Vývěska

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Kategorie: Škola - vývěska

ORGANIZACE VÝUKY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU OD 11. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

Výuka pro žáky 9. ročníku bude probíhat v pondělí a čtvrtek v době 7.40 – 13.25 hodin. Výuka bude zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám (každý den 2 hodiny Čj – p. Procházka, 2 hodiny M – p. Tesařová a zbývající 2 hodiny budou variabilní F, Ch, Nj, Aj, Př, Z, D…). V pondělí 11. 5. 2020 kromě Čj, M budou 2 hodiny Nj.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Informaci, zda Vaše dítě nastoupí či nenastoupí do školy a bude/nebude chodit na obědy sdělte, prosím, třídním učitelům prostřednictvím elektronické žákovské nebo mailem do 7. 5. 2020.

ORGANIZACE VÝUKY PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ OD 25. 5. 2020 DO 30. 6. 2020

Výuka pro žáky 1. stupně bude probíhat každý pracovní den od 7. 40 do 11.30 hodin v blocích a bude zaměřena na profilové předměty. Skupiny žáků nebudou mít společné přestávky a ani nebudou chodit ve stejnou dobu na obědy. Dohled ve skupinách žáků bude zajištěn do odjezdu autobusů, případně podle potřeb rodičů, nejdéle však do 15.00 hodin. Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

Složení skupin je neměnné po celou dobu.  Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Děkujeme rodičům, kteří své rozhodnutí o tom, zda dítě nastoupí či nenastoupí do školy, bude či nebude chodit na obědy a bude či nebude mít zájem o dohled po výuce, již zaslali třídním učitelkám.

Ostatní rodiče žádáme o jejich vyjádření nebo případnou změnu rozhodnutí do 17. 5. 2020. Toto sdělte třídním učitelkám prostřednictvím elektronické žákovské nebo mailem.

Osoby s rizikovými faktory   

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. b) při protinádorové léčbě,
 7. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (ke stažení v příloze), jehož součástí je:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

PRAVIDLA PRO POBYT ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Pověření pedagogičtí pracovníci budou zajišťovat průběžný příchod žáků do školy a jejich plynulý přesun do tříd.
 • Stejný postup bude dodržován při odchodu žáků ze školy, pedagogičtí pracovníci budou dohlížet, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Pravidla pro chování v budově školy, ve třídě a školní jídelně

 • Organizace přesunů skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude zajištěna tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech se bude dodržovat odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Ve společných a venkovních prostorách se budou střídat jednotlivé skupiny žáků.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Na toaletách budou mýdla v dávkovači, nádoba na dezinfekci v dávkovači a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce (umístěná u hlavního vchodu školy).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že ve třídě je jeden žák v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.
 • V jídelně se při výdeji jídla nebudou potkávat žáci z různých skupin a budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.
 • Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (.pdf)

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.