Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 12 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 25 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 3   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 17 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 26 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 30 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 1   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 27 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 9   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 19 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 20 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 21 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 4   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 7   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 10 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 5   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 14 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 13 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 2   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 32 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 16 Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 6   Přijímá se od 1.9.2023

MŠD - 8   Přijímá se od 1.9.2023

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2023

Písemné rozhodnutí o přijetí i nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Drnholec, Hrušovanská 46 dne 2. 6. 2023 v čase 15.00 – 16.00 hod. V tento den a čas Vám budou sděleny další případné možnosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě, že se zákonný zástupce nedostaví osobně, bude mu rozhodnutí o nepřijetí doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.            

                                                                                                                   Mgr. Hana Vlková

                                                                                                                              ředitelka školy

Č. j.: ZŠD-155/2023

Datum: 18. 4. 2023

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠD-01/2023

ZŠD-02/2023

ZŠD-03/2023

ZŠD-05/2023

ZŠD-06/2023

ZŠD-07/2023

ZŠD-08/2023

ZŠD-09/2023

ZŠD-10/2023

ZŠD-11/2023

ZŠD-13/2023

ZŠD-14/2023

ZŠD-16/2023

ZŠD-17/2023

ZŠD-18/2023

ZŠD-19/2023

ZŠD-20/2023

ZŠD-21/2023

ZŠD-23/2023

ZŠD-24/2023

ZŠD-26/2023

ZŠD-27/2023

ZŠD-30/2023

ZŠD-31/2023

ZŠD-33/2023

ZŠD-35/2023

ZŠD-37/2023

ZŠD-38/2023

ZŠD-39/2023

ZŠD-42/2023

ZŠD-43/2023

ZŠD-44/2023

ZŠD-45/2023

ZŠD-46/2023

ZŠD-47/2023

ZŠD-48/2023

ZŠD-49/2023

ZŠD-50/2023

ZŠD-51/2023

ZŠD-52/2023

ZŠD-53/2023

ZŠD-54/2023

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 18. 4. 2023 

Mgr. Hana Vlková
ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí 18. 4. 2023

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace                                                

oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci

pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pondělí 15. května 2023

v budově MŠ Hrušovanská 46 v době od 16.00 do 18.00 hodin.

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, vyplněné následující tiskopisy:

 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • potvrzené Vyjádření dětského lékaře

Uvedené tiskopisy je možné si stáhnout na konci tohoto textu nebo vyzvednout v MŠ na ulici Hrušovanská 46 od 13. 4. 2023 do 28. 4. 2023, v čase od 8.00 do 15.00 hodin.

Zájemci o individuální vzdělávání donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2023/2024:

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Pořadí přijímání dětí:

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec. (Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítě, které k 31. 8. 2023 dosáhlo 5 let nebo má udělen odklad školní docházky).
 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2023 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 4. Děti s trvalým pobytem v Drnholci a děti z jiných spádových oblastí, které nesplňují jeden z bodů 1-3.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V Drnholci 12. 4. 2023                                                                             

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy        

                                                                                                     

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (.pdf)

Zápisní list (.pdf)

Vyjádření dětského lékaře (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Přehled nejdůležitějších informací využitelných pro veřejnost

 1. Název úřadu: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace 
 1. Důvod a způsob založení: Organizace byla zřízena obcí Městys Drnholec dne 22. 5. 2003 zřizovací listinou č. j. 420/99 jako příspěvková organizace. Zajišťuje základní (základní škola), předškolní (mateřská škola) a zájmové (školní družina a školní klub) vzdělávání žáků a dětí. Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále zabezpečuje školní stavování (školní jídelna, školní jídelna – výdejna) a závodní stavování zaměstnanců škol a školských zařízení. 
 1. Organizační struktura úřadu: Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v rejstříku škol: Mateřská škola, Základní škola, Školní družina a Školní klub, Školní jídelna a Školní jídelna – výdejna.  
 1. Vedení úřadu a kontakty: Kontakty na odkazech: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=56https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=734&Itemid=567 

Ředitelka školy: Mgr. Hana Vlková, tel. +420 723 061 122, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Juřenová, tel. +420 727 941 716, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Iveta Zelenáková Žaludková, tel.+420 727 941 715, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podatelna: Pondělí až pátek 7.00 – 15.00 hodin, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 519 519 281, +420 727 941 717

Datová schránka: 2unmc3n 

Internetové stránky: https://www.drbnik.cz/ 

 1. Číslo účtu: Komerční banka, č. účtu:  27–2768100227/0100 Dále jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace.
 1. IČ: 70282790 
 1. DIČ: Organizace není plátcem DPH. 
 1. Hlavní dokumenty: Hlavní dokumenty lze najít na odkazu: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=467 
 1. Žádosti o informace: Podrobné informace o tom, jak žádat o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. 
Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ředitele školy. Ředitel školy poskytne žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.
Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. lze doručit: osobně do podatelny, poštou, datovou schránkou, elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

Podatelna pro veřejnost: pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin
Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit. 

 1. Příjem podání a podnětů: Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana https://portal.gov.cz. Stížnost může podat každá osoba. Stížnost by měla obsahovat datum a místo podání stížnosti, jméno a příjmení a adresu stěžovatele, předmět stížnosti (včetně všech skutečností, které mohou mít význam při prošetřování stížnosti a subjekt, proti kterému stížnost směřuje. Bezprostředně po přijetí stížnosti ředitel školy potvrdí přijetí a prošetří. Po prošetření je stěžovatel informován o výsledku šetření stížnosti. Stížnost lze podat několika způsoby: osobně do podatelny, poštou, datovou schránkou, elektronickým podáním na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
 1. Předpisy: Nejdůležitější používané předpisy (vše ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Úplné znění právních předpisů je dostupné na odkazu https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané právní předpisy: Organizační řád školy, 2020. Školní řád základní školy, 2021. Vnitřní řád školní družiny, 2021. Směrnice k poskytování informací, 2022. Spisový řád, 2021. Provozní řád, 2021.

 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1 Kč
  za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2Kč
  za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 2 Kč
  za pořízení oboustranné barevné kopie A4 3 Kč
 • kopírování na magnetický nosič 10 Kč
 • telekomunikační poplatky, poštovné a jiné poplatky jsou dle platných tarifů
 • nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy je bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. Úhrada nákladů je příjmem obce.

 1. Licenční smlouvy
 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy jsou dostupné na odkazu: https://drbnik.cz/casopis/new4/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=467

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa školní speciální pedagog v Základní škole Drnholec. Jedná se o práci na poloviční pracovní úvazek 0,5, tj. 20 hodin týdně s nástupem možným ihned. Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb, v aktuálním znění. K žádosti o zaměstnání připojte životopis. Žádosti zašlete písemně na adresu školy nebo emailovou adresu školy hana.vlkova@zsamsdrnholec.cz. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hodin.

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates