Přehled nejdůležitějších informací využitelných pro veřejnost

 1. Název úřadu: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace 
 1. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena obcí Městys Drnholec dne 22. 5. 2003 zřizovací listinou č. j. 420/99 jako příspěvková organizace. Zajišťuje základní (základní škola), předškolní (mateřská škola) a zájmové (školní družina a školní klub) vzdělávání žáků a dětí. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále zabezpečuje školní stavování (školní jídelna, školní jídelna – výdejna) a závodní stavování zaměstnanců škol a školských zařízení. 
 1. Organizační struktura úřadu: Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v rejstříku škol: Mateřská škola, Základní škola, Školní družina a Školní klub, Školní jídelna a Školní jídelna – výdejna.  
 1. Vedení úřadu a kontakty: Kontakty na odkazech: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=56https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=567 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Vlková, tel. +420 723 061 122, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Juřenová, tel. +420 727 941 716, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Iveta Zelenáková Žaludková, tel.+420 727 941 715, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podatelna: Pondělí až pátek 7.00 – 15.00 hodin, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 519 519 281, +420 727 941 717

Datová schránka: 2unmc3n 

Internetové stránky: https://www.drbnik.cz/ 

 1. Číslo účtu: Komerční banka, č. účtu:  27–2768100227/0100 Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.
 1. IČ: 70282790 
 1. DIČ: Organizace není plátcem DPH. 
 1. Hlavní dokumenty: Hlavní dokumenty lze najít na odkazu: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=467 
 1. Žádosti o informace: Podrobné informace o tom, jak žádat o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. 
Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ředitele školy. Ředitel školy poskytne žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. lze doručit: osobně do podatelny, poštou, datovou schránkou, elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

Podatelna pro veřejnost: pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin
Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit. 

 1. Příjem podání a podnětů: Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz. Stížnost může podat každá osoba. Stížnost by měla obsahovat datum a místo podání stížnosti, jméno a příjmení a adresu stěžovatele, předmět stížnosti (včetně všech skutečností, které mohou mít význam při prošetřování stížnosti a subjekt, proti kterému stížnost směřuje. Bezprostředně po přijetí stížnosti ředitel školy potvrdí přijetí a prošetří. Po prošetření je stěžovatel informován o výsledku šetření stížnosti. Stížnost lze podat několika způsoby: osobně do podatelny, poštou, datovou schránkou, elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 1. Předpisy: Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úplné znění právních předpisů je dostupné na odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy: Organizační řád školy, 2020. Školní řád základní školy, 2021. Vnitřní řád školní družiny, 2021. Směrnice k poskytování informací, 2022. Spisový řád, 2021. Provozní řád, 2021.

 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1 Kč
  za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2Kč
  za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 2 Kč
  za pořízení oboustranné barevné kopie A4 3 Kč
 • kopírování na magnetický nosič 10 Kč
 • telekomunikační poplatky, poštovné a jiné poplatky jsou dle platných tarifů
 • nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy je bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem obce.

 1. Licenční smlouvy
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy jsou dostupné na odkazu: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=467

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa školní speciální pedagog v Základní škole Drnholec. Jedná se o práci na poloviční pracovní úvazek 0,5, tj. 20 hodin týdně s nástupem možným ihned. Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb, v aktuálním znění. K žádosti o zaměstnání připojte životopis. Žádosti zašlete písemně na adresu školy nebo emailovou adresu školy hana.vlkova@zsamsdrnholec.cz. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hodin.

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates