Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka mateřské školy (zástup za nemoc, mateřskou a rodičovskou dovolenou) na celý úvazek 1,000, tj. 40 hodin týdně s nástupem od 1. 2. 2022. Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Žádost o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 23. 1. 2022 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo na emailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hodin.

Z organizačních důvodů a z důvodu šíření nemoci covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 vyhlašuji ředitelské volno v Základní škole Drnholec na čtvrtek 18. 11. 2021 a pátek 19. 11. 2021.  

Děkuji za pochopení a přeji všem, abychom se ve zdraví brzy všichni sešli opět ve škole. S pozdravem Hana Vlková

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že přijme od 1. ledna 2022 pomocnou kuchařku do školní kuchyně ZŠ Drnholec (s úvazkem 0,75, tj. 30 hodin týdně) a uklízečku (úvazek 0,25, tj. 10 hodin týdně) do Mateřské školy Drnholec, Svatoplukova 277/2. Jedná se o jednu pracovní pozici se dvěma částečnými úvazky. Prosíme zájemce o zaměstnání, aby žádost s životopisem zaslali do 30. listopadu 2021 na adresu školy nebo na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze žádost přinést osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hod.

V souladu s § 167 školského zákona je při Základní škole a mateřské škole Drnholec zřízena školská rada. Funkční období školské rady je tříleté, skončí v červenci 2021 (na základě opatření MŠMT ze dne 29. 10. 2020 č. j.: MSMT-40610/2020-1). Proto ředitelka školy vyhlašuje v červnu 2021 nové volby.

Zřizovatel školy Městys Drnholec stanovil počet členů školské rady na devět. Tři členy školské rady jmenuje zřizovatel, tři volí zákonní zástupci nezletilých žáků a tři volí pedagogičtí pracovníci školy.

Pravomoci školské rady stanovuje § 168 školského zákona:

Školská rada

 1. a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

 1. Volby do školské rady za pedagogické pracovníky proběhnou dne 22. 6. 2021 na pedagogické radě za čtvrté čtvrtletí školního roku 2020/2021.

Kandidáti do voleb do školské rady za pedagogické pracovníky jsou paní Mgr. Soňa Zabloudilová, paní Mgr. Martina Bejdáková a paní Mgr. Dagmar Peřinová.

 1. Volby do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků proběhnou ve dnech 17. a 18. 6. 2021

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků) mohou podávat návrhy kandidátů na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky Komens adresované ředitelství školy nejpozději do 1. 6. 2021. Navržení kandidáti budou osloveni a v případě písemného souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna a následně budou zapsáni na volební lístek. Souhlas se svou kandidaturou vyjádřili dosavadní členové školské rady paní Petra Konečná a pan David Hušek.

Kandidáti do voleb do školské rady za zákonné zástupce za nezletilé žáky jsou paní Petra Konečná, paní Bohdana Janakieva a pan David Hušek.

Průběh voleb: zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky prostřednictvím svých dětí v týdnu od 7. do 11. 6. 2021 (v případě více dětí vždy nejmladší dítě ve škole). Převzetí hlasovacích lístků potvrdí zákonní zástupci podpisem a následující den podepsané převzetí odevzdají ve škole třídní učitelce. Zakřížkované hlasovací lístky odevzdají 17. a 18. 6. 2021 ve škole do zapečetěné volební schránky s razítkem školy. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného volebního práva, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební schránky zapečetěné razítkem školy.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 15 dní od konání voleb.

Přípravný výbor pro volby do školské rady je složen z těchto členů: Mgr. Jana Juřenová, Ilona Pitáková a Mgr. Hedvika Škrabalová.

V Drnholci 28. 5. 2021                                              

 Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Výsledky ZÁPISU do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Mgr. Hana Vlková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena následující registrační čísla.

MŠD - 3   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 6   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 4   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 9   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 8   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 22 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 5   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 19 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 7   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 11 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 18 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 2   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 10 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 24 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 29 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 17 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 1   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 15 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 16 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 13 Přijímá se od 1. 9. 2021

Písemné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Drnholec, Svatoplukova 277/2 dne 28.5.2021 od 13:00 do 16:30 hod., kdy bude seznámen s možným dodatečným přijetím do Mateřské školy Drnholec.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021     

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Č. j.: ZŠD-134/2021
Datum: 3. 5. 2021

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠD-01/2021             ZŠD-32/2021

ZŠD-02/2021             ZŠD-34/2021

ZŠD-05/2021             ZŠD-35/2021

ZŠD-06/2021             ZŠD-36/2021

ZŠD-07/2021             ZŠD-40/2021

ZŠD-09/2021             ZŠD-41/2021

ZŠD-10/2021             ZŠD-42/2021

ZŠD-11/2021             ZŠD-43/2021

ZŠD-12/2021             ZŠD-44/2021

ZŠD-14/2021             ZŠD-45/2021

ZŠD-15/2021             ZŠD-46/2021

ZŠD-16/2021             ZŠD-47/2021

ZŠD-19/2021             ZŠD-48/2021

ZŠD-20/2021             ZŠD-49/2021

                                    ZŠD-28/2021            

                                    ZŠD-29/2021

                                    ZŠD-31/2021

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 3. 5. 2021      

                                                                Mgr. Hana Vlková
 ředitelka školy

 Datum zveřejnění rozhodnutí 3. 5. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat v květnu 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2021 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 6. května 2021 v době od 8.00 do 11.00 hodin, kde rodič předá vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů a ochranu úst respirátorem.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Potvrzení lékaře

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 19. 4. 2021 do středy 21. 4. 2021 v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2021/2022:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, tj. 74 dětí.

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítě, které k  31. 8. 2021 dosáhlo 5 let nebo má udělen odklad školní docházky.
 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 4. Děti z jiných spádových oblastí dle data narození. Všechny tyto děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V Drnholci dne 9. 4. 2021

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Vyjádření dětského lékaře (.docx)

Vyjádření dětského lékaře (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.docx)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Zápis do 1. třídy

Na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s protiepidemickými opatřeními oznamuje Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec, že zápis dětí do 1. třídy bude probíhat v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Organizace zápisu

 1. Přihlášku lze podat osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.00 do 15.30 hodin po předchozí domluvě na telefonu 727 941 716. 
 1. Přihlášku lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy: Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec. 
 1. Přihlášku lze podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n) nebo emailem s elektronickým podpisem (podatelna Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). 

Potřebné dokumenty k zápisu

K zápisu donesete nebo pošlete (poštou, datovou schránkou, emailem s el. podpisem):

 1. vyplněný formulář Žádost o přijetí/odklad
 2. vyplněný formulář INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – zápis

(Tyto dokumenty najdete na webových stránkách školy https://drbnik.cz na záložce Škola v sekci Formuláře. Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 1. 4. 2021 ve škole v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.30 hodin.)

        3. prostou kopii rodného listu dítěte 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty:

 1. doporučení školského poradenského zařízení
 2. vyjádření dětského lékaře

V současné situaci pravděpodobně tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete. V tomto případě do 30. 4. 2020 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře. 

V Drnholci 22. 3. 2021                                                                        

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Přijetím krizového opatření vládou ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ. 

Děti "přeškoláci" mají povinnost distančně se vzdělávat. Rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

Distanční vzdělávání v MŠ Drnholec probíhá každodenní nabídkou činností, které jsou zveřejněny na uzavřené skupině na facebooku MŠ Drnholec. Zde najdete také informace o čerpání ošetřovného a další. 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa školní speciální pedagog v Základní škole Drnholec. Jedná se o práci na poloviční pracovní úvazek 0,5, tj. 20 hodin týdně s nástupem možným ihned. Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb, v aktuálním znění. K žádosti o zaměstnání připojte životopis. Žádosti zašlete písemně na adresu školy nebo emailovou adresu školy hana.vlkova@zsamsdrnholec.cz. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hodin.

MŠ na ulici Hrušovanská 46 je znovuotevřená od pondělí 9. 11. 2020 rozhodnutím KHS Brno, jelikož pominuly důvody pro její zavření.

Prosíme o dodržování následujících hygienických opatření:
1. Do budovy MŠ vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (rouška, ústenka, respirátor…).
2. Při v stupu do budovy si každý vydenzifikuje ruce.
3. Nevstupujte do budovy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, nebo pokud Vám byla nařízena karanténa.
4. Děti navštěvující MŠ musí být zcela zdravé.
5. Dítě doprovází pouze jeden dospělý. V šatně se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou.

Hodně zdraví všem, s pozdravem Mgr. Hana Vlková
 

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci v naší mateřské škole.

V současné době jsou tři pedagogické pracovnice v pracovní neschopnosti z důvodu infekčního onemocnění. V případě, že budeme kontaktováni krajskou hygienickou stanicí v souvislosti s covid-19, Vás budeme neprodleně informovat.

I z těchto důvodů bude provoz mateřské školy v příštím týdnu omezen (v provozu jen MŠ na ulici Hrušovanská). Prosíme Vás o pochopení a zvážení nutnosti docházky Vašich dětí do mateřské školy.

Společným cílem v druhé vlně pandemie, je ochrana zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv MŠ, Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 7. května 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin za dodržení těchto hygienických opatření: zákonný zástupce v roušce a rukavicích zazvoní na třídu Sovičky a předá vedoucí pracoviště MŠ p. Ivetě Zelenákové Žaludkové vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prohlášení o řádném očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let)
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání. 

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 20. 4. 2020 do středy 22. 4. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2020/2021:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 6. 4. 2020

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Informace o zpracování osobních údajů (.docx)

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.docx)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy bude probíhat v termínu 1. 4 – 30. 4. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem (datová schránka školy: 2unmc3n; podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).      
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 3. V případě zrušení mimořádných opatření podání přihlášky osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
 4. V případě trvání mimořádných opatření podání přihlášky osobně u vchodu školy v pracovních dnech od 9.00 do 10.00 hodin.

K zápisu pošlete nebo donesete vyplněnou žádost o přijetí/odklad a vyplněný formulář GDPR - zápis, které najdete na webových stránkách školy (drbnik.cz) v sekci Formuláře a prostou kopii rodného listu dítěte.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty: doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.  V současné situaci pravděpodobně tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete. V tomto případě do 30. 4. 2020 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 1. 4. 2020 ve škole v uvedených časech v bodě 3. a 4.

 

O Z N Á M E N Í

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DRNHOLEC

 

RADA MĚSTYSE DRNHOLEC USNESENÍM č. 26/2 S ÚČINNOSTÍ

ODE DNE17. BŘEZNA 2020

UZAVÍRÁ MATEŘSKOU ŠKOLU DRNHOLEC.

Oznamujeme, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v Základní škole Drnholec, tzn. škola je uzavřena.

Rovněž jsou zrušeny všechny zájmové kroužky pod DDM Mikulov.

Dětský maškarní ples, který se měl konat v neděli 15. 3. 2020, je zrušen.

Prosíme rodiče a žáky, aby sledovali elektronickou žákovskou, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a vyučující budou zadávat domácí práce žákům.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 (.pdf)

 

Oznamujeme, že ve středu 6. 11. 2019 probíhá výuka beze změn.

Zaměstnanci naší školy se nepřipojují ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace PŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 27

MŠD - 2

MŠD - 20

MŠD - 28

MŠD - 21

MŠD - 6

MŠD - 14

MŠD - 10

MŠD - 23

MŠD - 1

MŠD - 13

MŠD - 7

MŠD - 12

MŠD - 17

MŠD - 5

MŠD - 3

MŠD - 25

MŠD - 8

MŠD - 24

MŠD - 16

MŠD - 9

MŠD - 15

MŠD - 18

MŠD - 22

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace NEPŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 4

MŠD - 26

MŠD - 11

MŠD - 19

 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2019

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

V Drnholci 24. 4. 2019

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy  

 

Č. j.: ZŠD-129/2019

Datum: 16. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠD-01/2019              ZŠD-23/2019                                

ZŠD-02/2019             ZŠD-24/2019                              

ZŠD-03/2019             ZŠD-25/2019                              

ZŠD-05/2019              ZŠD-29/2019                               

ZŠD-06/2019              ZŠD-31/2019                                                                                        

ZŠD-07/2019              ZŠD-32/2019

ZŠD-08/2019              ZŠD-33/2019                                              

ZŠD-09/2019              ZŠD-34/2019                                                                                             

ZŠD-10/2019                                                         

ZŠD-11/2019                                                                 

ZŠD-12/2019                                                                     

ZŠD-13/2019

ZŠD-14/2019

ZŠD-15/2019                                                         

ZŠD-16/2019                                                                       

ZŠD-17/2019                                                          

ZŠD-18/2019                                                                         

ZŠD-19/2019                                                                       

ZŠD-20/2019                

ZŠD-21/2019                                   

ZŠD-22/2019                                                                                          

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 16. 4. 2019                                                          RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 16. 4. 2019

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2019/2020:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

 

V Drnholci 2. 4. 2019

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

 oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 v prostorách 1. stupně ZŠ.

13:30 do 14:30 hodin pro děti dojíždějící

14:30 do 16:00 hodin pro děti z Drnholce

Zákonní zástupci si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Dodržte, prosím, časový harmonogram, vyhnete se tak zbytečnému čekání.

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates