeden šátek zmizel, takže ze zmaření něčí práce (úterý) se moc nepoučili. Opět smutná tečka za vcelku příjemným, projektovým dnem. Musela jsem to jít domů „rozdýchat“ (odpoledne ve škole nešel elektrický proud) a navečer zpět do naší školičky – pročíst práce na pc a hlavně vytisknout úvodní stranu projektu pro každou skupinu.

Pátek 7. 5. 2010
Ráno proběhlo beze změny – připomínky, rady (mnohdy nevyslyšené) k počítačovým úkolům. A pak jsem si „odběhla“ zkoušet deváťáky z angličtiny, ale moc dobře vím, co jste dělali vy: v první části dne jste zpracovávali statisticky středeční anketu za vydatné pomoci paní učitelky Mančíkové a zjistili jste, že vypracovat statistiku je celkem nesnadný úkol, zvlášť když se musí hledat chyby... a taky to trvá dlouho. Nakonec jste to ale zvládli. Souběžně další členové skupin řešili osmisměrku a kviz – moc lehké (ale i tady se chybičky vloudily). No a potom už jsme čas strávili opět spolu na počítačích, kde jste odstraňovali sdělené chyby ve svých pracích a chystali je k tisku. Někteří končili opravdu za pět minut dvanáct, ale stihli to. Závěr posledního projektového dne patřil jednotlivým skupinám, které prezentovali svou práci, měli ostatním sdělit, co se jim povedlo a co nepovedlo, co se jim líbilo a nelíbilo a jak se jim pracovalo ve skupinách – hodnocení a sebehodnocení projektu. Toto byl asi nejtěžší úkol a nedopadl dobře. I když žáci a žákyně měli dostatek času na přípravu, jejich ústní projev byl velmi jednoduchý, omezil se jen na stručné odpovědi na kladené otázky, skupiny nedokázaly ostatní svým projevem zaujmout. Ale i přesto jsem všem za jejich celotýdenní práci poděkovala a odměnila sladkostí. Sedmáci byli možná rádi, že už je projektový týden za nimi, mě čekalo to „nejtěžší“ – pěkně v klidu vyhodnotit práci jednotlivých skupin a zhodnotit z mého pohledu daný projekt. A to ti, milý deníčku, taky ještě svěřím.

O několik dnů později
Můj milý deníčku, uf, přečteno, zhodnoceno, vystaveno. Když se tak dívám s odstupem na práci sedmáků, tak to nakonec není tak špatné, jak se v pátek při prezentaci zdálo. Karnevalové masky jsou moc pěkné a už zdobí schodiště školy, hedvábné šátky nádherné (sedmáky bavilo úplně nejvíc) a poslouží jako upomínkové předměty pro potřeby školy, složky skupin hýří barvami, ale nezanedbatelný je i obsah (velké plus – umí si vyhledat spoustu informací z internetu, stáhnout obrázky, pěkně graficky upravit, malé minus – někteří žíci informace neumí moc třídit a řídí se heslem:čím víc toho zkopíruji, tím lépe, ale opak je pravdou). Tyto materiály si všichni mohou prohlédnout na nástěnce u jazykové učebny angličtiny. Tak, můj milý deníčku, pomalu tě bude pro letošní rok zavírat, ale ještě musím poděkovat žákům a žákyním sedmých tříd za splnění všech úkolů, které jsem si pro ně vymyslela a můžu jen doufat, že se jim týden taky líbil (ve svých deníčcích se tedy moc nesvěřovali), něco nového se naučili, z různých špatných příhod se poučili a že se jim bude dařit i v příštích, projektových týdnech.

P.S. Deníčku, za rok ahoj!.

 Jana Kalandrová, garant 7. ročníku

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 3. – 7. 5. 2010 proběhla jarní část projektu, která navázala na část podzimní. Žáci navštívili 8 podniků v blízkém okolí. Na exkurzích se kromě prohlídky a výkladu průvodce žáci ptali na věci, které měli doplnit do připravených dotazníků. Ve škole pak skupinky žáků zpacovávaly údaje do reportáží, doplnily je fotodokumenty. Na své budoucí povolání se připravovali i tím, že zkoušeli vyplnit přihlášky na své budoucí školy. Na závěr týdne žáci své práce prezentovali – úspěšněji než na podzim. Největším přínosem pro žáky byla návštěva na Úřadu práce v Břeclavi 11. 5. Žákům se dostalo individuálního poradenství, výsledky testů jim nastínily, na která povolání by se podle zájmů a předpokladů hodili. Seznámili se rovněž s náplní práce na úřadě, dostali užitečné rady do života.

Celý projektový týden byl pro žáky velkým přínosem – nahlédli na různá pracoviště, seznámili se blíže s některými profesemi, získali odborné rady – co dál, učili se pracovat v týmu. Žáci i učitelé hodnotí celý průběh kladně.

Katka Smíšková

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem absolventského týdne v 9. ročnících bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

Na začátku týdne byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si žáci zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktických oborů, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili.

Asistenti = učitelé vypracovali pro žáky tematické okruhy, doporučili studijní literaturu a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně.

Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou který den učit (třída, počítačová učebny, odborné učebny, videoučebna, školní jídelna, venkovní prostor v areálu školy – možnost pobývat venku letos znepříjemnilo deštivé počasí). Součástí týdne byly rovněž exkurze v rámci výtvarné výchovy – mikulovské galerie a památky - a oboru tesař – Stolařství Bursík Dobré Pole.

Denně proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili.

Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky, které proběhly ve čtvrtek 6. 5. 2010 – volitelné předměty – a v pátek 7. 5. 2010 – povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, všichni přistupovali ke zkouškám odpovědně.

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Částečně z peněz projektu "Já na to mám" a částečně z rozpočtu školy se povedlo velmi pěkně zmodernizovat učebnu angličtiny...

 

Loga Vstup do fotogalerie

V pátek 17.9. se vydala 5.A třída do Znojma na tzv. seznamovací výlet – do kolektivu přibyla tři děvčata, žáky vede nová třídní učitelka.

A kde jsme se seznamovali? V přírodě na ranči ve Znojmě. Déšť nás provázel naštěstí jen cestou autobusem. Během dopoledne jsme shlédli ukázku dravců a jejich výcvik, domácí zvířata (kočky, psy) – taky cvičená, každý se mohl projet (za asistence odborníka) na opravdovém velkém koni. Potřebu pohybu si žáci dopřáli v areálu jízdárny, kalorie jsme dodali při opékání párků. V přírodě všem chutnalo. Cestou zpět jsme se stavili v centru Znojma, kde kromě nákupu suvenýrů si děti všímaly historických památek.

Cestu domů jsme si zpříjemnili zpěvem – což 5.A umí!

Myslím si, že výlet splnil účel a všichni byli spokojeni.

 Kateřina Smíšková, třídní učitelka

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 27.9.2010 se 14 žáků rozdělilo do šesti skupin (po 2 a 3 ).Každá skupina dostala pracovní listy z Př,Z a úkoly –enviromentální výchovy.Zahájení bylo ve třídě,kromě pracovních listů dostala každá skupina buzolu, vytištěné autobusové a vlakové jízdní řády a lístečky s individuálním plánem pochodu.

Společně jsme se přesunuli po komunikaci k začátku lužního lesa. Cestou jsme dodržovali pravidla silničního provozu, u kontejnerů jsme sledovali třídění odpadu,sledovali jsme zásahy člověka do přírody,zopakovali jsme si chování v lese.

Na začátku lesa zahájily jednotlivé družstva podle instrukcí -samostatně svoji cestu s plněním úkolů.V polovině cesty ( u Žofky) jsme zhodnotili úkoly.Do Dyje žáci vhodili láhev se vzkazem o svém projektu + obálku s adresou školy.

Z Jevišovky jsme se autobusem přesunuli do Hrušovan n. J. V bazénu se žáci seznámili – jak pomoci unavenému plavci, jak se chovat, jestliže se sám topím a jak pomoci tonoucímu. Celodenní akce byla ukončena před školou,skupiny odevzdaly pomůcky i pracovní listy. Další práce s tímto materiálem bude v prosincovém projektovém týdnu.

S ČÍM JSME NEPOČÍTALI ? Z 27 žáků přišlo jen 14, 13 mělo omluvenky od rodičů, ze 14 žáků jen 7 plavalo, 7 mělo omluvenku od rodičů.

Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

V pondělí byl den zaměřený na enviromentální výchovu. My, osmá třída jsme měli téma biodiverzita. Jedná se tam hlavně o faunu a flóru. Náš den proběhl tak, že nám první hodinu pan učitel Pichanič povídal o biodiverzitě. Člověk se chová k přírodě tak strašně, že živočichové a rostliny chvíli úplně vyhynou. Druhou hodinu jsme se dívali na přírodopisný film. Tam jsme se dozvěděli víceméně o zdevastované přírodě. A zase člověkem :(... Třetí hodinu jsme to okomentovali. Až jsme měli okomentováno, tak jsme šli do lužního lesa. Teče tam Litobratřický potok. Když jsou záplavy, tak se vylije. Šli jsme až k Žofce a zpět. Cestou jsme viděli různé živočichy a rostliny. Když jsme vyšli z lesa, byli jsme všichni rádi, protože někomu byla zima, někoho štípali komáři. A protože bylo mokro, tak jsme byli všichni špinaví. A konec byl šťastný jako vždy. Nikdo nikam nespadl ani se neztratil. Ti co neměli oběd, šli domů a ostatní na oběd :).

 

Loga Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie

Žáci 6. A navštívili v rámci poznávání svého kraje Dolní Věstonice, vydali se"Za tajemstvím Věstonické venuše", poznali pradávnou historii regionu, získávali informace přímo v muzeu, nemuseli tiše našlapovat a ničeho se nedotýkat, ba právě naopak mohli zkoumat, bádat, ptát se, na chvíli se dokonce stali pravěkým člověkem a modelovali onu známou sošku. Po dobu projektu je čeká  spousta dalšího poznávání, budou spolupracovat s obecními úřady, hledat v mapách, využijí i cizí jazyky, bude to velmi zajímavá práce.   

Jitka Radkovičová                                                                                                        

 

                                                                   

 

 

Loga Vstup do fotogalerie

V pondělí jsem vstala a nachystala si rozvrh jako vždy. Avšak v autobuse jsem mluvila s Kikou a ta mi řekla, že jedeme na exkurzi do břeclavské knihovny.

Učebnice jsem hodila do lavice a chvíli nato jsme nastupovali do autobusu.

Cesta byla fajn. S Kikinou jsme si povídali a dívali jsme se z okna. Dorazili jsme do Břeclavi a viděli jsme zelenou budovu knihovny.

Knihovna byla velmi rozlehlá a dělila se na dětské oddělení a další místnosti pro větší.

Paní knihovnice byly velmi milé. Promítali jsme si práci o zámořských objevech a pak jsme pracovali ve skupinách s pracovními listy.

Nakonec jsme se oblékli a dostali jsme bonbón za naši práci.

Paní učitelka Radkovičová a Mančíková nám daly rozchod a tak jsme utráceli.

Velmi se mi to líbilo a bylo to zábavné a hlavně poučné.

 Denisa Matějková, 7.A

 

Dne 6. prosince jsme s naší třídou jeli do Břecavi na exkurzi do knihovny na téma zámořské objevy. Doprovázela nás paní učitelka Mančíková a Radkovičová. Byla to pro nás taková příprava na projektový týden.

Celá knihovna byla rozdělena do několika částí: oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, počítačová studovna... My jsme byli jen v oddělení pro děti. Po celou dobu jsme se dívali na interaktivní tabuli, na kterou nám paní knihovnice promítala obrázky a taky nám k tomu něco pověděla. Také jsme dostali pracovní listy, do kterých jsme doplňovali. Po odchodu z knihovny jsme měli hodinu a půl rozchod.

Cesta zpátky byla dlouhá, ale zábavná, protože jsme se pořád jen smáli.

Exkurze se mi moc líbila.

  Iva Hajduchová, 7.A

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 8. 12. 2010 se 25 žáků 5. ročníku zúčastnilo programu Radujme se, veselme se, ve skanzenu Strážnice. V přirozeném prostředí historické vesnice měli žáci možnost seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi vesnice v čase adventu, praktickými ukázkami také s některými tradičními řemesly.

Program v jednotlivých objektech:

- Advent – pečení vánočních oplatků, draní peří, loupání fazole a kukuřice
- Příprava vánoc – výklad o vánočním stolu, pečení vánočního cukroví
- Koledování – výuka a zpívání koled, pečení z kynutého těsta, předení na kolovratu
- Štědrý večer – výklad o Štědrém dnu, vánočních pokrmech, výklad a ukázka věštebných praktik
- Výtvarné dílny – výtvarné dílny pro děti, zdobení perníčků
- Nový rok – výklad k Novému roku, řezbářské práce
- Svatý Štěpán – výklad a ukázka štěpánských koláčů

Podle pozorného chování a projeveného zájmu bylo patrné, že celý program žáky zaujal a bavil. Jediným kazem byl nedostatek času na to, aby se mohly všechny děti vystřídat u všech činností, o které měly zájem. Velké množství ostatních návštěvníků bylo také důvodem k menšímu či delšímu čekání před jednotlivými objekty.

Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

V rámci projektu se žáci seznamují s životem v zemích Evropské unie. Žádná učebnice, žádný prospekt, encyklopedie ani dokumentární film neukáže život v cizí zemi tak, jako návštěva a prohlídka zajímavých míst. A to byl hlavní důvod, proč jsme se vydali do předvánoční Vídně – poznat život v cizí zemi, navštívit památky naší společné historie.

Program:

- odjezd v časných ranních hodinách do Vídně
- Schonbrunn - Grand Tour – hodinová prohlídka interiéru
- okružní jízda - Stadtpark, Schwarzenbergplatz, Kunshistorisches a Naturhistorisches Museum a Parlament.
- přejezd do centra,
- pěší procházka historickým centrem - Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben
- návštěva Hofburgu – pokladnice, komnaty císařovny Sissi
- návštěva Svatoštěpánské katedrály.
- Vánoční trhy u radnice
- večerní návrat ke škole

Hodnocení:

- Program zájezdu byl splněn, časový harmonogram se mírně pozměnil vlivem nepříznivého počasí, celý den hustě sněžilo, ranní prohlídka Schonbrunnu byla telefonicky přeobjednána. Dále vše pokračovalo sice se zpožděním, ale všechna plánovaná místa jsme navštívili.

- Přijezd ke škole ve 21,00 hod.

- Žáci vyplnili pracovní listy, tak si upevnili poznatky, které získali.

 

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden 9. tříd byl teoreticky i prakticky zaměřen, jak sám jeho název Žijí mezi námi napovídá, na poznání života lidí, jejichž život je něčím odlišný, ať už jsou to lidé handicapovaní – nemoci vrozené i následky onemocnění a úrazů, nebo lidé, jejichž život se změnil například zneužíváním návykových látek.

Navštívili jsme Zámek Břežany - domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů, tam se žáci seznámili s denním i celoročním režimem, s prací těchto lidí i s prostředím, ve kterém žijí, věnují se různým výtvarným činnostem, sportům, někteří se i vzdělávají. „Třešinkou na dortu“ bylo zhlédnutí generální zkoušky na vánoční besídku, vystoupení bylo velmi zajímavě pojato, perfektně nastudováno a předvedeno. S údivem jsme sledovali a naslouchali, co vše klienti tohoto zařízení dokážou.

Další exkurze se konala v K-centru v Břeclavi, žáky beseda s jeho pracovníky velmi zaujala, následovala anketa mezi lidmi v shopping centru v Břeclavi – otázky se týkaly postoje lidí k zneužívání návykových látek.

Neméně úspěšná byla i beseda s panem Hamerníkem – velitelem Městské policie Mikulov – právní vědomí, právní odpovědnost, co se smí, co se nesmí, pro žáky zajímavá a velmi potřebná témata.

Mezi zajímavé práce patřilo i využití cizích jazyků ve vážných situacích, takže si někteří v němčině, jiní v angličtině nacvičili přivolání pomoci – podání důležitých informací v cizím jazyce. Velmi důležité.

Každý den žáci zpracovávali získané informace, pocity a dojmy a vytvářeli samostatné i společné práce, z nichž nakonec každá skupina vytvořila svůj sborník, ten doplnili fotografiemi, graficky upravili, některé žákyně (žáci ne) složily velmi zdařilé básničky a písničky o prožitých dnech.

Poslední projektový den každá skupina prezentovala výsledky své práce, ozýval se i spontánní i vynucený potlesk, ale závěr je zcela jasný – cíl projektového týdne byl splněn, žáci poznali život lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve svém životě omezeni, a někteří si i uvědomili, jaké mají schopnosti a možnosti a jak málo je někdy využívají a neváží si jich. Možná to některým deváťákům pomůže obstát, protože právě teď je ta doba, kdy jim jde o život, kdy si volí své budoucí studium a zaměstnání.

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden v 5. ročníku byl v podstatě zahájen již 8. prosince, kdy žáci v Národním ústavu lidové kultury zhlédli program Radujme se, veselme se, věnovaný adventu a době vánoční se všemi jejich tradicemi a zvyky na moravské vesnici minulého století. Tyto zážitky a zkušenosti pak zpracovali v rámci jednoho projektového dne jako prezentační tabule.

Výsledkem studia vlastních i poskytnutých materiálů materiálů jsou zajímavé školní časopisy, které dokumentují vývoj školství nejen v Drnholci, ale školství vůbec. Žáci se podrobněji seznámili s osobností Jana Amose Komenského, což se v běžných hodinách vlastivědy pro nedostatek času nedá stihnout. Také tyto materiály poslouží jako rozšiřující a obohacující doplněk učiva historie.

Vytvořili vlastní publikaci o historii nejvýznamnějších drnholeckých památek, doplnili ji dobovými fotografiemi i vlastní kresbou. Seznámili se s nejznámějšími pověstmi našeho regionu a srovnali podobu Vánoc svých prarodičů s dnešní dobou.

Poznali již zaniklá řemesla a jejich produkty, některé mohli zhlédnout na vlastní oči ve školním minimuzeu vytvořeném k této příležitosti.

Pro hlubší poznání kultury našich předků posloužil i nácvik tanců a písní z našeho regionu.

Jana Juřenová, garant projektu

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem projektu je poznat a seznámit se s dějinnými i současnými dominantami své obce a obcí okolních. Získat přehled o vývoji obcí v době dřívější a současné.

Žáci byli rozděleni podle místa bydliště do skupin Drnholec, Novosedly+Nový Přerov, Jevišovka + Brod nad Dyjí. Každá skupina za pomoci určených p.učitelů připravila trasu po své obci, s hledáním indícií, které jim po správném vyhodnocení udaly dominantu dané obce. Během hledání indícií skupiny monitorovaly služby v obci. Skupiny se snažily najít podle dodané mapky všechny indície a udělat přehled služeb, které v dané obci jsou s doplněním služeb, které podle nich v obci chybí.

Žáci šestých ročníků okolní obce navštívili a získali mnoho informací. Zkuste teď Vy z fotografií poznat, kde všude žáci byli.

Zdeněk Slavík

Loga Vstup do fotogalerie

Práce na hrnčířském kruhu v Brodě n. Dyjí. Žáci získali základní dovednosti a zručnost v jednom z prvních historických řemesel, se zaměřením na dobu zámořských objevů (vaření a uchovávání potravin, jejich transport, umělecká díla, keramika jako pramen archeologie). Praktická část-výrobky z keramiky. Technika práce s hlínou. Tato akce se žákům velmi zdařila, hodnotili ji pozitivně. V budoucnu můžou uplatnit své poznatky v kroužku keramiky.

Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

V největších předvánočních mrazech jezdili žáci osmých tříd po okolí na exkurze do místních firem, kde se mohli a měli poučit, jaké jsou pracovní možnosti v regionu, jak vypadá zblízka ta či ona profese. V teple třídy pak roztávali a zpracovávali své poznatky po skupinách do reportáží. V tom jim byli nápomocni pedagogové, kteří kromě rady museli občas některé skupiny do práce tlačit. Výsledná díla pak poslední den projektového týdne žáci více či méně úspěšně prezentovali.

Tomáš Procházka

Loga

 

Základní škola a Mateřská škola Drnholec,

okres Břeclav, příspěvková organizace

                                                                                              rozdělovník:  uchazeči VŘ

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU

NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU

ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

1.1. Název veřejné zakázky :

Číslo zakázky

VŘ 01/2011

Název programu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.02/01.0109

Název projektu:

Já na to mám

Název zakázky:

Pořízení ICT pro výuku na ZŠ

Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) :

Zakoupení výpočetní a audiovizuální techniky pro rozšíření výuky na ZŠ

1.2. Identifikační údaje o zadavateli             

Název/ obchodní firma zadavatele:

Základní škola a Mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Libor Smíšek

tel.: 723 061 122

mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ zadavatele:

70282790

DIČ zadavatele:

CZ70282790

      Oznamujeme Vám, že zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na základě doporučení hodnotící komise rozhodl o tom, že nejvýhodnější nabídku předložil uchazeč :

 

Nabídka č.                                        6.

Obchodní firma :                               iStyle CZ,  s.r.o.

Sídlo :                                                Náměstí Svobody 20

Právní forma :                                    společnost s ručením omezeným

IČ :                                                     27583368

Odůvodnění přidělení veřejné zakázky malého rozsahu  uchazeči iStyle CZ, s.r.o. Náměstí Svobody 20, 602 00 Brno:

Komise po porovnání  a prostudování daných nabídek vyhodnotila jako výhodnější nabídku od firmy iStyle s. r. o.. Rozsahem plnění a specifikace jednotlivých prvků odpovídala představám zadavatele.

Po firmě bude požadována změna v plnění týkající se dodáním multifunkčních tiskáren, kde se bude požadovat nákup  dvou multifunkčních tiskáren verze C5280 a doplnění operačního systému v počtu 20 ks do počítačových sestav.

 

V Drnholci dne 3. 2. 2011

                                                                                  ________________________

                                                                                                 Libor Smíšek

                                                                                                  ředitel školy

 

 

 

Loga Vstup do fotogalerie

V rámci Projektu navštívily osmičky technické muzeum. Exkurze jim měla napomoci k vytvoření představ o historii, vývoji a současnosti technologií dálkové komunikace a některých povolání (Od tamtamu k internetu a Ulička řemesel). Svoji hravost a neposednost pak mohly ukojit v technické herně plné hejblátek a udělátek. Nenechaly si ujít ani příležitostnou výstavu motocyklových a automobilových veteránů.

Nešlo však jen o zajímavý výlet. Svůj pozorovací talent a dovednosti budou muset dokladovat ve dvou inovativních hodinách českého jazyka a občanské výchovy výstupy, jako je výklad a ilustrativní koláž na výše uvedená témata. Tak budeme zvědavi!

 Pro Drbník Ladislav Krivjanský

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 22. 3. 2011 se uskutečnil projektový zájezd 6. A třídy do krajského města. Do Brna odjeli žáci společně autobusem od školy.

Zahájili jsme návštěvou Anthroposu, kde  jsme si všichni osvěžili znalosti z dějepisu, připomněli si dávnou minulost našeho regionu, republiky i celého světa. Odborný výklad, který paní průvodkyně přizpůsobila věku žáků 6. třídy, nás všechny obohatil o poslední novinky ze světa archeologie.

Pokračovali jsme v Technickém muzeu. Nejprve nás čekala expozice Ulička řemesel, k níž jsme žákům zakoupili i pracovní sešit, který doplňovali, byli pozornější a mnohem více informací si zapamatovali. Výklad průvodkyně i prohlídka exponátů nás zavedly do Brna na počátku 20. století. Rozvoj řemesel, průmyslu, odlišný způsob života různých vrstev obyvatel, to vše nás velmi zaujalo.

V Technické herně pro malé i velké si žáci ověřovali různé fyzikální zákony, šlo opravdu o „školu hrou“. Toto zaujalo naprosto všechny žáky.

Na vycházce po historické části Brna jsme zhlédli Špilberk, Petrov, Zelný trh, kašnu Parnas, náměstí Svobody, Starou radnici, divadlo Husa na provázku, Mahelovo divadlo, Janáčkovo divadlo. Žáci si vyhledávali poznaná místa na mapě, kterou jsme si vyzvedli v informačním středisku.

Celý program výrazně přispěl k poznání krajského města, mnozí žáci znají pouze nákupní zóny a hypermarkety, ale nikdy nenavštívili město samotné.

  Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Ve středu 2. března 2011, za slunečného, skoro jarního počasí, žáci a žákyně 7. ročníku navštívili Muzeum romské kultury v Brně. V muzeu na nás čekala příjemná paní lektorka, která nás formou různých her a aktivit seznámila s romskou historií, s životem romské rodiny, s romským jazykem a řemesly. Nejvíce se nám líbila hra „ano – ne“ a vytváření „živých obrazů“. Téměř tři hodiny utekly jako voda. Po krátkém rozchodu jsme se vrátili domů se spoustou nových zážitků a poznatků.

 žákyně 7. ročníku

Loga

Dne 10.3. 2011 žáci páté a třetí třídy jeli na výlet do Moravských Budějovic, ve kterých je muzeum řemesel. A to byl náš cíl. Po příjezdu následovala pauza k prohlídce náměstí. Pak jsme se sešli u autobusu. Když jsme došli do muzea, které bylo v zámku, rozdělilijsme se na dvě skupiny podle tříd. Paní průvodkyně nás provázela různými místnostmi, ve kterých bylo spoustu krásných historických věcí, jako třeba knihy z vosku, vyřezávky ze dřeva, hodiny, zbraně, truhly, žehličky, kovářský měch, zámky na dveře, klíče, hřebeny, knoflíky z perleti, jízdenky a kolo s názvem Kostitřas. Ve druhé polovině zámku už byl skvostný nábytek a bohatě zdobené místnosti. Když prohlídka zámku skončila, šli jsme na místo zvané Masné krámy, kde se scházely cechy. Byly tu shromážděna vesnická řemesla – kovář, hrnčíř, košíkář, obuvník, sedlář, řezník, barvíř a další. Zbylý čas jsme využili k návštěvě města Telče, kde jsme si prohlédli náměstí, které je chráněno světovou organizací UNESCO. Výlet se nám líbil.

 Katka Uhlíková, 5. tř.

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 24. března 2011 jsme se vydali v rámci projektu Já na to mám na projektový zájezd do Lidic.

V rámci dějepisného učiva a v rámci návaznosti na podzimní projektový týden v 9. ročníku s názvem Žijí mezi námi byla vybrána tato destinace. V podzimním projektovém týdnu se deváťáci seznamovali nejen s lidmi postiženými nebo závislými, ale součástí tohoto týdne jsou i lidská práva. Ta byla v roce 1942 v Lidicích porušena, když po úspěšném atentátu na R. Heydricha byla vesnice na rozkaz gestapa vyhlazena, muži zastřeleni, děti odvezeny - některé na převýchovu, jiné do koncentračních táborů, ženy odvezeny rovněž do koncentračních táborů.

Expozice je vytvořena jednak z artefaktů dochovaných z tehdejší doby, jednak autentickými záběry ze samotného vyhlazování Lidic a z následujících dní a výpověďmi lidí, kteří vyhlazení a následný teror přežili jako děti a byli ochotní se se svými otřesnými zážitky podělit.

Na tomto pietním místě se žáci chovali velmi vzorně.

Soňa Zabloudilová

Loga Vstup do fotogalerie

V pátek 25.března 2011 navštívila 7.třída díky projektu Znojmo. Dějepisná exkurze jej představila jako jedno z center slovanského osídlení jižní Moravy a královské město na křižovatce evropských kultur. Město, které je živou učebnicí architektonických slohů.

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve středu 30.března 2011 vyrazili žáci 7. třídy v rámci projektu na další dějepisnou exkurzi, jejímž cílem bylo hlubší poznání regionálních dějin v evropských souvislostech. Cestou se stavili ve Valticích na Reistně, jedné ze staveb Lednicko valtického areálu, vybudovaného rodem Lichtenštejnů. Hlavním cílem však byl Národní kulturní památník Mikulčice, významné centrum Velké Moravy.

 

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem týdenního projektu v 5.ročníku - Sousední státy ČR – bylo seznámit žáky blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky atd. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Při zjišťování nových a neznámých skutečností byli žáci podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Pod vedením svých pedagogů žáci vytvářeli mapy přidělených států – Rakouska, Polska, Německa a Slovenska, jejich obrázkové prezentace.

V rámci týdne se pracovalo na počítačích, zpracovávaly se získané poznatky, vařilo se, tancovalo, malovalo a tvořilo.

Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

V týdnu od 2. do 6. května 2011 probíhalo projektové vyučování, v 6. ročníku zaměřené na starověké Řecko a Řím.

Žáci se sami rozdělili do pětičlenných skupin, ve kterých po celý týden pracovali. Každá skupina byla vlasně fiktivní cestovní kancelář, která vypracováním pracovních listů vytvořila katalog k dovolené v Řecku. Pracovní listy zahrnovaly úkoly ze všech hlavních vyučovacích předmětů a navíc i praktické činnosti – drátkování, pedig, výroba řeckého salátu. Dalšími již tradičními výstupy každé skupiny byla maska řeckého divadla, maketa Kolossea a jedna skupina vytvořila i velmi zdařilou maketu trojského koně.

Novinkou v tomto projektovém týdnu byly gladiátorské hry, které probíhaly v tělocvičně a nahradily plavání v hrušovanském bazénu.

V pátek, kdy již měli všichni své úkoly hotovy, jsme se podívali na film Asterix a olympijské hry. Po projekci proběhly závěrečné prezentace, ve kterých každá skupina předvedla, co za celý týden udělala.

Celkové hodnocení projektového týdne v 6. ročníku: žáci byli ukáznění, pracovali svědomitě, úroveň vypracování katalogu a praktických úkolů se odvíjela od schopností žáků celé skupiny.

Soňa Zabloudilová, garant 6.r.

Loga Vstup do fotogalerie

Jarním týdnem navázali na své podzimní snažení žáci osmých tříd. Kromě exkurzí do podniků je čekala také návštěva Úřadu práce v Břeclavi a vyšší nároky na závěrečné prezentace prací - ty jsme pojali tentokrát ve větším stylu, s mikrofonem a řečnickým pultíkem.

Podstatné však je, že cíl byl splněn a žáci budou mít příští rok mnohem větší jasno při výběru školy a volbě povolání. Doufejme.

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

„Absolventský týden“, jak se náš projekt pro deváté třídy nazývá, opět přispěl k prověření osobních schopností a dovedností každého našeho vycházejícího žáka.

Na začátku týdne si žáci vybrali ke třem povinným předmětům – český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika - jeden předmět volitelný – výchovy - výtvarná, hudební, tělesná, dále fyzika, ale i kuchař, aranžér, stolař. Dalším úkolem bylo vytvořit vlastní studijní plán – kdy, kde, co, s kým, jak dlouho, jakým způsobem se budu učit. No a potom to začalo. Z učitelů se stali konzultanti připravení pomoct a poradit, ale hlavní práce zůstala na žácích. A tady se prověřilo, kdo je schopen odpovídat za svou práci, kdo chce dosáhnout co nejlepších výsledků, nebo naopak pro koho je škola pouze místem, kde je teplo, světlo a kde to nějak přetrpí.

Na závěr týdne byly připraveny absolventské zkoušky. Bylo možno předvést, co se žáci naučili a během tohoto týdne si zopakovali. Většina si prožila větší či menší nervozitu a všichni poznali pocit, jaké to je stát před zkušební komisí. Pro všechny to bylo poprvé, ale určitě ne naposledy, a tak je to do života dobrá zkušenost. Mnozí byli potěšeni svým výkonem, některým se příliš nedařilo, ale celkové výsledky byly znatelně lepší než v minulém školním roce. Zbývá našim absolventům jenom popřát, ať se jim u všech dalších životních zkoušek daří dobře.

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci a žákyně 7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím svých příbuzných či známých, kteří pracují nebo žijí v zemích Evropské unie, zajímavosti a postřehy z běžného života v těchto zemích. Pochopitelně, že se nejdřív seznámili podrobně s touto institucí. Vyhledávali informace, hráli hry, řešili hlavolamy i hádanky, malovali na hedvábí, naučili se hrát petanque, provedli a vyhodnotili anketu... Uteklo to jako voda.

Sedmáci, vaše prezentace i práce v celém projektovém týdnu byla skvělá! Moc chválím!

  Jana Kalandrová

Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí 5.12.

– žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin po čtyřech
- každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila "svého" objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem
- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes
- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D a M
Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady
- každý den si žáci svou práci zhodnotili

Úterý 6.12.

– žáci získávali informace z encyklopedií i z internetu, vypracovávali nové pracovní listy z Čj, Aj a Nj. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.
- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků.

Středa 7.12.

I.skupina, 12 žáků - každý žák si vyzkoušel dovednost a zručnost při práci s hlínou, pod vedením p. zás. J. Juřenové.

II. skupina, 12 žáků – pracovala ve třídě- prakticky využívali získané vědomosti , prohlubovali si znalosti učiva sedmé třídy,zařazovali kulturní plodiny do zemí jejich původu. K doplnění učiva zhlédli film Vikingové.

I. a II. skupina si vyměnily činnosti

Čtvrtek 8.12.

Dne 8. 12.2011 se žáci 7. třídy zúčastnili v rámci projektového vyučování exkurze do Městské knihovny v Břeclavi.

Pracovnice knihovny pro ně připravila hodinové pásmo o zámořských objevech. Žáci si průběžně psali poznámky a pak se rozdělili do skupin a plnili úkoly. Družstvo vítězů získalo RACIO oplatky. Po 2 hodinách jsme se rozloučili a autobusem se vrátili do Drnholce.

Jana Palíková

Pátek 9.12.

– prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.
Úkoly projektového týdne podporovaly schopnost dále rozvíjet proces vlastního učení a myslet v souvislostech a systémově.

 

Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

Projekt „Já na to mám“ na naší škole, s tematickým okruhem pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2011, proběhl vzhledem ke struktuře bydliště žáků 6. ročníku ve dvou obcích, a to v Novosedlech a Drnholci. Žáci tedy měli na zpracování úkolů a přípravu hry a prezentace své obce dva dny, pondělí a úterý. Oba dny využili žáci ke shánění informací o své obci a přípravu trasy a organizaci stěžejní hry. Nutno však podotknout, že úsilí nebylo u všech žáků stejné, což se objevovalo v každodenním hodnocení činnosti.

Středa a čtvrtek byly ve znamení návštěv obou obcí, kde se uskutečnilo tzv. hledání pokladu a prezentace dané obce domácími žáky.

V pátek pak proběhlo celkové hodnocení projektového týdne, plnění úkolů, úroveň výstupu a chování žáků.

Zvítězili žáci zastupující obec Novosedly. Své vítězství si zajistili hlavně v první polovině týdne lepším přístupem k plnění úkolů, takže se mocně finišujícím drnholeckým nepodařilo ztrátu vymazat.

Zdeněk Slavík

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci absolvovali v projektovém týdnu první část "Volby povolání". Týden je zaměřen na získání přehledu o druzích a nabídce zaměstnání v regionu. V několika exkurzích žáci navštívili první sérii podniků a firem. Konkrétně Květinářský krám (děvčata), AP Maschinenbau (kluci), Kuchyňské studio Gardoň, cihelnu Wienerberger v Novosedlech, vinařství Kovacs. Za děvčaty pak až k nám do školy přijela kosmetička Petra se svojí asistentkou.

Všechny exkurze museli osmáci zadokumentovat formou reportáží pro vlastní časopis, pocvičit se drobátko i v cizích jazycích a úplně na závěr s větším či menším šarmem prezentovat před ostatními - nahlas a dokonce na mikrofon!

Většině osmáků projektový týden vyhovoval, jen bylo na některé moc práce s reportážemi a doporučovali přidat místo některých reportáží třeba kvízy.

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Balada nejen o Káčku

Pondělí nás zase ničí
hlasitě si na nás křičí:
„Dnes, první to den,
začíná váš hrůzný sen!“
Úvaha už na nás čeká
učitelka pořád štěká :
„Co je tohle za úvahu,
vždyť to nemá ani hlavu.“

Usedáme do lavic,
abychom si řekli víc.
Handicap je vážná věc
pro někoho věčná klec.
Neměl by ses jenom smát,
naopak jim pomáhat.
Života se nesmíš bát,
musíš začít bojovat.
Je to těžký, my to víme,
proto vás už nesoudíme.

Káčko-města „ozdoba“
pro feťáka pohoda.
Jehly zdarma, perník taky,
Budu věřit na zázraky.
Drogy zdarma, to je síla
Jen ať drží jejich žíla.
Sami zkazili si život,
každý svého žití pilot.

Tenhle týden co nám dal?
Přines smutek, radost, žal.
To po sobě zanechal
My však s písní jdeme dál!

Miroslav Manda, Karel Kratochvíla, Zdeněk Kocman - 9.tř. projektový týden podzim 2011

Letošní projektový týden devátých tříd probíhal podle připraveného plánu, byl zaměřen na poznání života lidí, kteří mají různé handicapy, kteří žijí život změněný buď nemocí, úrazem, nebo i vlastním zaviněním – zneužíváním návykových látek.

Úvodní akcí byla beseda s panem Jiřím Hamerníkem, velitelem Městské policie Mikulov, který se věnoval všem oblastem života, žáci získali mnohé potřebné informace.

Letos jsme se opět vydali do K – centra v Břeclavi, seznámili se s nízkoprahovým zařízením, které pomáhá lidem závislým na drogách, žáci se v anketě mezi občany snažili zjistit názory na tuto problematiku. Rovněž zhlédli film Piko.

Ve škole vypracovávali pracovní listy zaměřené na zařízení pro handicapované – Zámek Břežany a Biliculum Mikulov, informace vyhledávali na webových stránkách, zpracovávali je. Napsali zprávu, úvahu, v závěrečném hodnocení použili libovolné slohové útvary, mnozí se pokusili i o verše – někteří celkem zdařile.Využili i cizí jazyky – připravili rozhovory na téma přivolání lékařské pomoci. Veškeré své práce zpracovali ve skupinách a poslední den své poznatky prezentovali před svými spolužáky. Výsledky se různily, největším problémem je, že žákům stačí povrchní, neúplné informace, s prvním výsledkem své práce jsou spokojeni a podle nich mají hned vše hotovo, dost část však na nízké úrovni. Chyběla ctižádost být nejlepší, převládala spokojenost - „hlavně že něco máme“. Škoda.

Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Stejně jako předchozí páté ročníky se i letošní páťáci zaměřili v projektovém týdnu hlavně na historii obce Drnholec. V pondělí se s paní učitelkou Klárou Kneeovou zabývali podobou školy a školního vyučování v dávné i nedávné minulosti. S paní učitelkou Šimčíkovou si vyzkoušeli některé známé i neznámé vánoční tradice, zahráli si hry a zatancovali. Ve středu pod vedením paní učitelky Škrabalové pátrali po zaniklých řemeslech a vyslechli si zajímavou besedu nad kronikou s paní Palíkovou. Čtvrtek byl věnován památkám Drnholce, jeho významné historii, žáci se seznámili s pověstmi o Drnholci a sami zkoušeli také nějakou vymyslet. V pátek si s paní učitelkou Mrenicovou procvičili rukodělnou činnost při výrobě vánoční dekorace.

Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

V projektovém týdnu od 14.5. do 18.5.2012 se žáci pátého ročníku podrobněji seznamovali se sousedními státy ČR. Na počítačích, v knihách, v pracovních listech vyhledávali a třídili informace o životě v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku.

V předem vytvořených skupinách si k danému státu shromažďovali materiál, který využili při tvorbě prezentace. Získané znalosti se snažili ostatním spolužákům předat jasně a výstižně, dbalo se na kultivované vyjadřování myšlenek - jak v ústním, tak i písemném projevu.

Během týdne se nejenom pracovalo na počítačích či listovalo v knihách, ale tancovalo se, učily se básničky, vyráběly křížovky, vařilo a peklo, zpívalo se, zhlédlo několik pěkných filmů či prezentací. V závěrečném dni svoje nabyté zkušenosti a znalosti zúročili v testu, který jim byl ohodnocen známkou.

  Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden se nesl v duchu názvu "Já na to mám", v 6. třídách byl zaměřený na starověké Řecko a Řím. Cílem projektu - rozvíjet klíčové kompetence. Poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, historii. Vyzkoušet si některé řemeslné práce, svoji zručnost, používat bezpečně a účinně materiály a nástroje. Vnímat starověké Řecko a Řím jako kolébku civilizace. Pracovat s dějinami jiným způsobem než v klasické hodině dějepisu. Žáci v průběhu projektového týdne pracovali ve skupinách po 5-6, rozdělení do skupinek bylo formou losování. Žáci si sami určili, kdo bude vypracovávat který úkol, výsledkem jsou pracovní listy, ze kterých pak výstup tvoří katalog cestovní kanceláře. V pracovních listech měli úkoly ze všech hlavních předmětů, z olympijských her v tělocvičně, z přípravy řeckého salátu ve cvičné žákovské kuchyni, z pletení z pedigu a z drátkování (zájemci).

  Soňa Zabloudilová

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem jarního projektu je seznámit se s fungováním Evropské unie a běžným životem ve vybraných zemích.

Žáci a žákyně 7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím svých příbuzných či známých, kteří pracují nebo žijí v zemích Evropské unie, zajímavosti a postřehy z běžného života v těchto zemích. Pochopitelně, že se nejdřív, v pondělí 14. 5. 2012, rozdělili do skupin a seznámili se podrobně s touto institucí prostřednictvím oficiálního webu Evropské unie (zhlédli prezentaci a poté hráli hry o EU). Od pondělí do čtvrtka na počítačích zpracovávali zadané úkoly o „svých“ zemích (Rakousko – 2 skupiny, Slovensko, Irsko a Nizozemsko). Vyhledávali základní informace, zpracovali grafy porovnávající rozlohu a počet obyvatel daných zemí k ČR, zpracovali rozhovor se svými příbuznými či známými, vybrali si zajímavé místo a osobnost dané země, o kterých vyhledali zajímavé informace. V úterý si nejdříve ověřili své znalosti o EU řešením osmisměrky a před obědem se naučili pod vedením pana učitele Pichaniče hrát pétanque. A byla to docela zábava! Ve středu ráno si žáci trošku „odpočinuli“ při prezentaci a následné besedě o Polsku, ale poté již měli doslova plné ruce práce v učebně výtvarné výchovy, protože se za asistence paní učitelky Kalandrové a pana učitele Bárty pustili do malování na hedvábí. A letos jejich výtvory byly skutečně úžasné! Ve čtvrtek pokračovali v plnění svých úkolů a zvládli i anketu o EU mezi občany na náměstí. Trošku se zapotili při statistickém zpracování výsledků, ale nakonec byli pyšní, co všechno sami znají, protože znalosti o EU mezi dospělými nebyly „nic moc“. Pátek byl pro každou skupinu velkým dnem, protože prezentovali výsledky svého celotýdenního snažení před spolužáky. Poprvé za trvání projektových týdnů si všechny skupiny připravily své prezentace v powerpointu. To bylo pokoukání! Všem se prezentace moc povedly (pravda, drobné nedostatky se vyskytly při slovním komentáři) a byly zodpovězeny i všetečné dotazy spolužáků a garanta. No a po práci sedmáky čekal už jen „odpočinkový“ pétanque. Ale za celý týden si jej zasloužili, protože odvedli kus práce a získali mnoho nových informací a dovedností pro svůj budoucí život.

  Jana Kalandrová

Loga Vstup do fotogalerie

V květnu proběhl druhý projektový týden k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát strukturované životopisy a na závěr navštívili Úřad práce v Břeclavi. V úvodu týdne projevili nevoli, neboť si skupinky nevytvářeli sami, ale losovali, kdo s kým bude po celý týden pracovat. Učitelé žákům vysvětlili, že v životě si také nebudou moct vždy vybírat, s kým by chtěli pracovat. Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a budou se muset naučit jednat a spolupracovat s kýmkoliv. Vždyť se učíme pro život! Nakonec to zabralo a snažili se.

V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto podniky: Nové vinařství v Drnholci, Hotel v Drnholci, Masérské služby paní Kaňokové v Drnholci, Pletařství Láska a Vinařství Kern v Březí. Na základě dotazníků, které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, doplněné fotodokumentací. Ve středu žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s výchovnou poradkyní – učili se hledat informace o žádaných školách na internetu, vyplnit přihlášku na školu, v jazykové učebně s pomocí slovníků psali životopisy v cizích jazycích – anglickém, německém nebo ruském. Na závěr týdne žáci navštívili Úřad práce v Břeclavi, kde se jim dostalo hlavně výchovného poradenství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká povolání by se hodili. Dokončení prací se protáhlo do již normálního týdne – ve slohu dokončovali reportáž z úřadu práce, chystali se na prezentace. Ty proběhly v předmětu Člověk a svět práce. Z exkurzí, které navštívili a pak je do tabulky obodovali, vyšel nejlépe úřad práce – 5x, masáže 2x, jednou Vinařství Kern. Nejméně všechny skupiny zaujalo Pletařství Láska. Při závěrečném hodnocení vyhodnotili žáci ve skupince nejlépe pracujícího žáka.

Po prezentacích a přečtení všech reportáží byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a podle výsledků oznámkovány do předmětu Člověk a svět práce. Klasifikováni byli žáci rovněž za jejich výkony v cizích jazycích a za reportáže do slohu. Výsledky skupin mají žáci ve třídě na nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hodnocen v podstatě kladně.

  Kateřina Smíšková

Loga Vstup do fotogalerie

Jako každý rok i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 14. 5. 2012 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, vyučující je seznámili s průběhem absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si každý/á či žák/kyně zvolil/a jeden nepovinný předmět. Rozdělení do volitelných předmětů bylo následující:

Dějepis 3 žáci
Přírodopis 1 žák
Chemie 1 žák
Angličtina – II. cizí jazyk 3 žáci
Výtvarná výchova 5 žáků
Tělesná výchova 3 žáci
Tesař/ka 2 žáci
Kuchař/ka, cukrář/ka 10 žáků
Květinář/ka – aranžérské práce 1 žákyně

Během týdne žáci pracovali převážně samostatně na základě zadaných témat a otázek, učitelé jim poskytovali pouze konzultace. Na konci každého dne bylo provedeno sebehodnocení.

Ve čtvrtek 17. 5. se konala první část zkoušek, začalo se cizími jazyky a následovaly všechny volitelné předměty, z nichž některé se skládaly ze dvou částí – teoretické a praktické. V pátek 18. 5. bylo veškeré snažení a učení se završeno zkouškami z českého jazyka a matematiky. Většina žáků se potýkala s nervozitou, ale pouze 3 žáci byli hodnoceni nedostatečně, ostatní zkoušky zvládli.

Dnes asi většina z „absolventů“ prohlásí, že to nic nebylo a že to byla legrace, ale většina si ten pocit odpovědnosti, obavy i strach ze zkoušky prožila, ať už si to přiznají nebo ne. Na závěr tohoto týdne můžeme všem jenom popřát, aby se jim u všech zkoušek, které na ně v životě čekají, dařilo vždy dobře. Myslím, že většina už dobře ví, že to hodně záleží na nich samotných.

Takže, milí absolventi, hodně štěstí!

  Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci šestého ročníku byli seznámeni s tématem projektového týdne, který byl určen pro jejich ročník –„Poznávám kraj ve kterém žiji“ a s formou plnění úkolů z projektu vyplývajících. Byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. V 6.A převažují žáci z Drnholce, v 6.B z Novosedel a Jevišovky.

Jednotlivá družstva si zvolila své zástupce, kteří drželi dozor nad plněním zadaných úkolů, dále „stylistu“, „informatika“ a „dokumentaristu“.

Dále byli žáci seznámeni se stručnými dějinami jednotlivých obcí a na PC a v literatuře své obce nalezli. Dále lokalizovali svá bydliště a některé dominanty obce. Dalším úkolem bylo vytisknout si mapu své obce pro plnění dalších úkolů.

Tímto úkolem bylo na získané mapě zaznamenat trasu, po které se má pohybovat druhá skupina žáků, nepocházející z dané obce, hledat vyznačené body, kde jsou ukryty indicie, které po správném složení udají vybranou dominantu obce. Družstvo, které dříve najde vybranou dominantu získává body do hlavního hodnocení a odměnu – poklad. Domácí družstvo zatím skrytě pozoruje soutěžící skupinu a zaznamenává její chování, zda není v rozporu s dobrými mravy, plní pravidla soutěže a silničního provozu v obci.Dalším úkolem je navštívit co největší množství zajímavých míst v jednotlivých obcích.

Každodenním úkolem bylo vypracovat hodnocení denní práce a podíl členů družstev na jejich plnění.

Žáci úkoly dané v prvním dnu projektového týdne splnili, úkoly pochopili a připravili si pro své spolužáky z druhého družstva mapy, trasy, indicie a seznam zajímavých míst, které by jim chtěli ukázat ve své obci. Na mapách na PC našel každý žák své bydliště a celkem dobře se orientoval. Na závěr byly zadány úkoly pro další den, které budou dále plnit. Své dílčí hodnocení vypracovala lépe skupina drnholeckých žáků, kteří své spolužáky předčili v obsahu hodnocení i formulacích.

Druhý den byl kvůli silnému a vytrvalému dešti zvolen náhradní program. Žáci si v malé tělocvičně postavili náročnou „opičí“ dráhu, která prověřila jejich fyzické schopnosti. Oba vyučující konstatovali, že fyzická připravenost dětí má trvale sestupující trend, co do rychlosti, obratnosti i výdrže. Potvrdil se ale poznatek, že není třeba zatracovat štafetové hry, neboť žáky motivují a provokují jejich snažení. Není podstatné, jen zajímavé, že po udělení malusů a odečtení trestných vteřin dosáhla obě družstva na setinu stejných výsledků. Družstva se také soustředila na zkvalitnění písemné dokumentace, coby výstupu projektového týdne. Po skupinách žáci připravovali podklady o obcích v angličtině. Hodnocení dne provedly opět obě skupiny, úroveň hodnocení se značně zlepšila.

Ve středu se obě dvě skupiny sešly v 8,20 hod. u OÚ v Novosedlech. Po připomenutí některých zajímavostí o obci p.uč. Krivjanským, předala skupina novosedelských žáků drnholecké skupině připravenou mapu a soutěž začala. Po náročném hledání bylo soutěžící družstvo zdárně u cíle – tribuny fotbalového stadionu. Poklad si ale ještě dlouho strážil své místo. Nakonec byl ale objeven. Dále novosedelští zavedli své spolužáky na obecní úřad, kde si prohlédli pěknou obřadní síň, knihovnu, kancelář pana starosty a kulturní sál, vše s výkladem paní Pecové, zaměstnankyně OÚ. Návštěva školy se letos pro nedostatek času neuskutečnila.

Na závěr žáci odjeli do Drnholce. Ve škole společně zhodnotili úspěšnost dnešního dne a jednotlivá družstva vypracovala svá hodnocení třetího dne.

Ve čtvrtek se všichni žáci sešli 7,40 hod.ve škole v Drnholci. Postup byl stejný jako v Novosedlech a po obdržení mapy se za necelou hodinu a půl téměř všichni sešli v cíli, který si vybrali drnholečtí žáci a tím se stal drnholecký kostel. Problém měli domácí s výběrem zajímavých míst, protože je v rámci výuky už všichni navštívili. Pozvali tedy své spolužáky na exkurzi na hasičskou zbrojnici, kde je velmi poutavě provedl velitel jednotky. Žáci se velmi z blízka seznámili s moderní technikou a někteří i na vlastní kůži s částmi výstroje hasičů.

Po exkurzi se žáci vrátili do školy a zpracovávali další úkol a to hodnocení čtvrtého dne. Vyskytlo se více nedopatření, jak ve družstvu soutěžícím, tak v družstvu domácím, což p. Slavík žákům vytkl a následně sledoval, zda se toto objeví v jejich denním hodnocení. Vzhledem k tomu, že obě družstva začala taktizovat, měl k hodnocení p. učitel výhrady.

Úkolem pro pátek bylo shrnutí poznatků, získaných během návštěv jednotlivých obcí, beseda o zážitcích během hledání a získávání indicií. Žáci měli utřídit použité a získané dokumenty do složky, která by dokumentovala plnění zadaných úkolů a získané informace o obcích. Správně z hlediska duševní hygieny byl zařazen blok s tělocvičnými aktivitami.Následovala prezentace společné práce.

Výsledky z hlediska obsahového i estetického zhodnotila komise ve složení p.uč.Slavík a p.uč.Krivjanský. Konstatovali, že žáci v rámci tématu projektového týdne získali řadu nových informací o regionu Drnholecka. Vypracovali dokumentaci projektového týdne, obsahující informace o obcích, jejich zajímavostech, dominantách a zvláštnostech, dále také hodnocení své týdenní práce a práce a chování soupeřících družstev ze svého pohledu. Vzhledem k těmto aspektům vyhodnotili jako vítězné družstvo žáků 6.a.

Zdeněk Slavík

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem projektu - rozvíjet klíčové kompetence. Poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, světové a evropské historie.Vyzkoušet si některé řemeslné práce( práce na hrnčířském kruhu), orientace v terénu, práce s buzolou a mapou, s jízdním řádem. Do projektu byli zapojeni i vyučující předmětů: Čj, Aj,D,Z,M,Př. Obsah projektového týdne : První den 15. 10. 2012 – žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin (po 4) - každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila ,,svého“ objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem,žáci byli velmi aktivní, spolupracovali.

- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes

- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D, Čj, Aj,, M a praktický úkol z Př a Z.Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady,postup a časové rozvržení si skupiny určily sami, ale učitel musel dohlížet, radit a povzbuzovat.

- každý den si žáci svou práci ohodnotili

Druhý den 16. 10. 2012 – žáci získávali informace z encyklopedií, z internetu. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.

- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků. Pro doplnění vědomostí zhlédli všichni žáci film „Vikingové“.

Třetí den 17. 10. 2012 - žáci navštívili okresní knihovnu v Břeclavi. V knihovně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách: v první hodině proběhl výklad s promítáním o historii zámořských objevů,během výkladu žáci vyplňovali připravené formuláře - zápis nejdůležitějších informací. Ve druhé hodině si prohlédli výstavku cestopisů (prohlubování čtenářské gramotnosti) a ve třetí hodině žáci pracovali ve skupinách, vyhledávali informace z různých zdrojů. Na závěr jim knihovnice připravila zajímavou soutěž.

Čtvrtý den 18. 10. 2012 - žáci odjeli do Brodu n.D. na kurz práce na hrnčířském kruhu (nádoby středověku). Teorie byla zaměřena na historii a nauku o materiálech, v praktické části si každý žák vyzkoušel dovednost a zručnost starých řemesel a vyrobil si první vlastní výrobek na hrnčířském kruhu. V tento den si žáci procvičovali i zeměpisné znalosti potřebné pro cestování v dnešní době - orientace v terénu, čtení z mapy, orientace podle buzoly, vyhledávání spojů z jízdního řádu, přírodopisnými znalostmi. Žáci se seznámili s chováním,které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji.

Pátý den 19. 10. 2012 – prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.

Žáci si uvědomili klady i zápory zámořských objevů, hledání souvislostí. Pracovali ve skupinách – poznávali sami sebe,kladné i záporné stránky spolužáků, rozvíjeli sebepoznávání . Skupiny pracovaly celkem dobře, velmi dobře třídily informace, moc nechybovaly, ale nezvládly dobře prezentace (neumí zaujmout posluchače, mluví a čtou špatně).

Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projektový týden v 5. třídě je zaměřen na poznávání historie, která se týká Drnholce, řemesel, tradic. Paní učitelky si připravily pestrý program, ve kterém si žáci prošli mnoha činnostmi, na něž nezbývá v běžné výuce místo.

V pondělí se tedy naučili staročeský tanec, upekli koláčky podle tradičního receptu, a to vše pod vedením paní učitelky Bejdákové. V úterý pátrali po předmětech denní potřeby, které už jsou ovšem dnes nahrazeny moderními přístroji, navštívili školní minimuzeum, kde se obdivovali sbírce starožitných předmětů. Za odměnu jim paní učitelka Škrabalová promítla pohádku na diapozitivech a staré promítačce. V duchu starých řemeslníků si vyrobili dekorativní stromeček z drátků. Na závěr za nimi přišla paní Palíková, která s sebou přinesla kroniku a pověděla jim o práci kronikáře. Středa začala vycházkou po Drnholci. Ve škole nad fotografiemi „starého“ Drnholce pak porovnávali minulost se současností. Z poskytnutých materiálů získali informace o místních památkách a své poznatky využili v kvízu. Přečetli si pověsti o dvou nejvýznamnějších rodech drnholeckého zámku a pak si zkusili sami pověst vymyslet a napsat. Čtvrtek byl věnován historii školy v Drnholci a osobnosti Jana Amose Komenského. Také tento den zpestřila besedou paní Palíková. Pátek patřil vánočním zvyklostem, činnostem a tradicím.

Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Jsou to lidé, kteří se narodili s nějakým postižením, nebo lidé, kteří prodělali závažnou nemoc či utrpěli vážný úraz, který zanechal trvalé následky. Mohou mezi ně patřit i ti, kteří si své zdraví zničili třeba zneužíváním návykových látek.

Teoretická část projektu byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, tyto informace žáci ve skupinách dále zpracovávali. Vytvořili také několik krátkých slohových prací, které mapovaly praktickou část projektu, psali reportáž, zprávu, vypracovali anketu a její následné hodnocení, každý se v úvaze zamyslel nad danou problematikou. V angličtině se naučili slovní zásobu a fráze potřebné k přivolání pomoci raněnému.

Praktická část – exkurze.

V úterý 16. 10. jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání a myslím si, že úspěšné, všichni se chovali pěkně. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva.

V tento den jsme navštívili ještě Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás její velitel připravil nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, na přednášce a besedě se věnoval úskalím života dospívající mládeže, probral práva i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní, pomůcek, největší úspěch sklidilo nasazování pout.

Ve středu 17. 10. jsme se vydali do nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se v besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Poslední prožitkovou akcí byla beseda organizovaná Ligou vozíčkářů, navštívili nás dva její zaměstnanci, ale hlavně vozíčkář – třicetiletý mladý muž, jehož život se změnil v patnácti letech, když na táboře skočil do řeky a zlomil si 5. a 6. krční obratel a od té doby je upoután na invalidní vozík a má nehybné i prsty na rukou. Jeho vyprávění i odpovědi na otázky ukázaly, že i handicapovaní lidé vedou plnohodnotný život, pracují, sportují, ale stojí je to daleko větší úsilí.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Bohužel stejně jako v letech předešlých se ukázalo, že někteří žáci nejsou schopni samostatné práce a hlavně, že jim chybí ctižádost ukázat, co všechno umí. K mé radosti jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje alespoň některých letošních deváťáků.

  Jitka Radkovičová, garant projektu

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci se ve svých dvou projektových týdnech rozhlížejí po okolních firmách a živnostech, aby měli větší přehled o možnostech a nabídce práce v regionu. Přitom si trénují týmovou práci při sestavování reportážního časopisu dokumentujícího průběh týdne.

První týden bývá takový rozehřívací - osmáci postupně pochopí, co se po nich vlastně bude chtít. Že nestačí jen chodit po exkurzích, o nic se nestarat a čekat, až se něco udělá samo. A také, že týden není zakončen jen tak nějakým formálním huhňáním žáků před tabulí, ale že se po osmácích chce co nejzajímavější projev. A do mikrofonu. A třeba i před cizím hostem. A s počítačovou prezentací. A nejlépe i s nějakým překvapením navíc.

I když to v průběhu týdne vypadalo všelijak, v závěru většina skupin příjemně překvapila - suverénním projevem (Nikola Mandíková), křížovkou pro diváky (Vendula Ligasová), vtipnou prezentací (Jirka Kříž). A tak jen doufáme, že teď, kdy už si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, k čemu celý týden směřuje, se stejně nebo ještě lépe vydaří i týden jarní.

  Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

 Stejně jako v předešlých letech i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 20. 5. 2013 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, anglický, jazyk, dále si každý/á žák/yně zvolil/a jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktického oboru, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, dále byly vypsány hodiny v jazykových učebnách. Po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určených místech.

Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou učit (třída, počítačová učebna, odborné učebny).

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky, které proběhly ve čtvrtek 23. 5. 2013 – angličtina a volitelné předměty – a v pátek 24. 5. 2013 – povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně.

Společenskou úlohu zkoušek pochopila ta část žákyň a žáků, kteří přišli vhodně oblečeni.

 Jitka Radkovičová, garant projektu

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci 8. třídy pokračovali druhým projektovým týdnem v tématu "Volba povolání". Po podzimním týdnu už tušili, co po nich požadujeme, a tak šla práce rychleji od ruky. Některé činnosti a exkurze je příliš nezaujaly, téměř propadák byl letos Úřad práce v Břeclavi.

Naopak zaujal čtvrtek. Nejprve pobavili tři chlapci. První přišel na jinou zastávku a ujel mu autobus, druhý zaspal a třetí přišel jako obvykle do školy a byl udiven prázdnou třídou. Všichni tři se nakonec díky rodičům s auty a pravidelné autobusové dopravě nakonec na exkurzi do Novosedel dopravili.

Kromě těchto peripetií nabídl čtvrtek i zajímavou exkurzi po cihelně s možností vyfénovat si účes v sušárně cihel a exkurzi do Vinařství Kovacs s barevně osvíceným sklepem a zasvěceným (a osvíceným) výkladem pana Kovacse o víně, vinařství, práci, loajalitě k firmě a kalifornských žížalách.  

 Tomáš Procházka

 

Loga Vstup do fotogalerie

  Žáci a žákyně 7. ročníku se první den seznámili s fungováním Evropské unie vážně (výukový program a prezentace) i nevážně (hry). Zbytek týdne plnili zadané úkoly ve skupinách. Tvořili prezentace zemí EU, pomocí svých příbuzných a známých, kteří v těchto zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili s běžným životem, zajímavými místy, osobnostmi či národními jídly v daných zemích. Aby celý týden nestrávili jen u počítačů, naučili se hrát pétanque, malovat na hedvábí a zpracovávat a vyhodnocovat anketu, kterou dělali mezi občany Drnholce. Závěr celého týdne završili svými prezentacemi. Myslím, že si odnesli do svého budoucího mnoho užitečných informací a dovedností. Všechny skupiny odvedly skvělou práci.

Jana Kalandrová 

Loga Vstup do fotogalerie

Rok se s rokem sešel a je tu znovu jarní týden vyučování jinak. Pro šestý ročník letos opět ve znamení starověkých impérií – Řecka a Říma.

Rozděleni do skupinek po čtyřech až pěti se žáci hned v pondělí vydali vstříc doplňujícím znalostem o těchto dvou antických velmocích. I letos na ně čekaly pracovní listy z hlavních vyučovacích předmětů, ze kterých ve finále vznikl katalog jejich vlastní cestovní kanceláře. Doplňkovým materiálem katalogu byly pracovní listy z olympijských her, konaných v tělocvičně, z pletení košíků z pedigu a z přípravy řeckého zeleninového salátu ve cvičné kuchyňce.

Tradičním výstupem při pátečních prezentacích byly masky řeckého divadla a makety buď Kolossea, nebo trojského koně.

Letošní projektový týden v šestých třídách se opravdu vydařil. Žáci pracovali samostatně, aniž by je člověk musel neustále napomínat, co že mají na práci a kde mají být. Zodpovědně přistoupili i k výrobě maket, které se letos velmi povedly. Nádherné masky řeckého divadla budou zdobit chodbu ve druhém patře, kde mají svoje třídy.

Chválím žáky 6.A a 6.B za precizní práci a aktivní přístup k zadaným úkolům.

  Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 20.5. – 24.5.2013, v rámci projektového týdne, se žáci pátého ročníku blíže seznamovali se životem v sousedních zemích ČR. K Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku z přinesených materiálů vytvořili prezentaci.

První den projektového týdne se žáci věnovali Německu. Vyhledávali zajímavosti na internetu, své poznatky si upevňovali prostřednictvím křížovky, osmisměrky. Četli si pohádky bratří Grimmů, které pak převyprávěli ostatním. V závěru zhlédli část pohádky v němčině.

Druhý den se probíralo Rakousko. Opět se pracovalo s mapou, žáci vyhledávali na počítačích nové údaje o Rakousku a porovnávali je s Českou republikou – např.rozloha, počet obyvatel, nejvyšší vrchol apod. Přiřazovali německá slova k českým, zhlédli prezentace předchozích žáků, ochutnávali Sachrův dort, Mozartovy kuličky, tvořili křížovky z nově získaných poznatků.

Středa patřila sousední zemi Česka – Slovensku, která je nám řečí i kulturou nejbližší. Pracovali jsme jak na počítači – hledali různé zajímavosti o Slovensku, tak s atlasem a také nahlédli do prezentací předešlých projektů. Ale nejvíce se těšili na vaření slovenského národního jídla – halušky se zelím a uzeným nebo brynzou. V kuchyni bylo veselo, každý se snažil zapojit do vaření. Halušky se povedly a chutnaly, jen se po nich zaprášilo. Děti se shodly, že je to jednoduché ale výborné jídlo. Poslední hodinu se rozeběhli po škole s anketními lístky – 90% tazatelů odpovědělo správně. Na závěr dne jsme překládali slovenská slova a četli slovenská říkadla. Opravdu tato zem je jako naše – řekly děti.

Ve čtvrtek čekala na žáky země ležící na sever od České republiky - Polsko. V tomto bloku se žáci naučili  vybraná polská slovíčka, pracovali s mapou, na počítačích, malovali, luštili křížovky. Pracovali v  domovských a expertních skupinách. Nejvíce žáky zaujaly informace a zajímavosti o koncentračním táboře Osvětim, královském městě Krakov a solném dolu Vělička.

V pátek se žáci věnovali písním okolních států. Jednalo se o písně lidové, ale i písně umělé. Naučili se slovenskou lidovou: Ej, zálužický poĺo s doprovodem klavíru, polskou lidovou: Za lasami, za gorami, za dolinami, kterou převzala a upravila česká novodobá hudební skupina Čechomor, doprovod – kytara a německou píseň Dornroschen s doprovodem klavíru. Na závěr celého týdne děti své práce velmi hezky a zajímavě prezentovaly.

Hedvika Škrabalová - garant pátého ročníku 

 

Loga Vstup do fotogalerie

 Žijí mezi námi – lidé handicapovaní, lidé, kteří se narodili různě fyzicky či mentálně postižení, lidé, kterým zdraví vzala nemoc nebo úraz, lidé, kteří se o zdraví připravili sami svým špatným životním stylem. Umíme s nimi žít my?

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem takových lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Naučit vidět tyto lidi takové, jací jsou, a naučit je pomáhat jim.

V pondělí žáci začali teoretickou část projektu, ta byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o druzích handicapů, o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, připravovali si anketu pro občany, v úvaze se začali zamýšlet nad daným tématem. Součástí byla i práce v angličtině – vyhledání slovní zásoby a příprava rozhovoru na téma přivolání lékařské pomoci.

V úterý a ve středu čekala žáky praktická část projektu. Prvním cílem se stalo nízkoprahové zařízení K-centrum v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi chodci na pěší zóně v Břeclavi. Návštěva tohoto zařízení byla zajímavá. Následující den jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání, všichni se chovali pěkně a určitě to byl nejsilnější zážitek a prožitek tohoto projektu. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva. Navštívili jsme i Městskou policii v Mikulově, poznali jsme kamerový systém, na přednášce a besedě se žáci seznámili s problémy života dospívající mládeže, s jejich právy i povinnostmi, velitel MP se dotkl i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní a pomůcek.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Ne všichni žáci se zapojili do práce, v přístupu i ve výsledcích byly velké rozdíly. Mnohým žákům chybělo jakékoliv nadšení, touha poznávat a vyniknout. Stačí šedivý průměr. Jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje některých žáků, což bylo cílem.

Jitka Radkovičová 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 proběhl první projektový týden k volbě povolání. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech. V rámci exkurzí navštívili AP Maschinenbau (chlapci), Květinový krám (dívky), Dům barev Hrušovany, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec, Nové vinařství. Na exkurzích se kromě nahlédnutí do života pracujících se žáci učili ptát se na podstatné (občas i nepodstatné) věci.

Exkurze probíhaly v pondělí (Drnholec), v úterý (Drnholec) a ve středu (Hrušovany nad Jevišovkou).

Jako v předešlých letech i letos zpracovávali své dojmy z exkurzí v reportážích na základě pracovních listů vyplňovaných v průběhu exkurzí.

Ve čtvrtek a pátek si žáci vytvářeli o uplynulém týdnu počítačové prezentace. V pátek v prvních hodinách si žáci chystali prezentaci práce skupin. Rozdělili si role (moderátor, hodnotitel projektového týdne a práce skupiny, čtení ukázkové reportáže). Ve slavnostně připravené místnosti (hudebně) žáci na mikrofon promlouvali k ostatním žákům o výsledcích své práce. Mohli mít připraveno i něco navíc, a tak jsme luštili dvě křížovky, jednu osmisměrku a skládali jedno puzzle. Žáci se učili kultivovat svůj projev, překonávat trému při veřejném vystoupení a někteří dokonce i zaujmout posluchače. Jejich projev jsme zaznamenali videokamerou a v hodině slohu si pustili sestřih žákovských projevů.

Závěrečné prezentace organizujeme záměrně co nejslavnostněji, aby svou práci žáci jen tak nesmetli nemastným neslaným projevem pod stůl. Jedna skupina letos téměř selhala, los dal nešťastně dohromady skupinu lidí. Dvě skupiny naopak příjemně překvapily.

Práce žáků si vyhodnotila a oznámkovala kompletně paní učitelka Kateřina Smíšková a známku předala vyučující do předmětu Člověk a svět práce.

 Tomáš Procházka

 

Loga Vstup do fotogalerie

  Projektový týden „ZÁMOŘSKÉ OBJEVY“ byl věnován zámořským objevitelům, kterými byli Vikingové, M. Polo, F. Magalhaes a K. Kolumbus. Začal vytvořením skupinek a celodenním neoblíbeným vyplňováním pracovních listů z matematiky, angličtiny, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu a češtiny. V úterý žáci navštívili Městskou knihovnu Břeclav, kde jim paní lektorka popsala historii zámořských objevů. Žáci pečlivě poslouchali, dopisovali odpovědi na otázky, vyplňovali pracovní listy a odcházeli s bohatými znalostmi do školy, kde si je ještě jednou vyzkoušela paní učitelka. Na středu se spousta žáků těšila, neboť pracovali s keramickou hlínou (výroba misky) a tvořili modely zámořských lodí (typy drakar, koga, karak a karavela). Vyvrcholení projektového týdne nastalo v pátek, kdy žáci "dolaďovali" pracovní listy, hráli zeměpisné pexeso, skládali puzzle s tématem zámořských objevů, soutěžili v tělocvičně ve stavbě nejvyššího stěžně, v hodu zlata na palubu, v boji s domorodci, v plavbě přes tělocvičný oceán, v nakládání zboží na loď a v běhu přes neprostupný terén. Poté v učebně prezentovali celotýdenní práci své skupinky. Některé skupinky byly vynikající, jiné v prezentaci pokulhávaly, ale věřím, že v dalším projektovém týdnu na jaře to bude zase o něco lepší. Všechny žáky chválím za jejich snahu a poctivou práci. Z hodnocení žáků lze vyčíst, že je práce na projektu bavila (nejvíce výtvarné práce a soutěžení v tělocvičně) a totéž mohu říct i já - garant tohoto projektu.

Hana Vlková 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projekt „Já na to mám“ na naší škole, s tematickým okruhem pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2013, proběhl vzhledem ke struktuře bydliště žáků 6. ročníku ve třech obcích, a to v Novosedlech, Jevišovce a Drnholci. Žáci tedy měli na zpracování úkolů a přípravu hry a prezentace své obce pouze den. Využili ho ke shánění informací o své obci a přípravu trasy a organizaci stěžejní hry. Nutno však podotknout, že úsilí nebylo u všech žáků stejné, což se objevovalo v každodenním hodnocení činnosti.

Úterý, středa a čtvrtek byly ve znamení návštěv obou obcí, kde se uskutečnilo tzv. hledání pokladu a prezentace dané obce domácími žáky.

V pátek pak proběhlo celkové hodnocení projektového týdne, plnění úkolů, úroveň výstupu a chování žáků.

Zvítězili žáci zastupující obec Novosedly. Své vítězství si zajistili hlavně v první polovině týdne lepším přístupem k plnění úkolů, takže se mocně finišujícím dalším družstvům nepodařilo ztrátu vymazat.  

Zdeněk Slavík 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí – J. Juřenová

První projektový den byl věnován poznávání historie obce Drnholec. Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Na hřbitově jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí.

Ve škole pak zjišťovali, co vše v hlavě zůstalo a své poznatky si doplnili společným čtením z nachystaných materiálů. Následovala skupinová práce – kvíz, při které si upevnili své vědomosti a seznámili se se dvěma pověstmi, které s Drnholcem souvisí. Oddechovou činností bylo kreslení nebo dokreslování historických předmětů. V závěru dne se pokusili vymyslet vlastní pověst.

Úterý – M. Bejdáková, Z. Mrenicová

1. a 2. vyučovací hodina byla věnována zpěvu a tanci lidových písní z oblasti Podluží. Píseň Dostal sem koníčka sivovraného jsme se společně naučili zpívat, poté tančit ( prvky - vrtěná, verbuňk), Vařajkový tanec – opět nácvik písně , nácvik tance ( prvky- poskoky, přídupy).

S žáky jsem byla velmi spokojena. Pracovali se zájmem a nadšením.

V úterý 3. – 5. vyučovací hodinu si děti vyzkoušely tvořivou činnost s papírem. Vyráběly ozdoby z proužků papíru. Některé výrobky byly velmi zdařilé.

Středa – K. Kneeová

Ve středu se žáci seznámili s historií školství v Drnholci. Nejdříve byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali po celý projektový den. Naším úkolem bylo vytvořit časopis na téma historie školství. První hodina proběhla vyhledáváním informací na internetu. Druhou hodinu jsme zahájili krátkým povídáním, jak takový časopis vypadá, co obsahuje a jak bude vypadat ten náš. Také jsme se seznámili s různými brožurami o naší škole a děti mohly nahlédnout do školních kronik. Žáci se do úkolu vytvořit vlastní časopis vrhli s nadšením. Téma školství je nadchlo a pracovali velmi aktivně. S průběhem projektového dne i s přístupem dětí k zadané práci jsem byla spokojena.

Čtvrtek – H.Škrabalová

Čtvrtý den projektového týdne jsme zahájili ve školním „minimuzeu“. Zde jsme si povídali o životě našich babiček a dědečků, prohlíželi a obdivovali různé exponáty. Na výstavce jsme si připomněli některá řemesla – řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košikářství a další. Žáci pak některé exponáty malovali a k vytvořeným dílům vymýšleli krátká povídání. Své znalosti si ověřili na různých křížovkách, doplňovačkách či rébusech. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dnešními. Zkoušeli se dopátrat toho, co dělal takový erteplář, čamrdář, talafous, pohodný a další. Závěr dne patřil paní Janě Palíkové, místní kronikářce, která dětem poutavě vyprávěla o práci kronikáře a o významu kronik, ze své práce přinesla i několik ukázek. Žáci pracovali s nadšením, samostatně, bylo vidět, že je práce baví. Někteří by mohli být méně hluční. Jejich práci chválím.

Pátek – B. Šimčíková

Poslední projektový den se nesl v duchu Vánoc. Den začínal prezentací o vánočních zvycích, symbolech, o Betlému, narození Ježíše, ale také o tom, proč máme jehličnatý strom, co je jmelí, proč máme na večeři kapra a také o dalších pokrmech, které se objevují na štědrovečerním stole a samozřejmě také o dárcích a o jejich nadělování. Poté žáci vytvořili čtyři skupiny a kouzlo vánočního času hledali v křížovce. Po vyluštění vánoční křížovky nastal čas, ke zhotovení lodičky ze skořápek z ořechů, které jsme si po skupinách pouštěli po vodě. Každý napjatě sledoval, kam se v příštím roce dostane a zda zůstane s kamarádem. Také jablko si zkusili rozkrojit. Vánoční bingo, kterým zjišťovali, jak a čím vyplňují dny vánočního klidu další skupiny dětí, hráli třetí vyučující hodinu. Zjistili jsme, že nejčastěji provozovaným vánočním zvykem je krájení jablíčka, smažený kapr ke štědrovečerní večeři a dárky rozdávají ve všech dotázaných rodinách. Vánoční zvyky však dodržuje stále méně rodin. Čtvrtou vyučovací hodinu zpracovávaly skupiny vše zajímavé o tradicích a symbolech Vánoc na balicí papír a každá skupina předvedla svou prezentaci před spolužáky. Poslední vyučovací hodinu projektového dne a týdne jsme prověřili nabyté vědomosti závěrečným testem. Ve třídě vládla pohoda, dobrá nálada, žáci pracovali s nadšením a iniciativně se zapojovali do všech připravených aktivit.  

Jana Juřenová 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem absolventského týdne v 9. ročníku bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech konkurzního řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 19. 5. 2014 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí - anglický, jazyk, dále si všichni zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu ostatních předmětů – zeměpis 4 žáci, přírodopis 3 žáci, tělesná výchova 12 žáků a truhlář 5 žáků, jedna žákyně se z důvodu nemoci nezúčastnila projektového týdne.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určeném místě ve třídě. Každý žák si zvolil místo, kde se bude na zkoušky připravovat.

Součástí absolventské zkoušky se staly i počítačové testy z hlavních předmětů, které jsou určeny k celoplošnému testování žáků devátých tříd v České republice. Tímto testem byl zahájen každý den. V pondělí žáci splnili test z matematiky, v úterý z českého jazyka a ve středu z angličtiny.

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné sebehodnocení práce a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky proběhly ve čtvrtek 22. 5. 2014. Výsledky byly většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně. S vyznamenáním prospěla pouze 1 žákyně, 2 žáci neprospěli, 21 žáků prospělo.

Společenskou úlohu zkoušek pochopila ta část žákyň a žáků, kteří přišli vhodně oblečeni. Cíl projektového týdne byl splněn.

 Jitka Radkovičová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci 8. třídy pokračovali druhým projektovým týdnem v tématu "Volba povolání". Po podzimním týdnu už tušili, co po nich požadujeme, a tak šla většině práce rychleji od ruky. Skupinky tentokrát žáci vytvářeli sami, a tak některé skupinky pracovaly na 120 procent, jiné jen s obtížemi překonávaly nechuť k jakékoliv práci. Nakonec však všichni nějakým způsobem splnili zadání a většinu práce zvládli. A kde se žákům letos líbilo? Na Úřadu práce, ve Vinařství Kern a v cihelně Wienerberger v Novosedlech. Snad tento týden aspoň trochu usnadní rozhodování, které na žáky čeká v příštím roce.

 Tomáš Procházka

 

Loga Vstup do fotogalerie

  Žáci a žákyně 7. ročníku se první den seznámili s fungováním Evropské unie vážně (výukový program a prezentace) i nevážně (hry). Zbytek týdne plnili zadané úkoly ve skupinách. Tvořili prezentace zemí EU, pomocí svých příbuzných a známých, kteří v těchto zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili s běžným životem, zajímavými místy, osobnostmi či národními jídly v daných zemích. Aby celý týden nestrávili jen u počítačů, naučili se hrát pétanque (to se líbilo úplně všem), malovat na hedvábí (dvojice z každé skupiny) a zpracovávat a vyhodnocovat anketu, kterou dělali mezi občany Drnholce. Závěr celého týdne završili svými prezentacemi. Myslím, že si odnesli do svého budoucího života mnoho užitečných informací a dovedností. Všechny skupiny odvedly výbornou práci.

Jana Kalandrová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Tak, jako v posledních pár letech, proběhlo i letos ve dnech 19. – 23. 5. 2014 v 6. ročníku projektové vyučování v rámci projektu Já na to mám, zaměřené na starověké Řecko a Řím.

Žáci byli rozděleni do 6 skupin po čtyřech až pěti členech. Po celý týden vypracovávali průběžně úkoly na pracovních listech z hlavních vyučovacích předmětů - český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis, dějepis. Z pracovních listů vznikl katalog cestovní kanceláře jako jeden z výstupů projektového vyučování.

Jako samostatné aktivity proběhly olympijské hry v tělocvičně, drátkování - výroba stromečku z korálek nebo oplétání hrníčku - pro zájemce a příprava řeckého salátu ve cvičné kuchyni. Ke všem těmto aktivitám žáci vypracovali samostatný pracovní list do katalogu.

Posledním výstupem při závěrečné páteční prezentaci jednotlivých skupin byla maska řeckého divadla a maketa buď Kolosea, nebo trojského koně. Výrobky skupin jsou velmi povedené, za zmínku stojí skupina ve složení Martin Čimera, Petr Varga, Jakub Křivánek a Tereza Mrenicová, která má koloseum i se suterénem. Masky řeckého divadla jsou rovněž vydařené.

Letošní projektový týden proběhl docela klidně, většina žáků pracovala aktivně a vzorně vypracovala pracovní listy.

  Soňa Zabloudilová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden jsme zahájili poznáváním našeho západního souseda. V pěti hodinách si žáci rozšířili své poznatky o Německu prostřednictvím vyhledávání informací, prezentací materiálů, které si někteří připravili a také zhlédnutím videa.

Seznámili se tak s nejvýznamnějšími osobnostmi, oblíbenou kuchyní, pamětihodnostmi, dozvěděli se něco z historie. Nabyté poznatky pak uplatnili v závěrečném kvízu a čtyřsměrce. V úterý čekala na žáky země ležící na sever od České republiky- Polsko.

V tomto bloku se žáci naučili vybraná polská slovíčka, pracovali s mapou, malovali, luštili křížovky. V pátek pak vypracovala skupina Polska prezentaci a předvedla svým spolužákům, co zajímavého jim o Polsku utkvělo v paměti. Pracovali ve skupinách. Nejvíce žáky zaujaly informace a zajímavosti o koncentračním táboře Osvětim, královském městě Krakov a solném dolu Vělička.

Středa pokračovala sousední zemí, která je České republice řečí i kulturou nejbližší – Slovenskem. Na úvod jsem žákům přečetla slovenskou pověst a seznámili jsme s řečí našich sousedů. Další hodiny žáci pracovali s atlasem, vyhledávali sousední státy, pohoří, nejvyšší horu, řeky, jezera a města. Poté nás skupina zabývající se Slovenskem seznámila se zajímavostmi, které si vyhledala a zpracovala. Proběhla také anketa, kterou následně žáci vyhodnotili. Poslední hodinu jsme ochutnávali národní jídla.Všem chutnalo a den jsme zakončili sladkým dezertem – krémešem.

Ve čtvrtek jsme pokračovali jižním sousedem – Rakouskem.

Žáci nejdříve pracovali s atlasem, vyhledávali sousední státy, pohoří, města, řeky, jezera. Zhlédli prezentaci o Rakousku, o největší ledové jeskyni světa. Poslouchali jsme skladby a písně Mozarta, Strausse, Falca, DJ Otziho. Při stolování v jídelně žáci z rakouské skupiny ostatním přednášeli různé zajímavosti ze života našich jižních sousedů. Díky rodičům – paní Sulz, Dědíkové a Svojanovské jsme si pochutnali na výborných dortech – samozřejmě, že šlo o Sachr dorty. Moc děkujeme. Jeden dort nám zůstal ještě na pátek, kdy poslední hodinu děti shrnuly všechny získané vědomosti do výstupního projektového testu.

Luštili jsme křížovku, ve skupinách hráli poznávací soutěž. Na počítačích si žáci mohli ještě vyhledávat pojmy, kterým nerozuměli nebo si o nich nic nezapamatovali. Například kdo to byl V.Kaplan, Porsche, lipicáni atd. S prací žáků jsem byla spokojena, všichni se aktivně zapojovali do různých činností.

Pátá hodina patřila nácviku německé, slovenské a polské písně s doprovodem klavíru a kytary. Naučili jsme se slovenskou Ej, zalužicky polo, německou Es lautet schon wieder a polskou Za gorami , za lasami, za dolinami.

Projektový týden jsme ukončili v pátek tvorbou prezentací jednotlivých skupin a její následnou obhajobou.

  Zapsaly: Šimčíková, Kneeová, Škrabalová, Bejdáková, Juřenová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem podzimního projektového týdne 9. ročníku bylo seznámit žáky s lidmi, kteří jsou svým zdravotním postižením nuceni vynaložit velké úsilí k tomu, aby se mohli zařadit mezi zdravou populaci, zařadit se do pracovního procesu, uspět v silné konkurenci, žáci měli poznat schopnosti a možnosti těchto lidí, zjistit, jak se o ně stará stát, jak jim sami mohou pomoci. Úkolem bylo nejen teoreticky, ale i prakticky se seznámit s různými druhy handicapů – vrozená mentální i fyzická onemocnění, následky nemocí, následky úrazů, následky drogové závislosti. Žáci měli možnost si uvědomit, že zdraví je velký dar a že je nutné si ho chránit, nové poznatky a zkušenosti podpořily výchovu k toleranci a proti xenofobii.

Velkým nedostatkem bylo, že se z provozních důvodů zařízení Biliculum v Mikulově nemohla uskutečnit plánovaná návštěva tohoto denního stacionáře, což negativně ovlivnilo nejen úroveň úvah na téma Žijí mezi námi, ale celkový průběh týdne, protože prožitek je pro uvažování nad tímto problémem nejdůležitější.

Podle plánu v tento den navštívili žáci Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás její velitel opět připravil i nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, zbraně a ochranné pomůcky, na přednášce a besedě se věnoval úskalím života dospívající mládeže, hlavním tématem byla trestní odpovědnost a prevence rizikového chování mládeže. Velitel MP Mikulov p. Hamerník probral práva i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky.

Ve středu 15. 10. 2014 jsme se vydali do nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Celý projekt byl v pátek zakončen prezentací prací všech 6 skupin, obsahová, estetická i prezentační úroveň byla sice různá, ne vždy však odpovídala schopnostem a možnostem žáků, většinou se pohybovala v průměru. Počítačové prezentace byly celkem pěkné, ale s mnohými chybami z nepozornosti, potvrdilo to povrchní přístup k práci.

Na závěr žáci zhlédli část filmu Slepé lásky, sledovali zaujatě.

Cíl celého projektu 9. ročníků byl splněn, žáci nejen že se teoreticky, ale částečně i prakticky seznámili s životem zdravotně postižených lidí a mnozí si uvědomili i své schopnosti, možnosti, dovednosti, ale také povinnosti.  

 Jitka Radkovičová

 

Loga Vstup do fotogalerie

 Ve dnech 13. – 17. 10. 2014 proběhl první projektový týden k volbě povolání. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech (jedna skupinka pětičlenná). V rámci exkurzí navštívili AP Maschinenbau, LAC výroba žárobetonových tvarovek, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec, Nové vinařství. Plánovaná exkurze do místní knihovny v Hrušovanech nad Jevišovkou odpadla pro nemoc knihovnice.

Na exkurzích se kromě nahlédnutí do života pracujících se žáci učili ptát se na podstatné (občas i nepodstatné) věci.

Exkurze probíhaly v pondělí (Drnholec), v úterý (Drnholec) a ve středu (Hrušovany nad Jevišovkou).

Jako v předešlých letech i letos zpracovávali své dojmy z exkurzí v reportážích na základě pracovních listů vyplňovaných v průběhu exkurzí.

Ve čtvrtek a pátek si žáci vytvářeli o uplynulém týdnu počítačové prezentace.

V pátek v prvních hodinách si žáci chystali prezentaci práce skupin. Rozdělili si role (moderátor, hodnotitel projektového týdne a práce skupiny, čtení ukázkové reportáže). Ve slavnostně připravené místnosti (hudebně) žáci na mikrofon promlouvali k ostatním žákům o výsledcích své práce. Mohli mít připraveno i něco navíc, a tak jsme luštili křížovky a skládali puzzle. Žáci se učili kultivovat svůj projev, překonávat trému při veřejném vystoupení a někteří dokonce i zaujmout posluchače. Jejich projev jsme zaznamenali videokamerou a v hodině slohu si pustíme sestřih žákovských projevů – pro pobavení i pro pučení :-).

Tomáš Procházka 

 

Loga Vstup do fotogalerieZámořské objevy v 7. ročníku v projektu "Já na to mám" se věnovaly objevným plavbám, dobývání a objevování nových území, cest, plodin, zboží, obchodům a dalším jevům, které se zámořskými plavbami souvisí. I naši žáci objevovali a poznávali objevitele, své spolužáky i sami sebe při skupinové práci. V pondělí se vyplňovaly pracovní listy z různých předmětů (nejméně oblíbený den z celého projektového týdne). V úterý si žáci zkusili vyrobit misku z keramické hlíny (prý už to bylo lepší, ale stále nic moc). Ve středu jsme objevovali Městskou knihovnu v Břeclavě (velké nadšení z žáků nesršelo). Ve čtvrtek žáci konstruovali model zámořské objevitelské lodě (práce šla od ruky). V pátek jsme přepluli "tělocvičný oceán" a bojovali s domorodci, házeli hroudou zlata na palubu, stavěli stěžeň a přebíhali přes neznámé území (naprosto nejlepší den z celého projektu). Závěr dne patřil k prezentaci práce celé skupiny a zhodnocení celého projektového týdne. Musím žáky pochválit za kázeň, překonaný odpor k práci na pracovních listech, nadšení při soutěžích v tělocvičně a za některé výstupy při prezentaci. 

 

Mgr. Hana Vlková 

Loga Vstup do fotogalerie

 Projekt „Já na to mám“, pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2014, proběhl na naší škole již tradičně ve třech obcích, a to v Novosedlech, Jevišovce a Drnholci. První den, pondělí 13. 10. 2014, měli žáci na zpracování úkolů, přípravu hry a prezentaci své. Využívali k tomu veřejně dostupných zdrojů informací, především internetu, knih a propagačních materiálů. Od prvního do posledního dne probíhalo detailní bodové hodnocení, při kterém měli „své slovo“ i kapitáni jednotlivých skupin. S hodnocením byli v dalších dnech průběžně seznamováni.

Úterý, středu a čtvrtek strávili žáci postupně ve svých obcích tzv. hledáním pokladu pomocí uložených indicií a na závěr dne ve škole každé družstvo hodnotilo den.

V pátek žáci strávili uspořádáváním získaných informací do složek a prezentovali vždy svou obec a celkové hodnocení projektového týdne.

Podle průběžného hodnocení vyhrálo družstvo "Drnholečtí záškoláci", před "Moraváky" z Jevišovky a "Novosedelskými tygry". Své vítězství si drnholečtí zajistili hlavně svou aktivitou a dobrými nápady – viz špion. Jedno družstvo spolužačku potkalo a uctivě ji zdravilo. Je vidět, že alespoň v něčem jsou dobře vychovaní.

 

Zdeněk Slavík 

 

Loga Vstup do fotogalerie

 

V pondělí žáci tvořili časopis na téma historie školství v Drnholci. Nejdříve byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých poté pracovali. V první hodině nás čekalo seznámení s tím, jak takový časopis vypadá. Žáci pracovali s různými brožurami o naší škole, s kronikami naší školy a také měli možnost vyhledávat informace na internetu. Všichni pracovali s nadšením. Projektový den dopadl velmi dobře.

Úterý patřilo tradicím a zvykům Vánoc. Po krátkém rozhovoru o tom, jak to v rodinách vypadá se rozdělili žáci do čtyř skupin a pustili se s chutí do plnění připravených úkolů. Nezapomněli jsme na cukroví, které vonělo celou třídou a žáci si tak při plnění úkolů mohli i zamlsat. Po vyplnění křížovky každá skupina zpracovala dva vánoční zvyky. Z nabídky si skupiny  losovaly, aby se zvyky neopakovaly. Tato práce nám zabrala ještě i druhou  hodinu. Třetí  hodinu jsme se vydali do ulic městyse a hráli  vánoční bingo, kterým zjišťovali, jak a čím vyplňují dny vánočního klidu naši spoluobčané. Zjistili jsme, že nejčastěji provozovaným vánočním zvykem je krájení jablíčka. Všichni dotázaní Vánoce slaví a k večeři ve většině rodinách mají k štědrovečerní večeři kapra. Vánoční zvyky však dodržuje stále méně rodin. Z 21 přítomných  dětí ve třídě dodržují některé tradice jen v pěti rodinách. Ve čtvrté hodině si každý zhotovil lodičku ze skořápky a rozkrojil jablíčko. Lodičky si pak po skupinách děti pouštěly po vodě. Každý napjatě sledoval, kam se v příštím roce dostane a zda zůstane s kamarádem. Poslední  vyučovací hodinu si skupiny dopracovaly prezentace o tradicích a symbolech Vánoc na balicí papír a každá skupina předvedla svou prezentaci před spolužáky. Ve třídě vládla pohoda, dobrá nálada, žáci pracovali s nadšením.

   Třetí den projektového týdne jsme zahájili ve školním „minimuzeu“. Zde jsme si povídali o životě našich babiček a dědečků, prohlíželi a obdivovali různé exponáty. Na výstavce jsme si připomněli některá řemesla – řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košikářství a další. Žáci pak některé exponáty malovali a k vytvořeným dílům psali krátká povídání. Na počítačích vyhledávali poznatky k vybraným řemeslům. Své znalosti si ověřili na různých křížovkách, doplňovačkách či rébusech. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dnešními. Zkoušeli se dopátrat toho, co dělal takový kat, pohodný a další. Žáci pracovali s elánem, samostatně, bylo vidět, že některé práce baví. 

     Čtvrtý projektový den byl věnován poznávání historie obce Drnholec.  Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Na hřbitově jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí. Ve škole pak zjišťovali, co vše v hlavě zůstalo a své poznatky si doplnili společným čtením z nachystaných materiálů. Následovala skupinová práce – kvíz, při které si upevnili své vědomosti a seznámili se se dvěma pověstmi, které s Drnholcem souvisí. V závěru dne se pokusili vymyslet vlastní pověst .

Poslední den se nesl v duchu zpěvu a tance. Během takto krátké doby se žáci naučili dvě moravské písně z oblasti Podluží: Dostal sem koníčka a Vařajkový tanec. Pro mnohé z nich byla velmi obtížným prvkem vrtěná, nicméně v konečném důsledku byla dobře zvládnuta. Ve 3. a 4. vyučovací hodině si páťáci vyzkoušeli tvořivou ruční práci. Vyráběli stromečky z korálků a drátků. Práce byla pro některé děti náročná a neobešly se bez pomoci. Většina dětí pracovala samostatně. Stromečky jsou hezké a určitě potěší někoho z blízkých.

                                                                                             kolektiv pedagogů 1. stupně

 

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem absolventského týdne v 9. ročníku bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech konkurzního řízení při přijímání do zaměstnání. Velkým úkolem je také vést žáky ke samostudiu, naučit je rozvrhnut si práci, vytvořit si časový plán.

V pondělí 18. 5. 2015 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, anglický, jazyk, dále si všichni zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu ostatních předmětů – zeměpis 8 žáků, přírodopis 6 žáků, tělesná výchova 6 žáků a truhlář 7 žáků.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určeném místě ve třídě. Každý žák si zvolil místo v budově školy, kde se bude na zkoušky připravovat.

Součástí absolventské zkoušky se staly i počítačové testy z hlavních předmětů, které jsou určeny k celoplošnému testování žáků devátých tříd v České republice. Tímto testem byl zahájen každý den. V pondělí žáci splnili test z matematiky, v úterý z českého jazyka a ve středu z angličtiny.

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné sebehodnocení práce a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky proběhly ve čtvrtek 21. 5. 2015 a v pátek 22. 5. 2015. Výsledky byly většinou na podobné úrovni, kterých žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně. S vyznamenáním prospěli pouze 2 žáci, 4 žáci neprospěli, 21 žáků prospělo.

Společenskou úlohu zkoušek pochopili ti žáci a žákyně, kteří přišli vhodně oblečeni.

 

  Jitka Radkovičová

 

Loga Vstup do fotogalerie

V květnu proběhl druhý projektový týden k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát strukturované životopisy a v úterý navštívili Úřad práce v Břeclavi.

S kým budou po celý týden pracovat určil los – bylo vytvořeno osm skupinek po 4 žácích. Musí se naučit pracovat a vyjít s kýmkoliv.Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a nebudou si moct určovat, s kým chtějí spolupracovat. Vždyť se učíme pro život!

V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto podniky: Hotel v Drnholci, Masérské služby paní Matýzkové ( přijela k nám do školy ), Vinařství Kern a Úřad práce v Břeclavi. Tam se jim dostalo hlavně výchovného poradenství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká povolání by se hodili. Na základě dotazníků, které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, doplněné fotodokumentací. Ve čtvrtek žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s výchovnou poradkyní – učili se hledat informace o žádaných školách na internetu, vyplnit přihlášku na školu, ve třídě s pomocí slovníků psali životopisy v cizích jazycích – anglickém a německém.

V pátek skupinky dokončovaly reportáže a chystaly prezentace, kterými žáci zakončili celý projektový týden. Vystoupili před třemi hodnotiteli - p. učiteli Palíkovou, Pichaničem, Smíškovou a cvičně si vyzkoušeli hodnotit i tři naši bývalí žáci. Celkově nejlépe byla hodnocena exkurze na úřadu práce, líbilo se jim i povídání paní masérky, také praktické ukázky. Ústní vystoupení byla oživena doplňovačkami, osmisměrkami, počítačovou prezentací. Po prezentacích a přečtení všech reportáží byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a podle výsledků oznámkovány do předmětu Člověk a svět práce. Klasifikováni byli žáci rovněž za své výkony v cizích jazycích.

Výsledky skupin mají žáci ve třídě na nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hodnocen kladně, oproti podzimnímu týdnu žáci pracovali lépe, lepší úroveň měly i vypracované reportáže.

  Kateřina Smíšková

 

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem projektového týdne bylo seznámit tradiční i netradiční formou žáky a žákyně 7. ročníku s fungováním Evropské unie.

První den pozorně sledovali prezentaci o EU a následně si vyhledávali informace o jednotlivých zemích EU a mnoho zajímavostí se dozvěděli i hraním her o EU na počítačích. V úterý již pilně plnili zadané úkoly ve skupinách. Tvořili prezentace o vybraných zemích EU, pomocí svých příbuzných a známých, kteří v těchto zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili s běžným životem, zajímavými místy, osobnostmi či národními jídly v daných zemích.

Ve středu jsme vyrazili do Novosedel a Drnholce a zjišťovali jsme prostřednictvím anketních otázek, jak jsou na tom se znalostmi o EU obyvatelé těchto vesnic. Není překvapením, že nejlepší znalosti měla nejmladší generace, protože se o EU učí ve škole.  Ale než jsme se dopracovali k tomuto závěru, stálo to žáky i žákyně mnoho „potu“. Ověřili si, že zpracovávat anketu není žádná legrace (a musí se u toho počítat ).

Ve čtvrtek si každá skupina vyzkoušela malování na hedvábí, všechny šály se povedly. Poté jsme se na školním hřišti naučili hrát pétanque a ani občasné dešťové přeháňky nám nezkazily radost ze hry. Tu nám spíš kazili někteří žáci, kteří zapomínali, že jsou ve škole a nedokázali zkrotit své emoce…

V pátečních prvních vyučovacích hodinách skupiny dodělávaly své úkoly a závěr celého týdne završili svými prezentacemi, které se všem ohromně povedly. Myslím, že si žáci a žákyně odnesli do svého budoucího života mnoho užitečných informací a dovedností. Všechny skupiny odvedly výbornou práci.

  Jana Kalandrová

 

Loga Vstup do fotogalerie

V týdnu od 18. do 22. května 2015 probíhalo projektové vyučování, v 6. ročníku zaměřené na starověké Řecko a Řím.

Žáci byli rozlosováni do skupin po 3 - 4 žácích, ve kterých po celý týden pracovali. Každá skupina byla vlastně fiktivní cestovní kancelář, která vypracováním pracovních listů k hlavním vyučovacím předmětům vytvořila katalog k dovolené v Řecku.

Pracovní listy zahrnovaly úkoly ze všech hlavních vyučovacích předmětů a navíc i praktické činnosti – korálkování, výroba řeckého salátu. Dalšími již tradičními výstupy každé skupiny byla maska řeckého divadla, maketa Kolossea a maketa trojského koně.

Opět si žáci zasoutěžili v disciplínách, připomínajících olympijské hry, které probíhaly v tělocvičně.

V pátek, kdy již měli všichni své úkoly hotovy, jsme se podívali na film Asterix a olympijské hry. Po projekci proběhly závěrečné prezentace, ve kterých každá skupina předvedla, co za celý týden udělala.

Celkové hodnocení projektového týdne v 6. ročníku: většina žáků byla ukázněná, pracovala svědomitě, bohužel se letos opět objevilo pár jedinců, kteří nejevili zájem o práci ve skupině a museli být neustále napomínáni garantem. Úroveň vypracování katalogu a praktických úkolů se odvíjela od schopností žáků celé skupiny.

  Soňa Zabloudilová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden jsme zahájili poznáváním našeho jižního souseda - Rakouska. Žáci nejdříve pracovali s atlasem, vyhledávali sousední státy, pohoří, města, řeky, jezera. Zhlédli prezentaci o Rakousku, o největší ledové jeskyni světa. Poslouchali jsme skladby a písně Falca, DJ Otziho. Říkali jsme si různé zajímavosti ze života našich jižních sousedů. Na počítačích si žáci mohli vyhledávat pojmy, kterým nerozuměli nebo si o nich nic nezapamatovali. Například kdo to byl V.Kaplan, Porsche, lipicáni atd.

Žáci se rozdělili do čtyř skupin a každá skupina průběžně pracovala na prezentaci vybraného státu – Rakouska, Slovenska, Polska a Německa. S prací žáků jsem byla spokojena, všichni se aktivně zapojovali do různých činností.

úterý 19. 5.
V úterý se žáci seznámili se zemí ležící na sever od České republiky - Polskem. Pracovali ve skupinách. Naučili se vybraná polská slovíčka, dozvěděli se informace a zajímavosti o koncentračním táboře Osvětim, královském městě Krakov a solném dolu Vělička. Pracovali s atlasem, vyplňovali v pracovním listě nabyté informace. V pátek pak skupina Polska předvedla svou prezentaci spolužákům.

středa 20. 5.
Den věnovaný našemu západnímu sousedu začal v multimediální učebně prezentací o Německu. Zhlédli jsme nejzajímavější pamětihodnosti, poslechli si německou hymnu v originále, dozvěděli se zajímavosti z historie i současnosti. naučili jsme se představovat v německém jazyce. V dalších hodinách následovala práce s mapou a textem, doplňovaly se mapky – řeky, města, názvy spolkových zemí. Potom následovala skupinová práce, kdy žáci dostali pohádky bratří Grimmů. Každá skupina po přečtení pohádky seznámila s dějem ostatní skupiny. Na závěr dne si děti mohly formou křížovky a osmisměrky ověřit, co všechno si o Německu zapamatovali.

čtvrtek 21. 5.
Ve čtvrtek následovala země nám nejbližší. V tento projektový den jsme se dozvěděli mnoho informací o Slovensku. Na začátku dne jsme si poslechli slovenskou národní hymnu. Seznámili se s povrchem, vodstvem, velkými městy a také jsme v mapách vyhledali například sousední státy. Řeč našich sousedů je velmi podobná, proto si žáci mohli vyslechnout pověst, které všichni porozuměli. V pracovním listě jsme se seznámili s dalšími slovy ze slovenštiny. Poslední hodinu proběhla velmi oblíbená aktivita dětí. Žáci si vytvořili anketu, kterou pak použili a vyhodnotili. Závěr dne jsme ukončili krátkým videem o Slovenku. Žáci pracovali se zájmem a aktivně.

pátek 22. 5.
Páteční den patřil nácviku německé, slovenské a polské písně s doprovodem klavíru a kytary. Naučili jsme se slovenskou Ej, zalužicky polo, německou Es lautet schon wieder a polskou Za gorami , za lasami, za dolinami.

Projektový týden jsme ukončili v pátek tvorbou prezentací jednotlivých skupin a její následnou obhajobou.

Veškeré znalosti získané během projektového týdne děti zúročily ve výstupním testu.

  Zapsaly: Šimčíková, Kneeová, Mrenicová, Škrabalová, Bejdáková, Juřenová

 

Loga Vstup do fotogalerie

 Úvodní projektový den byl věnován  poznávání historie obce Drnholec. Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Nejprve jsme se zastavili na hřbitově, kde kde jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí. Ve škole pak své poznatky zpracovávali ve skupinách. Načerpané vědomosti si upevnili zábavnou formou řešením kvízu a seznámili se se dvěma pověstmi, které se k Drnholci vztahují. V závěru se pokusili vymyslet vlastní pověst. 

V úterý tvořili časopis na téma historie školství v Drnholci. pracovali skupinově, vyhledávali v kronikách i na internetu. Poslední hodinu zpestřila beseda o místní kronice s paní Palíkovou.

Středa patřila tradicím a zvykům Vánoc. Plnění úkolů probíhalo opět skupinově, práci si žáci mohli osladit přineseným cukrovím. Nechybělo ani vánoční bingo, které žáci plnili v ulicích Drnholce. Počasí moc nepřálo, a tak odpovědí se moc nenasbíralo, ale naštěstí to nikomu na náladě neubralo. 

Čtvrtečním ránem jsme navázali na středeční vyprávění o Vánocích. Děti během dne vyráběly vánoční svícny z motaných ruliček papírů. Nebyla to práce jednoduchá, vyžadovala od dětí trpělivost a pečlivost. Přesto si děti zaslouží pochvalu za dobře zvládnutou práci.

Počátek pátečního dne se neslo v duchu zpěvu a tance. Žáci se naučili dvě lidové písně a vařajkový tanec. Pro mnohé z nich byl velmi obtížným prvkem vrtěná, nicméně v konečném důsledku byl dobře zvládnut. Třetí hodinu zahájili návštěvou školního minimuzea, kde si povídali o podobě života našich předků a obdivovali vystavené exponáty. Připomněli si některá řemesla - řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košíkářství a další. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dněšními. Žáci pak některé exponáty malovali.

 garant Jana Juřenová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projekt „Já na to mám“, pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2015, proběhl na naší škole již tradičně ve třech obcích, a to v Novosedlech, Jevišovce a Drnholci. První den, pondělí 12. 10. 2015, měli žáci, jako obvykle, na zpracování úkolů, přípravu hry a prezentaci své obce. Využívali k tomu veřejně dostupných zdrojů informací, především internetu, knih a propagačních materiálů. Od prvního do posledního dne probíhalo detailní bodové hodnocení, při kterém měli „své slovo“ i kapitáni jednotlivých skupin. S hodnocením byli v dalších dnech průběžně seznamováni.

Úterý, středu a čtvrtek měli strávit žáci postupně ve svých obcích tzv. hledáním pokladu pomocí uložených indicií a na závěr dne ve škole každé družstvo zhodnotit den. Úterý ještě proběhlo podle plánu v Novosedlech. Nepřízeň počasí však celý harmonogram posunul o jeden den. Přesto se všechny úkoly podařilo splnit včetně uspořádávání získaných informací do složek, prezentace své obce a celkového hodnocení projektového týdne.

Podle průběžného hodnocení vyhrálo družstvo "Novosedelských orlů", před "Fatty family" z Jevi-šovky a "Drnholáky".  

Zdeněk Slavík 

 

Loga Vstup do fotogalerie

V podzimním termínu projektu Já na to mám se žáci a žákyně sedmého ročníku zabývali zámořskými plavbami. Odkrývali příběhy objevitelů, jejich cesty, důvody, přínosy i negativa plaveb. Navštívili jsme Městskou knihovnu Břeclav - oddělení pro děti, pracovali jsme na modelech objevitelských lodí a především žáci pracovali v týmech, které si ovšem sami nezvolili (rozhodl los), zjistili, jak jsou jejich spolužáci ochotní, pracovití, poctiví, tvořiví, soutěživí, sdílní, vnímaví, navigačně správně orientovaní :-), smyslově zdatní a zruční. V závěru týdne si žáci vyzkoušeli své řečnické dovednosti, kdy měli za úkol sdělit spolužákům informace o objevitelích a o celotýdenní práci ve skupině. Ač tato třída dokáže svého učitele, reps. učitelku pořádně vyšťavit, nakonec jsme prožili pěkný projektový týden plný seberealizace a sebepoznání.

garant Hana Vlková 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci osmého ročníku se v deštivém podzimním týdnu vypravili na několik exkurzí v Drnholci a okolí, aby pak v teple a suchu zpracovali ve skupinách z každé exkurze reportážní článek.

Nebylo pokaždé jednoduché rozdělit si ve skupině práci, nezapomenout psát reportáže v přítomném čase a hlavně dokázat sami od sebe pracovat i v době, kdy člověku nestojí za zády učitel.

Nakonec vše dospělo k dramatickému závěru, kdy bylo nutno pohovořit na mikrofon a dokázat prezentovat živě sebe i svou skupinu. I to se šťastně zvládlo a ze zdánlivého chaosu projektového týdne se žáci mohli opět těšit na poklidnou atmosféru všedních dní a hodin.  

Tomáš Procházka 

 

Loga Vstup do fotogalerie

9. ročník – Žijí mezi námi

Cílem podzimního projektového týdne 9. ročníku bylo seznámit žáky teoreticky i prakticky s problematikou handicapovaných lidí. Žáci vyhledali a zpracovali informace o druzích, stupních i příčinách handicapů, přečetli zákon o sociálních službách, poznali organizace a nadace, které pomáhají handicapovaným.

Na exkurzích navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, nízkoprahové zařízené K-centrum v Břeclavě, pobesedovali s velitelem MP v Mikulově. Všechny tyto činnosti přispěly výraznou měrou k pochopení tématiky a uvědomění si vlastních schopností a možností, ale i potřeby pomáhat handicapovaným lidem.  

Jitka Radkovičová, garant projektu 9. třídy 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates