Informativní průzkum /prosím, zašlete do 5. 6. 2020 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript./

Vážení rodiče,

ZŠ Drnholec uspořádá v době letních prázdnin /podle zájmu/ příměstský tábor od 20. 7. do 24. 7. (1. turnus) a od 17. 8. do 21. 8. (2. turnus).

Předpokládaná cena za turnus 600.- Kč.

Pokud bude o tento tábor zájem, dostanou rodiče přihlášených dětí včas veškeré informace.

Máme – nemáme zájem o příměstský tábor.

Máme – nemáme zájem o obědy.

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………

Datum narození: ……………………………….

 

Informativní průzkum k příměstským táborům 2020 (.docx)

Informativní průzkum k příměstským táborům 2020 (.pdf)

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Milé žákyně a žáci,
v pondělí 25. 5. 2020 mnozí z vás nastoupí opět do školy. Těšíme se na vás.

Jen připomínáme, nezapomeňte s sebou přinést vyplněné čestné prohlášení, dvě roušky a sáčky na roušky.

Podrobné informace k nástupu do školy již byly zveřejněny ZDE.

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Pondělí 18. 5. 2020: český jazyk, matematika, fyzika, občanská výchova

Čtvrtek 21. 5. 2020: český jazyk, matematika, německý jazyk, přírodopis

Pondělí 25. 5. 2020: fyzika, anglický jazyk, český jazyk, matematika

Čtvrtek 28. 5. 2020: český jazyk, matematika, dějepis, přírodopis

Pondělí 1. 6. 2020: český jazyk, matematika, fyzika, občanská výchova

Čtvrtek 4. 6. 2020: český jazyk, matematika, český jazyk, matematika

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

ORGANIZACE VÝUKY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

Výuka pro žáky 9. ročníku bude probíhat v pondělí a čtvrtek v době 7.40 – 13.25 hodin. Výuka bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám (každý den 2 hodiny Čj – p. Procházka, 2 hodiny M – p. Tesařová a zbývající 2 hodiny budou variabilní F, Ch, Nj, Aj, Př, Z, D…). V pondělí 11. 5. 2020 kromě Čj, M budou 2 hodiny Nj.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Informaci, zda Vaše dítě nastoupí či nenastoupí do školy a bude/nebude chodit na obědy sdělte, prosím, třídním učitelům prostřednictvím elektronické žákovské nebo mailem do 7. 5. 2020.

ORGANIZACE VÝUKY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

Výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat každý pracovní den od 7. 40 do 11.30 hodin v blocích a bude zaměřena na profilové předměty. Skupiny žáků nebudou mít společné přestávky a ani nebudou chodit ve stejnou dobu na obědy. Dohled ve skupinách žáků bude zajištěn do odjezdu autobusů, případně podle potřeb rodičů, nejdéle však do 15.00 hodin. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Složení skupin je neměnné po celou dobu.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Děkujeme rodičům, kteří své rozhodnutí o tom, zda dítě nastoupí či nenastoupí do školy, bude či nebude chodit na obědy a bude či nebude mít zájem o dohled po výuce, již zaslali třídním učitelkám.

Ostatní rodiče žádáme o jejich vyjádření nebo případnou změnu rozhodnutí do 17. 5. 2020. Toto sdělte třídním učitelkám prostřednictvím elektronické žákovské nebo mailem.

Osoby s rizikovými faktory   

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (ke stažení v příloze), jehož součástí je:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

PRAVIDLA PRO POBYT ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Pověření pedagogičtí pracovníci budou zajišťovat průběžný příchod žáků do školy a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Stejný postup bude dodržován při odchodu žáků ze školy, pedagogičtí pracovníci budou dohlížet, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Pravidla pro chování v budově školy, ve třídě a školní jídelně

 • Organizace přesunů skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude zajištěna tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se bude dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se budou střídat jednotlivé skupiny žáků.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Na toaletách budou mýdla v dávkovači, nádoba na dezinfekci v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce (umístěná u hlavního vchodu školy).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že ve třídě je jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin a budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (.pdf)

 

Vážení zákonní zástupci účastníků zájmových kroužků DDM Mikulov,

            bohužel Vám musíme sdělit, že vzhledem k nastalé situaci v ZŠ na odloučených pracovištích v ZŠ Březí, ZŠ Dolní Dunajovice, ZŠ Drnholec, ZŠ Novosedly nebudou do konce letošního školního roku 2019/2020 probíhat zájmové kroužky.

            Dle Obchodních podmínek DDM Mikulov, článek VIII. Překážky na straně poskytovatele, máte možnost požádat o vyúčtování nákladů na kroužky. Termín podání žádostí je do 18. května 2020 a to pouze elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V e-mailu uveďte jméno a příjmení účastníka, zájmový kroužek, číslo účtu a kontakt na vás. Tento e-mail nám bude sloužit jako doklad k vrácení částky za neproběhnuté kroužky.

            Velmi se na Vás budeme těšit v novém školním roce 2020/2021. Sledujte naše webové stránky, kde uveřejníme nové zájmové kroužky pro příští rok.

V Mikulově 5. 5. 2020   
                                                                   Mgr. Alena Židelová
                                                                                                  ředitelka DDM Mikulov

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Školní jídelna Drnholec oznamuje, že pro malý zájem dětí a dospělých nebude od pondělí 6. 4. 2020 vařit obědy.

Školní jídelna Drnholec oznamuje, že od pondělí 6. 4. 2020 nabízí možnost odebírání obědů pro děti i dospělé do jednorázových boxů. V době uzavření školy nelze poskytovat školní stravování za zvýhodněné ceny, proto je cena oběda stanovena na 63,-Kč (včetně obalů) s gramáží pro dospělého strávníka. Školní jídelna bude tuto službu nabízet při minimálním počtu 30 přihlášených strávníků.

Proto potřebujeme zjistit vaši poptávku do čtvrtka 2. 4. 2020 do 14:00.

Zájemci, prosím, volejte vedoucí ŠJ paní Zajícové na telefonní číslo 727 941 718 nebo pište na email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě, že bude dostatečný počet zájemců, budeme vydávat obědy od 10:30 do 11:30 hodin

přes výdejní okno školní jídelny, které najdete u bočního vchodu budovy ZŠ.

Pro rodiny, které mají děti přihlášené ke školnímu stravování, bude platba stržena tak, jak jste zvyklí.

Noví strávníci zaplatí hotově při převzetí oběda.

Jídelníček naleznete na stránkách drbnik.cz - záložka ŠJ. Také bude vyvěšen na dveřích ŠJ.

Všechny obrázkové návody pro žáky a rodiče byly přesunuty do nabídky "KARANTÉNA - návody".

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy bude probíhat v termínu 1. 4 – 30. 4. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem (datová schránka školy: 2unmc3n; podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 3. V případě zrušení mimořádných opatření podání přihlášky osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
 4. V případě trvání mimořádných opatření podání přihlášky osobně u vchodu školy v pracovních dnech od 9.00 do 10.00 hodin.

K zápisu pošlete nebo donesete vyplněnou žádost o přijetí/odklad a vyplněný formulář GDPR - zápis, které najdete na webových stránkách školy (drbnik.cz) v sekci Formuláře a prostou kopii rodného listu dítěte.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty: doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře. V současné situaci pravděpodobně tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete. V tomto případě do 30. 4. 2020 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 1. 4. 2020 ve škole v uvedených časech v bodě 3. a 4.

INFORMACE

pro rodiče dětí z MŠ a ZŠ Drnholec, kteří budou žádat OČR

 1. Základní škola Drnholec a Mateřská škola Drnholec jsou uzavřeny do odvolání.
 2. Postup při vydávání OČR potvrzené školou, pro děti a žáky mladší 13 let:
 • Rodič nebo zákonný zástupce napíše svůj požadavek (jméno a příjmení dítěte) na mailovou adresu ředitelky školy:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popřípadě zavolá na telefon 723 061 122, současně oznámí, jestli si potvrzení vytiskne sám nebo přijde osobně do školy.
 • Pokud má rodič možnost si vytisknout potvrzení doma, zašleme mu potvrzení na jeho mail ve formátu pdf.
 • Pokud rodič nemá možnost si vytisknout potvrzení doma, budeme vydávat toto potvrzení ve škole (Svatoplukova 277/2, Drnholec) v pracovních dnech od 9.00 do 10.00 hodin u vchodu, zazvoňte na zvonek.

Základní škola je do 24. 4. 2020 uzavřena pro veřejnost. OČR pro rodiče vydáváme v pracovních dnech v době od 9.00 do 10.00 hodin. Pokud máte možnost vytisknout si OČR doma, stačí poslat žádost (jméno a příjmení dítěte) na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

sledujte, prosím, i další týden elektronickou žákovskou, kde vám vyučující budou zadávat úkoly. Úkoly najdete na nástěnce třídy nebo ve zprávě.

Žáci 5. – 9. ročníku mohou dostávat zadání úkolů i přes e-learningový systém Moodle. Pokud žáci uvedených ročníků zapomněli přihlašovací údaje ke školnímu mailu, ať napíší rodiče nebo žáci ze soukromého mailu na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Žáci a žákyně 1. stupně, sledujte vysílání České televize UčíTelka.

Žáci 9. ročníku, sledujte vysílání České televize Škola doma, které je zaměřeno na přípravu k přijímacím zkouškám.

Vážení rodiče,

podle § 27, odst. 3 Školského zákona jsou žákům základních škol bezplatně poskytovány učebnice. Předkládáme Vám orientační seznam sešitů a dalších pomůcek, které bude Vaše dítě v příštím školním roce potřebovat. Případný zvýšený počet sešitů a dalších pomůcek bude upřesněn vyučujícími začátkem školního roku.

Do výtvarné výchovy:
tempery, 4 štětce kulaté 5 a 7, ploché 8 a 12, vodové barvy, voskovky, 2 tužky měkké č. 1, guma, lepidlo, černý fix 1mm, tuš, redispero, nůžky, houbička, izolepa,  igelitový ubrus, plastový kelímek, kufřík na výtvarné potřeby (ne plastový box!).

Do  tělocviku:
cvičební úbor, boty dovnitř, boty ven

Do geometrie:
pentelka s tuhami 0,5 HB, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko (nejlépe kovové), úhloměr, pastelky

 

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

sešit 544

3 ks

(Čj)

5 ks

(3xČj, Aj, Ov)

5 ks

(3xČj, Aj, Nj)

6 ks

(4xČj, Aj, Nj)

7 ks

(4xČj, Aj, Nj, Ov)

sešit 524

1 ks

(Aj)

2 ks

(Čj lit., TP)

2 ks

(Čj lit., TP)

-

-

sešit 440

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

sešit 424

2 ks

(Vla, Př)

-

-

2 ks

(ČaSP, Rj)

2 ks

(ČaSP, VkZ)

sešit 444

3 ks

(Čj, M)

4 ks

(sloh, Př, Z, D)

3 ks

(Př, Z, D)

3 ks

(Př, Z, D)

3 ks

(Př, Z, D)

sešit 445

-

1 ks

(M)

1 ks

(M)

1 ks

(M)

1 ks

(M)

sešit 545

-

-

1 ks

(F)

2 ks

(F, Ch)

2 ks

(F, Ch)

sešit 565

-

1 ks

(F)

-

-

-

sešit 644

1 ks

(Čj)

4 ks

(D, Aj, Čj, Ov)

1 ks

(D)

1 ks

(D)

4 ks

(D, Aj, Čj, Ov)

sešit notový

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

folie A5

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

folie A4

1 ks

(Aj)

1 ks

(Aj)

2 ks

(Aj, Nj)

2 ks

(Aj, Nj)

3 ks

(Aj, Nj, VkZ)

plastový obal
A4 s drukem

       

1 ks

(VkZ)

Legenda:

**0 – bez linek, **4 – linkovaný, **5 – čtverečkovaný, *2* – 20 stránek, *4* – 40 stránek, 4** – A4, 5** – A5

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.