Vážení rodiče vycházejících žáků,

v tomto příspěvku jsou veškeré důležité informace a termíny k přijímacímu řízení v tomto školním roce.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý12. dubna 2022 
  • 2. termín: středa 13. dubna 2022
  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: úterý 19. dubna 2022 
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022
  • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: 1. termín: úterý 10. května 2022 
  • 2. termín:  středa 13. května 2022

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2022 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2022 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna 2022 do 28. dubna 2022 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

Upozorňuji zájemce o obory, ve kterých se dělá talentová zkouška (umělecké, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou), že přihlášky musí být odeslány do 30. 11. 2021.

V prvním kole přijímacího řízení si mohou žáci podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo přihlášky na jednu školu, ale do dvou různých oborů. Pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Vytisknuté přihlášky obdrží žáci ve škole. Z tohoto důvodu je nutné, abyste si v elektronické žákovské knížce zkontrolovali veškeré údaje – adresu, telefonní čísla, mailové adresy.

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení pro obory bez talentové zkoušky je do 1. března 2022.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným podpisem na přihlášce. 

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může v termínu nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svou neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy. Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání. Musí tak učinit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek obdržíte rovněž ve škole spolu s přihláškami. Společná schůzka pro zákonné zástupce žáků s převzetím přihlášek a zápisového lístku proběhne nejpozději do 15. února 2022.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školy je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

            V případě dotazů se na mě kdykoliv obraťte a pište nebo volejte, popř. si můžete domluvit schůzku.

Mgr. Jana Juřenová, výchovný poradce

Od 1. září 2016 začala platit vyhláška č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Tato vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů (dále jen "žák") se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. Cílem nové právní úpravy je vytváření rovných podmínek a příležitostí ve vzdělávání. 

Osobou se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrným opatřením se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. žákům je zajištěno právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření

  • poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení
  • úprava organizace , obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciální pedagogické péče
  • úprava podmínek k přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání
  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek
  • úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým vzdělávacím programem
  • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
  • využití asistenta pedagoga
  • využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytující dítěti po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení
  • poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podpory.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení

PO druhého až pátého stupně - pouze s doporučením ŠPZ.

Podpůrná opatření se mohou poskytovat až po písemném informovaném souhlasu zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce žáka.

 

Postup při poskytování podpůrného opatření I. stupně

  • plán pedagogické podpory - popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka
  • podpůrná opatření prvního stupně
  • stanovení cílů podpory
  • způsob vyhodnocování plánu - průběžně, nejpozději po třech měsících od zahájení poskytování podpory
  • seznámení s PLPP žáka, zákonného zástupce 
  • pokud je PLPP nedostačující - doporučení k využití služeb ŠPZ

Postup před přiznáním podpůrného opatření II. - V. stupně

  • povinnosti školy - určit pedagogického pracovníka odpovědného za spolupráci se ŠPZ (v naší škole je to výchovná poradkyně)
  • předat plán pedagogické podpory ŠPZ
  • součinnost se ŠPZ při doporučení konkrétních podpůrných opatření (personální a materiální podmínky školy)
  • na výzvu ŠPZ doložit podklady
  • v případě neposkytnutí součinnosti zákonného zástupce žáka postupovat podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

 

  • povinnosti ŠPZ - posoudit speciální vzdělávací potřeby žáka (přihlédnout k aktuálnímu zdravotnímu stavu)
  • doporučit přednostně pomůcky, kterými škola disponuje
  • návrh doporučení podpůrných opatření projednat se školou, žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka

 

Pokud má škola nebo zákonný zástupce pochybnosti o vhodnosti doporučení vydaném ŠPZ, mohou do 30 dnů podat žádost o revizi doporučení u krajského úřadu.

 

Novinky v přijímacím řízení

  • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na 1. kolo přijímacího řízení
  • přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem
  • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
  • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech: 12. 4. 2018 a 16. 4. 2018
  • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám
  •  náhradní termín jednotné zkoušky do všech oborů vzdělání je 10.11. května 2018

 

 

Organizace přijímacích zkoušek  

 

(10)     Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech:

Studium

1. řádný termín testů

2. řádný termín testů

Čtyřleté

12. 4. 2018

16. 4. 2018

Šestileté a osmileté

13. 4. 2018

17. 4. 2018

 

 

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

 

 

  • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány školám
  • školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem
  • hodnocení jednotné zkoušky se se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60% a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%

 

V platnosti v prvním kole přijímacího řízení zůstává

  • podávání dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit na dva obory vzdělání)
  • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
  • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
  • vydávání zápisového lístku školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku jen jednou
  • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho odvolání bylo úspěšné)
  • uchazeč je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

 

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

  • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
  • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
  • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
  • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
  • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
  • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • zvládá odloučení od rodičů
  • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
  • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
  • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
  • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
  • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
  • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
  • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
  • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
  • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
  • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
  • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
  • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
  • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-      je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)

-      zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)

-      tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím

-      vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)

-      umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)

-      rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

-      řadí zpravidla prvky zleva doprava

-      používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

  • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
  • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
  • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
  • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
  • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
  • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
  • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
  • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
  • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
  • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
  • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
  • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
  • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
  • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
  • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
  • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
  • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
  • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
  • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
  • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
  • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
  • postupuje podle pokynů
  • pracuje samostatně

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
  • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
  • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
  • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
  • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
  • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
  • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
  • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
  • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

  • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
  • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
  • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
  • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
  • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
  • zná celou řadu písní, básní a říkadel
  • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
  • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
  • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

-      vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)

-      zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

-      ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat

-      má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

-      přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné

-      má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)

-      chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)

-      zná faktory poškozující zdraví (kouření)

-      uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2014/2015

 

 

  • Termíny:

 

Zveřejnění – ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup:

-          obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání

-          předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání

-          kritéria přijímacího řízení

-          rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, pokud se tato bude konat, včetně uvedení termínů konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

 

 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. října 2014

Ostatní obory vzdělání

do 31. ledna 2015

 

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy hlásícím se do

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou

do 30. listopadu 2014

Ostatních oborů vzdělání

do 15. března 2015

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí.

Denní forma vzdělávání

Obory vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

do 30. listopadu 2014

Ostatní obory vzdělání

do 15. března 2015

 

 

  • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          uchazeč může opět podat do 15. března 2014 přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

-          není-li naplněn počet žáků, lze vyhlásit další kola přijímacího řízení v řádných termínech

 

  • 1. kolo přijímacího řízení

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

  • Další kola přijímacího řízení

-          není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

 

  • Povinnosti ředitele ZŠ

-          vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

-          základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

-          zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

-          potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu

 

-          odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

-          zápisový lístek:

  • svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno (viz níže) rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
  • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
  • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

-          uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

-          přihláška se podává do oboru vzdělání, nikoliv do zaměření oboru vzdělání

-          v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

 

zápisový lístek:

-          svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat – viz výše

-          je třeba každý zápisový lístek opatřit otiskem podacího razítka, aby bylo zřejmé, kdy byl na školu doručen

-          není výslovně stanoveno, že uchazeč může požádat o zpětné vydání zápisového lístku, ale vzhledem k tomu, že výslovně může zápisový lístek opakovaně uplatnit v případě, že je přijat ke vzdělávání na základě odvolání, je zřejmé, že uchazeč může o zpětné vydání zápisového lístku požádat.

 

  • Doručování rozhodnutí

-          je upraven nový způsob doručování rozhodnutí:

  1. 1.      do tří pracovních dnů ředitel školy určí pořadí uchazečů (školský zákon) a na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejní pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a přehled přijatých a nepřijatých uchazečů (vyhláška)
  2. 2.      přijatí uchazeči – rozhodnutí se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  • seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup – zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená
  • seznam musí být zveřejněn nejméně 15 dnů (a to oběma způsoby)
  • musí obsahovat datum zveřejnění (z toho vyplývá, že seznam musí být zveřejněn oběma způsoby ve stejný den)
  • musí obsahovat poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku – zde nad rámec právní úpravy doporučujeme zveřejnit veškeré informace týkající se zápisového lístku
  • i v tomto případě musí být rozhodnutí písemně vyhotoveno a založeno do spisu
  • Byť to školský zákon výslovně nepředpokládá, mělo by se písemné vyhotovení rozhodnutí dostat do sféry uchazečů, není zde však již nutné doručovat písemné vyhotovení rozhodnutí doručovat uchazečům do vlastních rukou, ale lze zvolit v podstatě jakýkoliv způsob předání, např. doručení obyčejnou zásilkou, při odevzdání zápisového lístku, 1. září při nástupu do školy apod. Takové doručení písemného vyhotovení rozhodnutí však nemá vliv na začátek běhu lhůty pro odvolání a odevzdání zápisového lístku.

 

  1. 3.      nepřijatí uchazeči – nic se nemění, tzn. že:
  • rozhodnutí je nezbytné doručovat do vlastních rukou
  • úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je 5 pracovních dnů; „pošta“ zná úložní dobu 5 dnů, poučení na obálce určené pro doručování správních písemností zní na 10 dnů => stále není dořešeno

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates