Fotky z přístavby školy Nebylo snadné prosadit přístavbu základní školy v tehdejších politických podmínkách. O nové škole se v Drnholci mluvilo již krátce po druhé světové válce. Existují dokumenty z počátku padesátých let o plánované stavbě. Jenže plány z poválečných let byly odloženy a odkládány až do počátku let osmdesátých.

(...fotogalerie...)

Přístavba ZŠ Drnholec ve světle školní kroniky

Fotky z přístavby školy První konkrétní informace o přístavbě základní školy píše v kronice tehdejší ředitel školy Miloslav Kapusta ve školním roce 1973/74. Od tohoto školního roku se zmínky plánované akci objevují prakticky každý rok. Připomeňme si, s jakými problémy se museli tehdejší představitelé školy a obce vypořádat.

1973/74

Úkol začít s přístavbou školy již v této pětiletce nebude splněn. V letošním roce je zajištěna celá finanční částka na přístavbu v hodnotě 22,5 milionů Kč, ale nelze sehnat podnik, který by vypracoval projekt. Stavba má být zajišťována ONV Břeclav, avšak projekt a vypracování kanalizace k přístavbě je úkolem MNV Drnholec.

Člověk nemusí odborníkem ve stavebnictví, aby na první pohled odhalil jisté nesrovnalosti. Jsou dány peníze na celou stavbu, které musejí být prostavěny, aniž by se někdo zajímal, zda obec řádně zajistila stavební pozemek a dovedla k úplnosti přípravné práce (kanalizace). Navíc v době přísného plánování není možno zajistit stavení podnik.

1974/75

Ačkoliv se v tomto školním roce projevovala velká iniciativa školy a obce k zajištění přístavby školy, nedospěla tato záležitost prakticky ani o krůček vpřed. ONV Břeclav, který je investorwm a odpovědným orgánem v této věci, udělal velmi málo. O otázku přístavby se zajímala a konkrétní kroky prováděla i VO KSČ v Drnholci. V každém případě je přístavba školy odsunuta až na šestou pětiletku a zatím není znám ani projektant, ani dodavatel.

1975/76

Přístavba ZDŠ Drnholec má být zařazena do okresního volebního programu 1976/80. Dosud to ale stále není vyřešeno definitivně, přístavba a její realizace je stále na vážkách a má to odezvu v rozladěnosti veřejnosti, zejména rodičů. Škola, MNV i VO KSČ usiluje o realizaci přístavby (měla by být zahájena v roce 1978), avšak okresní orgány se zdají být v tomto směru lhostejné k problémům obce.

1976/77

Fotky z přístavby školyHarmonogram MNV Drnholec je plněn podle plánu. Má se v současné době uskutečnit výkup a asanace budov v blízkosti školy, pro příští rok se počítá s vybudováním kanalizace u školy.

1977/78

Harmonogram prací ze strany MNV je poněkud opožděn. Kanalizaci, která byla původně plánována na akci Z, není možno, zejména pro strojovou techniku, takto uskutečnit. V současné době se jedná o to, aby kanalizaci provedly Vodohospodářské stavby Znojmo. Vypracování projektu bylo zadáno v letošním roce Stavoprojektu Brno a je reálná naděje, že do závěru pětiletky bude projektová dokumentace hotova. K likvidaci objektů v asanačním pásmu zatím nedošlo.

1978/79

Harmonogram k přístavbě ZDŠ má částečné zpoždění, které tkví především ve výkupu a demolici objektů. Projekt přístavby se současně již zpracovává (Stavoprojekt Brno) a je znám i dodavatel (Pozemní stavby Brno). Ne zcela je zajištěna generální oprava stávajícího objektu školy – Svatoplukova ulice. S pracemi na přístavbě se zahájí v příštím roce (1980, možná již na podzim 1979).

V létě 1979 dochází k výměně ředitele školy. M. Kapusta odchází do Velkých Pavlovic, novou ředitelkou se stává dosavadní zástupkyně ředitele školy Eva Milošová, která současně vykonává funkci předsedkyně VO KSČ. Tajemníkem MNV v tomto volebním období je učitel Jaromír Mádl. Především tito místní funkcionáři vyvíjejí to potřebné úsilí k tomu, že se sen o vybudování nové školy v Drnholci stává skutečností.

1979/80

Fotky z přístavby školyBěhem celého roku bylo sledováno plnění harmonogramu přístavby ZDŠ. Práce, které zajišťuje MNV, hlavně kanalizace, se setkávají s velkými problémy (nedostatek potřebného materiálu a strojů). Přesto však během hlavních prázdnin byla dovedena kanalizace až k stávající budově, ostatní stanovené úkoly se taktéž podařilo zajistit, takže staveniště je připraveno k předání. Vedení školy se zúčastnilo několika jednání ohledně přístavby a některé drobné úkoly pomáhalo zajišťovat.

1980/81

V tomto školním roce se započalo s přístavbou školy. K 12. 11. 1980 bylo předáno staveniště. MNV a vedení školy muselo zajistit 15 lidí pro stavební podnik, jinak Pozemní stavby odmítly přístavbu vybudovat. Od jara se započalo s budováním základů – výkopy základů se plnily pěchovaným pískem.

1981/82

Škola nám roste před očima. Přístavba pokračovala montáží hrubé stavby. Úkoly ze strany národního výboru jsou zabezpečovány a je reálný předpoklad, že termín dokončení bude dodržen. Ze strany vedení školy je zabezpečováno vnitřní vybavení – nábytek.

1982/83

Hrubá stavba školy opravdu vyrostla před očima. Přes zimu byla položena první vrstva izolační hmoty na střechu, v červenci byla položena druhá vrstva. Na jaře byly vybetonovány podlahy v učebnách a postupně se provádělo kompletování WC, umýváren a učeben odborných předmětů. Stavbaři za pomoci brigádníků stavěli kolem celé budovy lešení (hlavně o prázdninách), takže započaly přípravy na vnější omítky. I přes značné úsilí vedení školy (jmenovitě s. Milošové a Mádla), MNV, OŠ ONV i dalších institucí se nepodařilo zahájit k 1. září 1983 výuku v nové budově.

1983/84

Fotky z přístavby školyPřístavba školy byla dokončena v únoru a do užívání předána 23. března 1984. Na školní zahradě bylo provedeno vyčištění studny ve skleníku, instalována nádrž na vodu a proveden rozvod vody. Tím byly vytvořeny předpoklady pro dobré výsledky práce na pozemku. Předběžně je zajištěna generální oprava stávající budovy a projektově se připravuje přístavba tělocvičny.

Přístavba školy byla slavnostně otevřena 23. března u příležitosti Dne učitelů. Slavnostního otevření se zúčastnila delegace OV KSČ - s. Hovězák, delegace ONV Břeclav vedená místopředsedkyní s. Pekárkovou, vedoucí OŠ ONV s. Cyprián, delegace Pozemních staveb vedená ředitelem s. Vykoupilem, zástupci Stavoinvesty, místní funkcionáři ZO KSČ, R MNV a bývalí ředitelé a učitelé školy.

Po zahájení famfárami před budovou školy a slavnostních projevech byla přestřižena páska a všichni účastníci mohli zhlédnout připravený kulturní program žáků a pěveckého souboru žen. V tomto směru se daného úkolu ke spokojenosti všech zhostili s. Palíková a s. Fiala. Program měl mírovou tématiku a byl všemi přítomnými vysoce hodnocen. Taktéž ideová výzdoba školy upoutala všechny přítomné. Pod ni se podepsaly s. Langeová, Mrenicová a Janečková. Po prohlídce školy bylo pro pozvané hosty připraveno posezení ve školní jídelně.

U příležitosti slavnostního otevření školy byl vydán pamětní list – linoryt – námět žákyně naší školy a almanach o vývoji a současnosti školy v Drnholci, který obdrželi všichni účastníci.

Otevřením nové budovy školy se materiální podmínky pro výuku výrazně zlepšily. V nové učebně jsou kromě desíti učeben dvě odborné pracovny - pro fyziku a chemii a pro přírodopis, dobře vybavená cvičná kuchyně a pavilon pro mimoškolní výchovu. I když některé místnosti se provizorně využívají jako učebny (část ŠD, čítárna, klubovna PO SSM), jsou zde mnohem lepší podmínky než v bývalých prostorách staré školy. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena.

1984/85

Fotky z přístavby školyNejčastější závadou na nové škole byly prasklé okenní tabule v učebnách a kabinetech a rozbitá okna v prostorách nasměrovaných k fotbalovému hřišti.

V průběhu roku se vyskytlo několik závad na novém zařízení školy:
- došlo k poruše zařízení na čistírně odpadní vody (odstraněno Sigmou Hranice)
- objevilo se zatékání vody ze střechy (odstraněno pracovníky stavební organizace)
- v pracovně fyziky teče do zdi voda z vodovodu (bude opraveno v srpnu 1985)
- ve třídách opadává omítka ze stropů a kolem zárubní dveří (bude opraveno v srpnu 1985)

1985/86

Fotky z přístavby školyNa podzim 1985 byla zahájena generální oprava staré budovy školy na Svatoplukově ulici. Opravu provádí Pozemní stavby Brno. Dle uzavřené dohody má být oprava skončena v únoru 1987.

1986/87

Veřejně prospěšná činnost učitelů, provozních pracovníků i žáků byla zaměřena na dokončení generální opravy historické budovy, a tím i na přípravu k zahájení pravidelného vyučování v této budově, kde jsou umístěny třídy 1. stupně, kabinety a hudebna pro celou školu. Učitelé odpracovali celkem 452 brigádnických hodin, žáci pod vedením pedagogických pracovníků celkem 551 brigádnických hodin.

Zápisy ve školní kronice v následujících letech situaci ohledně budování areálu základní školy příliš nesledují. Až v roce 1990 se v zápise objevuje tato informace.

1989/90

Po materiální stránce bylo nejdůležitější dokončit přístavbu tělocvičny a dílen. dne 26. června 1990 proběhla prohlídka ukončení práce na tomto objektu za účasti nejvyšších představitelů ONV a dalších zainteresovaných organizací. Hlavní zásluhu na zrodu přístavby má bývalá ředitelka školy Eva Milošová. Její zásluhou je i v projektovém i skutečném řízení stavba plavecké učebny.

Tento plán se stal pouhou utopií. I když byla zajištěna projektová dokumentace, nepodařilo se v nových společenských podmínkách zajistit potřebný finanční obnos k vybudování plavecké učebny. Objevily se naléhavější problémy, jež bylo v obci nutno řešit, a byl zaveden nový systém financování takových akcí.

komentáře kurzívou Jiří Janeček

Kamna... Jak z doby národního obrození vypadají vzpomínky těch, kteří drnholeckou školu navštěvovali ještě před čtvrtstoletím.

(...fotogalerie...)

Umyvadlo a výlevka v jídelně... Učilo se ve dvou budovách, na Kostelní ulici (tam, kde je dnes pošta a obecní úřad) a ve staré školní budově na Svatoplukově ulici, kde jsou dnes žáci 1. - 5. třídy.

V obou budovách musely uklizečky v zimě nejprve zatopit, aby třídy byly vyhřáté na přijatelnou teplotu. U kamen bývalo teplo, dále od kamen už chladno.

Mohu vás ujistit, že v zimních měsících se kromě dozírajícího učitele zachumlaného v kabátu žáci na chodbách, pokud nemuseli, neobjevovali. Na druhé straně však roztopená kamna bývala zdrojem žákovských lumpáren.

Na Kostelní ulici se musela navíc roznést voda do umyvadel. Hygiena zde navíc byla komplikována suchými záchody.

Jídelna... Zatemnění pro případné promítání bylo pouze v jedné třídě. Osvětlení ve třídách tvořily tři žárovky.

Byla pouze jedna specializovaná učebna, původně kreslírna, později třída pro výuku fyziky a chemie. Všechny kabinety byly stísněny ve dvou místnostech. Na obědy se chodilo mimo budovu školy. Jídelna byla tam, kde je dnes klub důchodců.

A kde se v sedmdesátých letech cvičilo? Tělocvična nestála, cvičívalo se v kulturním domě, ale ten tehdy procházel mnohaletou generální opravou. Cvičilo se venku, v případě nepříznivého počasí musela postačit třída.

Jiří Janeček

Měšťanská škola korunního prince RudolfaMěšťanská škola je považovávána za jednu z nejstarších na jižní Moravě.

(...fotogalerie...)

V únoru 1885 byla zahájena stavba, když o jen pouhé čtyři měsíce dříve bylo rozhodnuto, že se měšťanská škola bude stavět. Již v říjnu 1885 bylo zahájeno vyučování v sále radnice. Škola byla dostavěna v létě 1886. Do roku 1918 nesla název Měšťanská škola korunního prince Rudolfa. Celkové náklady na jeí stavbu činily 22 935 zlatých.

Zemská školní rada nařídila rozdělit obecnou školu na chlapeckou a dívčí. Dívky navštěvovaly školu na Kostelní, chlapci se učili v přízemí školy na Svatoplukově ulici.

V období první republiky byla zřízena česká menšinová škola, pro jejíž žáky byla vybudována na Hrušovanské ulici nová budova (dnešní mateřská škola) v polovině dvacátých let minulého století. Tak tomu bylo až do konce druhé světové války v roce 1945, kdy byly zřízeny české školy.

Pro mladší školní věk škola národní, pro starší žáky škola měšťanská, později přejmenovaná na střední.

Tato školní budova slouží potřebám vzdělávání dětí do dnešních dnů. Po generální opravě a modernizaci objektu ji navštěvují děti 1. – 5. třídy.

Jiří Janeček

Školní budova byla v minulých staletích v místě, kde stál dům č. 340. V bývalé farské zahradě byla kolem roku 1784 vybudována přízemní školní budova s jednou učebnou a s bytem pro učitele.

(...fotogalerie...)

Škola na Kostelní ulici To však bylo zničeno opakovanými požáry v letech 1815 a 1824.

V roce 1836 byla tato přízemní budova zbořena a postavena nová, poschoďová z pevného materiálu (tj. zděná) za finanční pomoci tehdejšího majitele panství. Zde byly vyčleněny dvě třídy pro vyučování, byt pro učitele a bydlení pro pomocníka.

Škola byla tehdy dvojtřídní, přesto byla zřízena první třída s dvěma odděleními a půldenním zaměstnáním. Druhá třída měla celodenní vyučování.

V důsledku nových školských zákonů a prominutí vzrůstající dětské daně potřebné pro rozšíření školy byly v roce 1871 přistavěny dvě nové učebny s vlastním vchodem, k nimž přibyla v srpnu 1872 další třída a v únoru 1873 byla dána do užívání čtvrtá místnost.

Když v roce 1880 překročil počet školou povinných dětí 500, byla v roce následujícím připravena další třída a ustanoven i pátý učitel. To znamená, že na jednoho učitele připadalo více než 100 žáků.

Tato budova sloužila výchově a vzdělávání dětí až do poloviny osmdesátých let minulého století. Po generální opravě slouží potřebám obce. Během dvaceti let se zde vystřídalo několik institucí.

V přízemí byla umístěna pošta (ta je zde dosud), lékárna, po několika letech byla vystřídána místní knihovnou, v prvním patře jsou kanceláře obecního úřadu a úřadu stavebního.

Jiří Janeček

Pojďme se ponořit do starých časů...

Nám dospělým leckteré časy až tak staré možná nepřipadají, to teprve na fotkách vyvstane jejich zaprášenost a zašlost a my si uvědomíme, jak ten čas letí.

Škola někdy před lety...

Stará budova školy někdy dávno - ovšem ruch před školou vypadá (kromě oblečení) klidně jako dnes.

Na podzim roku 1948 se započalo se stavbou obytného domu pro učitele (4 byty). Stavba pokračovala velmi pomalu. Změna k lepšímu nastala, když svou činnost rozvinuly čs. stavební závody. Koncem školního roku nebyl dům ještě dokončen.

Dne 4. září zemřel bývalý president ČSR dr. Edvard Beneš. Škola provedla 8. září tryznu za zemřelého, po níž byl poslouchán školský rozhlas. Učitelské sbory uspořádaly týž den tryznu také v sokolovně, jež byla velmi početně navštívena.

Dne 18. 9. 1948 provedla zdravotní brigáda nemocnice Milosrdných bratří z Brna důkladnou zdravotní prohlídku všeho žactva. Brigáda čítala 27 členů a vedl ji MUDr. Filipinský.
Výsledek lékařské prohlídky byl tento: celkem bylo prohlédnuto 155 žáků. Zdravotní závady byly shledány u 27 žáků, a to: 11 případů svrabu, 4 případy vší, 4 oční vady, 9 případů nemocí mandlí, 2 záněty středního ucha, 2 případy celkové ochablosti s podezřením na TBC plic, 1 případ zhojené oční TBC s podezřením na TBC plic. Někteří žáci měli i dvě z uvedených zdravotních vad.

Dne 15. listopadu 1948 provedly zdravotní pracovnice z Mikulova tuberkulinovou zkoušku Monradovu u všeho žactva. Bylo zjištěno 49 positivních případů. Rentgenem byli tito žáci vyšetřeni v červnu následujícího roku. V červenci bylo provedeno očkování proti tuberkuloze. Celkem bylo očkováno 73 žáků.

Dne 29. 10. 1948 byla v budově střední školy otevřena lidová škola osvětová, na níž působili: Zdeněk Eibel jako ředitel, dále učitelé Lubomír Mikulka, František Částek a Dobroslav Babák.

Dne 27. října 1948 uspořádaly obě školy společnou oslavu 30. výročí státní samostatnosti v sokolovně. Program byl vyplněn proslovem, recitacemi a žákovským sborem za doprovodu učitelského orchestru. Po ukončení byl promítán film Cesta k barikádám. Účast občanstva veliká.

V listopadu 1948 provedli členové sboru mezi sebou sbírku pro stávkující francouzské horníky. Sbírka vynesla 253 Kč. Dne 23. listopadu byla uspořádána školní besídka na oslavu 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda. Na programu spolupracovaly žákovské organisace. V závěru besídky byla poslouchána relace školského rozhlasu.

Žákovské organisace všech tříd provedly samostatně 6. prosince mikulášskou besídku s nadílkou. Besídka měla velký úspěch. V akci pro zajištění lidového vydání Jiráskova díla byla uspořádána sbírka, která vynesla 416,80 Kč.

Dne 20. prosince 1948 navštívili žáci JUK výstavu zlepšovacích návrhů v Brně.

V září až listopadu 1948 zúčastnili se učitelé brigád, v nichž pracovali na zajištění dodávek zemědělských plodin a vyplňovali občanům žádosti o občanský průkaz. Odpracovali celkem 238 hodin.

Pětiletka na škole byla zahájena slibem učitelů i žáků, že se všemi silami vynasnaží přispěti ke zdárnému budování naší vlasti.

Dne 21. ledna 1949 se konala v poslední vyučovací hodině pietní vzpomínka na velikého vůdce pracujících V. I. Lenina.

V akci Dar učitelů a žactva k IX. sjezdu KSČ byla postavena kůlna na odpadové suroviny a vybudováno nové hřiště. Celkem odpracovali učitelé a žáci 2311 pracovních hodin.

Všichni učitelé se podrobili dne 4. května 1949 rentgenové prohlídce plic v Ústavu národního zdraví v Mikulově.

Dorost Československého Červeného kříže uspořádal 10. dubna za vedení učitelů slavnost míru, které se zúčastnili i občané.

Besídku k 150. výročí narození A. S. Puškina provedli žáci JUK za vedení učitele.

Dne 13. června podnikla škola jednodenní výlet státním autobusem na hrad Pernštejn, na stavbu údolní přehrady ve Víru a na Kníničskou přehradu.

V Týdnu dětské radosti seznámila škola veřejnost se školní prací výstavkam, i žákovských prací, a to velmi dobrých, dobrých i špatných. Výstavky byly instalovány v pěti výkladních sříních místních obchodů a propagovány místním rozhlasem. Těšily se živému zájmu občanů.

Dne 21. června navštívili školu zástupci naší armády, pohovořili s žáky o vojácích a vojenském životě a odměnili nejlepší žáky tím, že je učili střílet z armádních vzduchovek. O den později provedl ČSM se žáky besídku a provedl nábor žáků JUK do ČSM (Československý svaz mládeže).

Dne 25. června přišli za žáky členové SNB, pohovořili s nimi a potom je vozili na motocyklech. Ke konci školního rtoku se utkala škola v závodivých hrách se střední školou ve Frélichově.

Během měsíce června prováděli žáci za vedení učitelů hledání mandelinky bramborové. Mandelinka v katastru obce Drnholec nebyla nalezena.

V hlavních prázdninách 1949 se zúčatnili všichni učitelé žňové brigády, buď na velkostastku v Drnholci, v Novém Přerově, nebo ve Valticích. Pracovali nejméně čtrnáct dní.

Počet dětí na konci školního roku:
Celkem 153 žáků (73 chlapců, 80 dívek), 139 Čechů, 12 Slováků, 143 žáků vyznání římskokatolického, 10 evangelíků.

Důležité události z dějin obce

Rok 1947 byl nejsušším rokem pokud lidská paměť sahá. Projevilo se to velkou neúrodou všech zemědělských plodin, takže zemědělci byli nuceni žádat stát o finanční podporu. Mnozí z nich nesklidili ani tolik, aby vyživili rodinu.

Na podzim 1947 dokončila polní skupina zeměměřičského uřadu scelování pozemků katastru Drnholec a definitivní přidělování zemědělcům. Nejvyšší výměra půdy přidělené jednomu zemědělci činí 13 ha.

Na podzim 1947 bylo započato se stavbou čtyř nových zemědělských usedlostí. Tři z nich se staví na Husově ulici, jedna na Vrchlického ulici. Stavby jsou prováděny podle zákona o stavební obnově. Stavební náklad na jednu usedlost činí asi 1 800 000 Kč.

Únor 1948 proběhl v obci celkem klidně. Byl ustaven akční výbor třicetičlenný, který zbavil tři nespolehlivé zemědělce národní správy.

Dne 30 května 1948 byly v obci provedeny volby do Národního shromáždění s tímto výsledkem:
- 776 voličů se dostavilo k volbám
- z toho 740 pro jednotnou kandidátku
- 32 bílých lístků
- 4 neplatné hlasy

(...rok 1948 v obecní kronice...)

Ze školního života

V sobotu 13. září 1947 vzpomněla škola 10. výročí úmrtí presidenta T. G. Masaryka besídkou s recitacemi, proslovem a oceněním veliké osobnosti presidenta Osvoboditele.

Školní slavnost konaná 27. října 1947 k oslavě Dne svobody měla tento obsah: recitace žáků, ukázky literatury vztahující se k 28. říjnu, lidové zpěvy a tance slovanských národů předvedené žáky, kteří se k nám přistěhovali z Bulharska, Jugoslávie a Ukrajiny. Slavnost byla zakončena sborovým zpěvem státní hymny.

Tragického skonu ministra zahraničí Jana Masaryka bylo vzpomenuto společným poslechem zvláštní relace školského rozhlasu.

Oslava narozenin presidenta budovatele dr. Edvarda Beneše se konala dne 29. května 1948 v místnosti kina. Pořad byl vyplněn recitacemi, projevem žákyně a sborovým zpěvem žákovského sboru. Slavnost byla veřejná a zúčastnil se jí též zástupce ONV v Mikulově, který promluvil o jednotné kandidátce.

Ještě tři důležité události se staly v roce 1948:
Po únorových událostech se stal ministrem školství opět profesor Zdeněk Nejedlý.
Dne 21. dubna 1948 byl odhlasován ve sněmovně nový školský zákon, kterým se stanovila povinná devítiletá školní docházka.
Dne 7. června 1948 abdikoval president republiky dr. E. Beneš. Jeho nástupcem se stal dosavadní předseda vlády Klement Gottwald.

K újezdu měšťanské školy v drnholci se přihlásily obce Brod nad Dyjí a Litobratřice. Žáci z Brodu navštěvovali dosud měšťansko uškolu v Dolních Dunajovicích a žáci z Litobratřic navštěvovali měšťanskou školu ve Fryšavě, okr. Znojmo (dnes Břežany). V důsledku změny újezdu byla prozatímní újezdní školní rada rozšířena o zástupce obcí Brodu a Litobratřic.

Lékařskou prohlídku žactva vykonal státní obvodní lékař MUDr. Emil Prosecký. Zdravotní stav uznal celkem za dobrý.

Číselný výkaz dětí podle národnosti na konci školního roku:
Celkem 154 žáků, z toho 139 Čechů, 14 Slováků, 1 Němec, podle náboženství 139 římskokatolického, 7 českobratrskoevangelického, 6 evangelíků augšpurského vyznání, 1 bez vyznání.

Důležité události z dějin obce

Nejdůležitější událostí v dějinách obce bylo dokončení odsunu Němců. Celkem bylo odsunuto 444 mužů, 763 žen a 388 dětí, dohromady 1595 Němců v 16 transportech. Poslední transport odjel 27. září 1946.

Dne 28. října 1946 uspořádal učitelský sbor měšťanské a obecné školy za spoluúčasti žactva měšťanské školy v budově sokolovny veřejnou oslavu, která byla velmi četně navštívena obyvatelstvem.

Dne 28. května 1947 byla ve škole uspořádána besídka na oslavu 62. narozenin presidenta dr. Edvarda Beneše. Po proslovu ředitele školy následovaly recitační a zpěvní vložky. Oslava byla zakončena státní hymnou.

Dne 9. června 1947 se zúčastnili žáci autobusového výletu do Moravského krasu.

V Týdnu dětské radosti, který trval od 15. do 21. června 1947, byla uspořádána vycházka vyplněná tělocvičnými hrami a koupáním. Žáci byli pohoštěni. Dne 20. června bylo uspořádáno na hřišti místního sportovního klubu utkání v různých hrách se žáky měšťanské školy ve Frélichově. Nejkrásnějším zakončením týdne dětské radosti byla návštěva presidenta budovatele dr. Edvarda Beneše v Mikulově. Všichni žáci školy s celým učitelským sborem se zúčastnili radostného uvítání hlavy státu. Budiž na tomto místě poděkováno správě nadačního velkostatku v Drnholci a správě hospodářského družstva v Novosedlech, které velmi ochotně a zdarma odvezly všechna žáky do Mikulova vlastními vozy a traktory.

(...perličky z obecní kroniky...)

Z dalších zajímavostí ze života školy

Dnem 1. dubna 1947 byl na škole ustanoven smluvní učitel Karel Půlpytel, volyňský Čech, který se vrátil do vlasti po třicetiletém pobytu v cizině. Vyučuje ruskému jazyku na měšťanských školách v Drnholci a ve Frélichově.

Na začátku školního roku 1946/47 se začalo vyučovati ve školní budově na Svatoplukově ulici. Ještě během školního roku se pokračovalo ve stavebních opravách, které byly dokončeny v červnu 1947.

V tomto školním roce se vyučovalo ve třech třídách:
I. třída (6. post. ročník) – 48 žáků
II. třída (7. post. ročník) – 35 žáků
III. třída (8. post. ročník) – 24 žáků,
celkem 107 žáků (51 chlapců, 56 dívek).

Pro malý počet žáků byl jednoroční učební kurs spojen s kursem ve Frélichově. Na konci školního roku byl o ve škole 99 žáků, z toho 88 Čechů, 11 Slováků.
94 žáků bylo římskokatolického náboženství, 4 evangelíci, 1 bez vyznání.

Při lékařské prohlídce konané MUDr. Morávkem, státním obv. lékařem z Vlasatic, byl zjištěn u 19% žáků svrab. Při pozdější lékařské prohlídce byl zdravotní stav žactva uspokojivý.

(...fotogalerie...)

V roce 1938 byla v Drnholci měšťanská škola pouze německá. České děti navštěvovaly menšinovou měšťanskou školu ve Frélichově. Obecná česká škola menšinová v Drnholci byla na Hrušovanské ulici. Obě tyto české menšinové školy byly po obsazení pohraničí Němci v roce 1938 zrušeny.

(...zde o konci války z obecní kroniky...)

Po osvobození v r. 1945 povolilo ministerstvo školství a osvěty na návrh zmocněnce MŠO v Mikulově otevření měšťanské školy v Drnholci v bývalé škole německé.

V důsledku nedostatku učitelstva bylo možno začíti s vyučováním na této škole teprve dne 10. prosince 1945. Do té doby navštěvovaly děti z Drnholce měšťanskou školu ve Frélichově. K újezdu měšťanské školy v Drnholci se přihlásila obec Novosedly.

Plánek zásahů Budova měšťanské školy byla na sklonku války dne 7. května poškozena leteckým bombardováním a zásahy dělových granátů, neboť o Drnholec byly svedeny tuhé boje. Otřesy půdy byly způsobeny trhliny v nosném zdivu, ozdobný štít čelné jižní strany byl těžce poškozen zásahem dělostřeleckého granátu. Bobrová krytina střechy byla tlakem vzduchu při výbuších zničena na 80 procent, vrchní komínové zdivo smeteno. Střepinami bomb byly těžce poškozeny podokapní žlaby, okapové roury i oplechování, fasáda budovy otlučena, stropní omítky i s palachováním odtrženy a omítka stěn poškozena. Zděné oplocení dvora i zahrady bylo rozmetáno, prádelna téměř zničena. Veškeré okenní sklo bylo rozbito, okení rámy z poloviny zničeny, zámky dveří a někde i výplně dveří vytrhány. Elektrická instalace zničena úplně.

Školní zařízení rovněž velmi utrpělo bombardováním. Největší škody však způsobili jednak Němci, jednak někteří nesvědomití čeští osadníci. Všechny cennější věci byly ukradeny nebo zničeny.

Tak zmizely tři psací stroje, nábytek z bytu bývalého německého ředitele, veškerá osvětlovací tělesa, soubor nástrojů pro školní dílnu, umyvadla, prostě vše, co mělo nějakou cenu. Na všem bylo patrno, že nesvědomití lidé hledali všude cenné věci: Sporák v ředitelském bytě byl rozbourán, komínová dvířka byla vytrhána a důvodem k vypáčení dveří byla prostě okolnost, že byly zavřeny a uzamčeny.

školní rok 1945-46 Když odb. učitel Dobroslav Babák byl pověřen otevřením a správou školy a navštívil budovu měšťanské školy, shledal, že dveře do kabinetu v prvním poschodí byly vypáčeny, valná většina pomůcek, hlavně fysikálních byla rozbita, mnoho vycpanin z přírodopisného kabinetu bylo odcizeno. Jmenovaný dveře upevnil a uzamčel visacím zámkem a případ oznámil místnímu SNB.

Po třech dnech byly dveře znovu vypáčeny a část vycpanin zase vrácena. Po této události byly dveře vypáčeny ještě čtyřikrát. Tím se stalo, že z inventáře kabinetů zůstal žalostný zbytek. Nebylo však bezpečnějšího místa, kam by bylo lze pomůcky odnésti, neboť obecná škola byla plně obsazena a jinde místa rovněž nebylo.

V prosinci 1945 se začlo s opravou školní budovy. Opravné práce prováděla firma arch. stavitel Jan Mueller, národní správce fy Bruedel v Drnholci. Práce narážely na překážky, jako nedostatek finančních prostředků obce, nedostatek kvalifikovaných sil a velmi špatnou pracovní morálku dělníků. V budově byl nově zařízen vodovod s domácí vodárničkou a splachovací záchody.

V květnu 1946 byly opravné práce přerušeny pro nedostatek (peněz?) a dalo hodně práce a námahy, aby od začátku školního roku 1946/47 byla budova uvedena do takového stavu, aby aspoň nezbytné učebny byly použivatelné.

Začátek školního roku

Školní rok 1952-53 začal 1. září 1952. V týdnu před zahájením školního roku vyzdobili učitelé školu a připravili plán práce. Dne 1. září v 8 hodin se shromáždili všichni žáci v kreslírně, kde je přivítal ředitel školy a zazpívali Píseň práce.

Důležité události v obci

JZD v Drnholci nehospodařilo dobře. Stále se potýkalo s organisačními poížemi. Členové si stěžují na příliš velkou výměru půdy a nedostatek pracovních sil. Proto také plánovaná hodnota pracovní jednotky nebyla dodržena.

Předsedou MAVNF v Drnholci byl zvolen v březnu 1953 s. Stanislav Srnec. Téměř celý rok před tím MAVNF nefungoval.

V únoru 1953 se vytvořila závodní organisace KSČ na školách v Drnholci. Jejími členy byli:
Dobroslav Babák, Jaroslav Franěk, František Pernica, Karel Půlpytel a Metoděj Skřivánek. Důvěrníkem byl zvolen s. Karel Půlpytel. Předsedou místní organisace KSČ v Drnholci byl zvolen s. Brychta.

Po celý rok byl veden boj s mandelinkou bramborovou. Kultury brambor byly poprašovány i s letadla. Proto také mandelinka nezpůsobila škod.

V listopadu 1952 se opět rozšířila slintavka a kulhavka. Jako opatření proti jejímu dalšímu šíření vydal ONV v Mikulově mimo jiné zákaz žákům z Brodu n. D. a z Novosedle navštěvovat školu v Drnholci. Tento zákaz trval od 24. 11. do 9. 12. 1952. Po tuto dobu chodili žáci do školy ve svých obcích.

Význačné události širšího významu

S velkým uspokojením byl naší veřejností přijat proces a odsouzení bandy Slánského v listopadu 1952. V tomto procesu i dalšími událostmi se ukázala i pravá tvář a úloha obou bývalých presidentů ČSR t.zv. "Osvoboditele" Masaryka a t.zv. "Budovatele" Beneše jako exponentů kapitalismu a nepřátel lidu a SSSR.

Otřesně zapůsobilo na náš pracující lid úmrtí generalissima J. V. Stalina a prvního dělnického presidenta ČSR Klementa Gottwalda. Úmrtí obou těchto státníků vzpomnělo všechno občanstvo na velkých smutečních tryznách.

Dne 21. března 1953 byl zvolen presidentem republiky s. Antonín Zápotocký, jehož volba byla nadšeně přijata vším pracujícím lidem.

V říjnu 1952 se konal IXX. sjezd KSSS, který měl i pronikavý význam na vývoj událostí u nás.

Dne 1. června 1953 byla u nás provedena měnová reforma a zrušení vázaného trhu. Při výměně peněz spolupracovali všichni učitelé.

Jedna z nejradostnějších událostí se stala 27. července 1953, kdy bylo konečně pod nátlakem světového mírového hnutí podepsáno příměří v Koreji.

Život školy

Žákovská organisace byla reorganisována na školní žákovský výbor. Předsedkyní školního žákovského výboru byla zvolena Libuše Oborná ze IV. třídy. V jednotlivých třídách byli zvoleni starostové.

Vedoucí PO byla s. Richtrová z mateřské školy v Drnholci.

Práce SRPŠ se v tomto školním roce zlepšila hlavně tím, že byly konány schůze v jednotlivých obcích školního újezdu za účasti všech učitelů a tím byl navázán lepší styk školys rodiči. Tento způsob schůzí se osvědčil.

Byl vytvořen zájmový kroužek leteckého modelářství, který úspěšně vedl nadporučík Zedník ze zdejší posádky. Pro mimoškolní tělesnou výchovu byly ustanoveny čtyři kroužky základní tělesné výchovy, jejichž vedoucími byli Pavel Pšovský, Miloš Drápal, Libuše Dolejská a Marie Morávková a kroužek kopané s vedoucím Lubomírem Mikulkou. Doučovací skupiny si sestavovali jednotliví učitelé podle potřeby. Zvláštní pozornost byla věnována žákům III. a IV. třídy.

V březnu 1953 bylo oploceno mičurinské pole, jehož správcem byl určen Karel Vorel.

Dne 24. dubna 1953 odhlasovalo NS nový školský zákon, který podstatně zasáhldo školství a reorganisovanou školu přiblíží svému sovětskému vzoru. Při reorganisaci vlády byl jmenován ministrem školství a osvěty s. Ernest Sýkora.

Pololetní prázdniny byly prodlouženy a trvaly od 30. 1. do 15. 2. 1953. Prázdniny velikonoční byly zkráceny na dva dny.

Od 27. 1. do 5. 2. 1953 bylo 19 žáků IV. třídy na výchovně výcvikovém lyžařském zájezdu v Krkonoších. Vedoucí byl Pavel Pšovský.

Během školního roku byla provedena dvě branná cvičení, která vedl Pavel Pšovský, žáci se zúčastnili lehkoatletických závodů v Mikulově, v nichž se jako první umístil Otakar Svršek, žák IV. třídy, a kroužek kopané sehrál utkání se střed. školou v Hrušovanech n. Jev., Dol. Dunajovicích a Dolních Věstonicích.

Od 13. do 18. dubna 1953 byl organisován týden vzorné docházky. V tomto týdnu byli v docházce nejlepší žáci z Novosedel, nejhorší žáci z Drnholce.

Začátek školního roku

Školní rok 1951-52 začal 1. září 1951. V týdnu před zahájením školního roku byla tato význačná událost v životě dětí popularizována relacemi v místním rozhlase. Učitelé v této době provedli výzdobu školy a vypracovali plán školní práce.

Dne 1. září promluvil do místního rozhlasu předseda MNV v Drnholci s. Stanislav Seďa, který vítal žáky do nového školního roku a přál jim hodně úspěchů v práci. Místní i školní rozhlas vyhrával potom veselé skladby.

V osm hodin se shromáždili všichni žáci ve vyzdobené kreslírně, kde vyslechli projev ředitele školy, poselství krajského výboru ČSM a rozhlasový projev náměstka ministra školství, věd a umění. Na závěr zazpívali všichni přítomní Píseň práce.

Důležité události v obci

(...)

V lednu 1952 se konala výroční schůze MO KSČ, předsedou byl zvolen Václav Rykr, dělník na Státním statku v Drnholci. Ředitel školy Dobroslav Babák byl zvolen kulturně propagačním referentem.

Začátkem roku 1952 byla na zámku v Drnholci umístěna vojenská posádka.

Mandelinka bramborová

Od jara do podzimu byl veden boj s americkým broukem – mandelinkou bramborovou, která se rozšířila na větší část katastru. Bylo uspořádáno několik hledacích dnů a kultury byly poprašovány i z letadla.

V květnu 1952 se objevila v obci slintavka, která se rozšířila i do Novosedel. Stáje JZD zůstaly ušetřeny této nemoci.

Život školy

Na žákovském shromáždění dne 17. 9. 1951 se konaly volby výboru ŽO. Předsedou byl zvolen Zdeněk Petrů, jednatelkou Ludmila Hadašová, oba ze IV. třídy. Celková činnost ŽO proti minulým letům byla slabší. Předsedou Pionýrské organizace byl zvolen Jiří Váleček. Po celý rok však nebylo možno získat vedoucího z řad členů ČSM, a proto činnost pionýrů byla proti minulému roku mnohem slabší.

Sdružení rodičů a přátel školy po celý rok nevykazovalo žádnou činnost. Jednou z příčin jsou i značné hospodářské starosti a mnoho práce v zemědělství.

Doučovací skupiny si sestavovali během školního roku učitelé jednotlivých předmětů sami podle zjištěných mezer ve vědomostech žáků.

Oslavy a vzpomínky

Během školního roku bylo provedeno několik oslav památných dní a vzpomínek na význačné osobnosti.

Dne 2. října 1951 se konala oslava Dne československé armády, jíž se zúčastnil člen SNB, který s žáky pobesedoval. Při této příležitosti vyhlásili žáci několik pěkných zvazků kolektivních i osobních.

Dne 6. listopadu 1951 se konala v sokolovně společně s národní školou oslava 34. výročí VŘSR. O významu této revoluce promluvil Karel Půlpytel. Žáci střední školy pak vystoupili s kulturní vložkou i na veřejné oslavě, která se konala téhož dne večer. Touto oslavou byl zahájen měsíc československo–sovětského přátelství, který se projevoval učební a výchovnou náplní ve všech předmětech.

Během školního roku bylo vzpomenuto těchto význačných událostí:
- 23. listopadu 1951 narozenin prezidenta Klementa Gottwalda
- 21. prosince narozenin generalissima J.V.Stalina
- 21. ledna 1952 úmrtí V.I. Lenina
- 9 .května 1952 Dne vítězství
- 1. června 1952 Mezinárodního dne dětí.

Oslav 1. máje se zúčastnili v Mikulově učitelé i žáci. Dne 10. listopadu 1951 se žáci zúčastnili štafety přátelství a míru a 9. května 1952 běhu vítězství.

Branná cvičení

Dne 9. února 1952 provedla škola zimní branné cvičení a dne 30. května 1952 závěrečné letní branné cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnil okresní tělovýchovný inspektor soudruh Melíšek. Obě cvičení prokázala dobrou přípravu žáků a setkala se s jejich velkým zájmem.

Pracovní brigády

Žáci s učiteli se zúčastnili pracovní brigády na podzimní sklizni brambor a kukuřice na polích JZD v Drnholci a v Novosedlech (3 dny) a hledacího dne mandelinky bramborové. Po celý rok byl sbírán odpadový materiál a léčivé byliny. Úkoly byly splněny přes 100%.

Soutěže

Škola se zúčastnila soutěže středních škol okresu ve střelbě vzduchovkou (pětičlenné družstvo chlapců a dívek – umístilo se na pátém místě). V soutěži kopané bylo naše družstvo vyřazeno v prvním kole družstvem II. střední školy v Mikulově.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky žáků 4. třídy byly provedeny 3. a 4. června 1952 (písemné) a ve dnech 9. – 11. června 1952 (ústní). Přípravám na zkoušky věnovali jak učitelé, tak zkušební komise mimořádnou pozornost a učitelé i značnou námahu. Proto také zkoušky proběhly hladce a žáci prokázali dobrou přípravu.

Zkušební komise byla složena takto:
- předseda: František Pernica, ředitel národní školy v Drnholci
- zástupce MNV: Václav Rykr, dělník na ČSSS v Drnholci
- zástupce referátu ONV: Adolf Kavalíř, dělní na ČSSS v Drnholci
- ředitel školy: Dobroslav Babák
- třídní učitel : Lubomír Mikulka

Zkoušející učitelé:
- Lubomír Mikulka pro jazyk český, dějepis, zeměpis a občanskou nauku
- Karel Vorel pro matematiku a přírodopis
- Karel Půlpytel pro jazyk ruský
- Dobroslav Babák pro chemii a fyziku

Zkoušek se zúčastnilo 22 žáků z 4. třídy, z toho 13 chlapců a 9 dívek.
S vyznamenáním prospěli:
Josef Matal, Ludmila Hadašová, Jarmila Mucalová a Jarmila Pospíšková.
Ostatní žáci prospěli.

Ze střední školy vyšlo celkem 47 žáků, kteří byli zařazeni do povolání. Do hornictví byli získáni čtyři chlapci a dvě dívky, do hutnictví dva chlapci. Na školy III. stupně bylo získáno šest žáků (4 chlapci a 2 dívky).

Organizace školy

Na začátku školního roku byl učitelský sbor ve stejném složení jako v minulém školním roce. Prvního ledna 1952 odešel Jan Slanina, který se jako záložní důstojník přihlásil do další činné služby vojenské. Školní obvod zůstal nezměněn. Školská komise nebyla ustavena. V červnu 1952 převzal funkci škol. referenta MNV v Drnholci Oldřich Jelínek, cestář v Drnholci.
Ve školním roce 1951/52 byla střední škola v Drnholci čtyřtřídní s pobočkami při 1. a 2. třídě. Od ledna 1952 byla pobočka při druhé třídě stažena pro nedostatek učitelů.

Zdravotní stav

Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Během školního roku byly provedeny lékařské prohlídky, zkouška moče, očkování proti TBC a proti neštovicím. Zdravotní závady byly shledány u dvaceti žáků. Jednalo se hlavně o srdeční vady, vady hrudníku a ploché nohy.

Rekreace

O prázdninách se zúčastnili měsíční rekreace žáci, kteří se přihlásili do hornictví a hutnictví a mimo ně ještě šest žáků. Dalších deset žáků se zúčastnilo desetidenního kulturně rekreačního zájezdu do Prahy.

Inspekce a návštěvy

Dne 11. března 1952 navštívil školu okresní školní inspektor. Byl přítomen vyučování ve všech třídách. Závěrečné zkoušky navštívil okr. škol. inspektor František Mrňous, který kladně zhodnotil průběh zkoušek.

Začátek školního roku

Školní rok 1950-51 začal 1. září 1950. Před osmou hodinou ranní promluvil ředitel školy k občanstvu do místního rozhlasu. Rozhlas potom vítal potom žáky do školy veselou hudbou. Ve vyzdobené kreslírně se shromáždili žáci se svými učiteli a vyslechli krátký zahajovací projev ředitele školy, zástupce ONV v Mikulově dr. L.Sokoly a budoucího pionýrského oddílu svazáka D. Kostolanského. Po desáté hodině vyslechli projev ministra školství, věd a umění prof. Zdeňka Nejedlého, vysílaný rozhlasem. V závěru se žáci zavázali k pilné a poctivé práci a učitelé podali v tom smyslu kolektivní závazek. Shromáždění bylo zakončeno Písní práce.

Důležité události z dějin obce

Během roku 1950 se do obce přistěhovali čeští reemigranti z Bulharska, kteří vesměs pracují jako dělníci na místním státním statku.

(...)

V září 1950 se vyskytli v bramborové kultuře v místní trati pod Husovou ulicí američtí brouci – mandelinka bramborová.

(...)

Výzvu varšavského kongresu obránců míru podepsali v Drnholci všichni občané starší 15 let. Mezi dvojicemi, které získávaly podpisy byli učitelé Dobroslav Babák a Jan Slanina.

Školní slavnosti, důležité události a budovatelská práce školy

Na zahajovacím žákovském shromáždění v září 1950 byla zvolena žákovská organisace. Předsedou byl zvolen Jan Korcián, jednatelkou Blažena Modlitbová, oba žáci 4. třídy (dnes devátá). ŽO si stanovila pracovní plán, který také dodržela.

V tomto školním roce byl na škole ustaven pionýrský oddíl. Úkolu vedoucího se ujal svazák Dominik Kostolanský. Za spoluipráce všech učitelů a ŽO a po počátečních potížích začal oddíl pracovat. V únoru 1951 vykonalo pionýrský slib 16 žáků, v dubnu dalších 9 žáků. V té době konal již placený vedoucí D. Kostolanský své povinnosti nedbale, a proto byl okresní pionýrskou radou v Mikulově odvolán. Činnost oddílu velmi ochabla. Základní potíže byly v tomto školním roce překonány, a je proto naděje, že plnou činnost projeví oddíl v příštím školním roce.

Na začátku školního roku byly ustanoveny čtyři doučovací skupiny, dvě z českého jazyka a dvě z matematiky. Pracovaly dobře v zimních měsících, kdy byla dostatečná účast žactva. Totéž platí i o zájmovém kroužku pěveckém, do něhož se přihlásilo 32 žáků. Kroužek vedl Jan Slanina.

Dne 22. října 1950 byla svolána ustavující schůze SRPŠ. Pro malou účast rodičů se schůze odložila na 5. listopadu, kdy se dostavilo celkem devět rodičů, z nichž byl sestaven výbor SRPŠ, jenž však během roku vůbec nepracoval.

V zimním období dostávali přespolní žáci v poledne polévky. Vařilo se v komunálním hostinci.

Význačnou událostí školního roku bylo zavedení nového školního a zkušebního řádu. Stalo se tak na začátku druhého pololetí. Žáci se s nimi seznámili na schůzi ŽO, kde se písemně zavázali, že se budou podle školního říditi. Novinkou bylo též zavedení žákovských knížek, které za půl roku dobře vžily.

Dne 16. února 1951 byla svolána veřejná schůze MNV v Drnholci „Nová škola vesnici- vesnice škole“. Na tuto akci pozvali učitelé osobně všechny občany Drnholce. Byla provedena kritika i sebekritika MNV i učitelů a občanstvo bylo seznámeno s novým školním řádem. V závěru byly předneseny závazky vesnice vůči škole a školy vůči vesnici.

Novinkou s velkým politickým významem ve školním roce 1950-51 bylo zavedení závěrečných zkoušek žáků 4. třídy (vycházejících žáků) a následujících hovorů s rodiči o volbě povolání. Zkoušek se zúčastnili všichni žáci 4. třídy. Byli velmi dobře připraveni. Výsledek zkoušek byl tento:
žáci M. Hadaš, J.Hajduch, K.Herka, J. Korcián, J.Kachlík a Z. Ondrová prospěli s vyznamenáním, ostatní žáci prospěli.

Po zkouškách byly provedeny hovory s rodiči, a to i žáků, kteří vycházeli z nižší třídy. Celkem se zúčastnilo hovorů 50 žáků (téměř polovina žáků vycházela z nižší třídy), kteří byli takto zařazeni do povolání:
hornictví 7 chl.,hutnictví 2 chl., zednictví 2 chl., stolařství 1 chl., krejčovství 1chl., švadlena 1 d., zemědělství 8 chl.+8 d., kovoprůmysl 3 chl., pošta 1 d., studie na střední škole 5 chl., nerozhodnuto 5 chl.+ 7 d.

Závěr školního roku byl slavnostní a byli pozváni i veřejní činitelé. Žákům 4. třídy (vycházející), kteří prospěli s vyznamenáním, byla předána pochvalná uznání zkušební komise, ostatním žákům s vyznamenáním byla vyslovena pochvala ředitelem školy. Zástopce MNV předal 30 žákům odznak TOZ a zástupce ČSM předal nastávájícím horníkům a hutníkům čestný odznak. Slavnost byla zakončena Písní práce.

Žáci s učiteli se během školního roku zúčastnili pracovních brigád na budování hřiště, při hledání mandelinky bramborové, při dobývání cukrovky, při sázení lip na náměstí (zasadili 20 lip na jižním okraji náměstí), zemědělských brigád na pomoc JZD a ČSSS. Celkem bylo odpracováno žáky (s učiteli) 8180 pracovních hodin.

Učitelský sbor byl sestaven takto:
Dobroslav Babák, František Částek, Lubomír Mikulka, Marie Mikulková, Karel Půlpytel, Jan Slanina, Karel Vorel a Irma Vorlová.

V dubnu 1951 se odstěhoval učitel římskokatolického náboženství P. Čeněk Mazal do Hustopečí a na jeho místo nastoupil P. František Šafář z Hustopečí.

Zdravotní stav žactva byl vcelku uspokojivý. Byla provedena lékařská prohlídka celková, rengenologická prohlídka, očkování proti TBC, očkování proti neštovicím a ebylo shledáno význačných závad.

Na konci školního roku navštěvovalo školu 166 žáků (84 chlapců a 82 dívek), podle národnosti bylo 156 Čechů, 5 Slováků, 2 Němci, 1 Maďar a 2 Charváti.

Školní rok 1949-50 začal 1. září 1950. Byl to nástup do nové školy. Před budovou školy vyhrávala místní dechová hudba. Zúčastnilo se tohoto nástupu i mnoho občanů. Dělník z blízké novostavby měl k žákům krátký proslov žáky srdečně přijatý.

Důležité události z dějin obce

Obytný dům pro učitele byl dostavěn na jaře 1950. Učitelé se do něho hned nastěhovali.

(...)

V červnu se vyskytly v bramborové kultuře velkostatku v Drnholci larvy mandelinky bramborové. byl proti ní zahájen boj jednak organisací hledacích dnů, jednak postřikem a poprašováním kultur. Škola se plně zúčastnila hledacích akcí.

(...)

V roce 1950 byl zřízen v Drnholci sdružený komunální podnik zapojující 2 hostince, živnost holičskou, zámečnickou, stolařskou, malířskou a natěračskou. Správcem byl ustanoven František Ondra, Lidická 15.

Školní slavnosti, důležité události a budovatelská práce školy

MNV v Drnholci vyhověl žádosti školy a věnoval jí 50 000 Kč na zbudování školního rozhlasu, který provedla firma Jaroslav Beran, elektrotrechnik v Drnholci. Školní rozhlas byl dán do provozu v lednu 1950.

V září 1949 se učitelský sbor zúčastnil brigády na opravě sokolovny a rozvířil soutěž mezi občanstvem, která měla pěkný úspěch. Ve stejném měsíci bylo zvoleno předsednictvo ŽO. Předsedou byl zvolen Antonín Vrána, jednatelkou Helena Kolečkářová, pokladníkem Ludmila Hadašová a pět členů výboru.

Od 1. října byly zavedeny doučovací skupiny z jazyka vyučovacího a z matematiky a pro celou školu zájmový kroužek pěvecký.

28. říjen byl oslaven jednak společnou besídkou střední a národní školy, jednak večerní oslavou, na níž působil učitelský sbor i žáci školy. Účast občanstva byla hojná.

Ve dnech československo-sovětského přátelství od 1. listopadu do 21. prosince zúčastnil se učitelský sbor a vybrané žactvo aktivně těchto oslav:
Kladení věnců k pomníku RA v první listopadový den, o den později slavnostní schůze MNV v Drnholci se zahájením podepisování zdravice J. V. Stalinovi.
Šestého listopadu oslavy 32. výročí Velké říjnové revoluce.
23. listopadu plenární schůze KSČ na oslavu narozenin Klementa Gottwalda.
21. prosince 1949 – mohutné oslavy narozenin J.V.Stalina.
Ve dnech od 16. do 22. prosince instalovala škola v kreslírně výstavu života a díla J.V.Stalina.

V lednu 1950 začala ŽO vydávat časopis s názvem Rozhlas ŽO.

V dubnu obnovil svou činnost Sokol. Všichni učitelé se přihlásili k práci jako cvičitelé a instruktoři.

V tomto měsíci provedla škola sběr hlemýžďů a dosáhla rekordního výsledku 1097 kg hlemýžďů. Během školního roku nasbírali žáci 2150 kg starého papíru a textilu.

Akce Květen – měsíc mládeže se zúčastnili žáci naší školy jako učitelé na národních školách v Drnholci, v Brodě a v Novesedlech i jako funkcionáři lidové správy v těchto obcích.

V červnu se zúčastnili žáci s učiteli těchto brigád:
- ničení ohnice na 11 ha cukrovky velkostatku
- cpaní a odvozu 1300 slamníků pro festival STM v Brně
- prací na úpravě školního a sokolského hřiště
- tří hledacích akcí mandelinky bramborové

V soutěži pěveckých sborů středních škol našeho okresu získala škola 4. místo.

Během školního roku byly vařeny pro žáky, hlavně přespolní, polévky v kuchyni bývalého komunálního hostince na Brněnské ulici. Když byl tento dům odebrán pro jiné účely, dostávali všichni žáci přesnidávky a kakao, které vařila manželka ředitele školy ve vlastní kuchyni.

Ve školním roce navštívili žáci devět filmových představení pro mládež.

V Lánské akci bylo usilovně propagováno hornictví mezi žáky opouštějícími školu. Na hornictví se přihlásili čtyři chlapci.

O prázdninách 1950 se učitelé plně zapojili do prázdninové výpomoci, a to při žňových pracích na velkostatku a v JZD v Drnholci, při výkupu obilí, při zřizování komunálního podniku v Drnholci a jako vedoucí v rekreačním táboře hornických učňů.

Učitelský sbor v tomto školním roce sestaven takto:
ředitel Dobroslav Babák, učitelé František Částek, Libuše Částková, Zdeněk Eibel, Lubomír Mikulka, Marie Mikulková, Karel Půlpytel a Jan Slanina.

Při této příležitosti budiž poděkováno vládě republiky za novou platovou úpravu, která od 1. dubna 1950 podstatně přispěla k zvýšení životní úrovně všech učitelů.

Začátkem tohoto školního roku byli žáci z Litobratřic přiděleni střední škole v Břežanech. Stalo se tak proto, že po reorganisaci území okresu připadly Břežany k okresu Mikulov, kdežto dříve patřily k okresu Znojmo.

Počet dětí na konci školního roku:
Celkem 161 žáků, z toho 76 chlapců, 85 dívek
Podle národnosti: 146 Čechů, 11 Slováků, 3 Němci, 1 Maďar
Podle náboženství: 154 náboženství římskokatolického, zbytek evangelíci

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates