Výsledky ZÁPISU do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Mgr. Hana Vlková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena následující registrační čísla.

MŠD – 1 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 2 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 3 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 4 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 7 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 9 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 12 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 13 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 15 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 16 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 18 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 19 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 21 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 22 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 23 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 24 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 25 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 26 Přijímá se od 1. 9. 2022

MŠD – 28 Přijímá se od 1. 9. 2022

Písemné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Drnholec, Svatoplukova 277/2 dne 2. 6. 2022 od 13:00 do 16:30 hod., kdy bude seznámen s možným dodatečným přijetím do Mateřské školy Drnholec nebo mu bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Mgr. Hany Vlkové.

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2022                                                                                  

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve středu

11. května 2022 v budově MŠ Hrušovanská 46 v době od 15:00 do 18:00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněné následující tiskopisy:

  • Informace o zpracování osobních údajů
  • Zápisní list
  • Žádost o přijetí
  • potvrzené Vyjádření dětského lékaře

 

Uvedené tiskopisy je možné si stáhnout na konci textu nebo vyzvednout v MŠ na ulici Hrušovanská 46 od 12.4. do 22.4., v čase od 9:00 do 15:00 hod.

Zájemci o individuální vzdělávání donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2022/2023:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Pořadí přijímání dětí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec. (Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31.8.2022 dosáhlo 5 let nebo má udělen odklad školní docházky).
  2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
  3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
  4. Děti z jiných spádových oblastí a děti, které nesplňují jeden z bodů 1-3. Všechny děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V Drnholci 6. 4. 2022

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Vyjádření dětského lékaře (.docx)

Vyjádření dětského lékaře (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.docx)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates