Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace                                                

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci

pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pondělí 15. května 2023

v budově MŠ Hrušovanská 46 v době od 16.00 do 18.00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněné následující tiskopisy:

  • Informace o zpracování osobních údajů
  • Zápisní list
  • Žádost o přijetí
  • potvrzené Vyjádření dětského lékaře

Uvedené tiskopisy je možné si stáhnout na konci tohoto textu nebo vyzvednout v MŠ na ulici Hrušovanská 46 od 13. 4. 2023 do 28. 4. 2023, v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

Zájemci o individuální vzdělávání donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2023/2024:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Pořadí přijímání dětí:

  1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec. (Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhlo 5 let nebo má udělen odklad školní docházky).
  2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
  3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
  4. Děti s trvalým pobytem v Drnholci a děti z jiných spádových oblastí, které nesplňují jeden z bodů 1-3.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V Drnholci 12. 4. 2023                                                                             

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy        

                                                                                                     

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (.pdf)

Zápisní list (.pdf)

Vyjádření dětského lékaře (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates