Staré drby - září 2019

Zahájení nového školního roku - 2. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Jan Amos Komenský

Je až neuvěřitelné, že i po několika staletích se můžeme ztotožnit s myšlenkou J. A. Komenského, jak by měla vypadat škola. Ta naše se rozezněla dětskými hlasy v pondělí 2. září, kdy jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Naším cílem je plnění školních vzdělávacích programů, obohacení výuky inovativními metodami, projekty, výlety, exkurzemi a vytvoření přátelského a tvůrčího klimatu školy, aby se zde cítili dobře jak pedagogové, tak děti, žákyně a žáci a aby spokojeni byli rovněž zákonní zástupci i veřejnost.

K mírnému optimismu, že se to povede, nás vedou výsledky na konci školního roku 2018/2019, kdy naši základní školu navštěvovalo 265 žáků, z toho 130 mělo vyznamenání. Po několika letech jsme neměli ani druhý, ani třetí stupeň z chování! Počet pochval ředitelky školy byl rekordní, dosáhl počtu 66 a počet pochval třídních učitelů byl 22. Není se čemu divit, vždyť naši žáci vyhráli celostátní soutěž „Česko se hýbe“ a také postoupili do krajského kola ve fotbale. Nejen za tyto výsledky moc děkuji našemu pedagogickému sboru.

Nyní pár informací k novému školnímu roku. Velkou změnou jistě je, že od 1. ledna 2019 pod naší příspěvkovou organizaci nespadají mateřské školy v Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli. Věříme, že tento krok prospěje všem.

Během prázdnin ve škole probíhaly opravy financované naším zřizovatelem, městysem Drnholec. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a výbornou spolupráci, které si vážíme. Dokončila se oprava elektroinstalace a osvětlení, v další školní družině je nová podlaha, opraveno je i hlavní schodiště a střecha. Opravené prostory jsou vymalovány, rovněž je vymalována i velká tělocvična. Touto cestou děkujeme všem firmám, které se na opravách podílely: Elektro Konečný, Roman Kalianko, Jan Třetina, Pokrývačství Kadlečík a syn Drnholec, Malířství Mikulov. Poděkování patří i zaměstnancům městyse Drnholec, kteří vždy ochotně pomohli při stěhování panu školníkovi.

Na začátku školního roku navštěvuje základní školu 275 žáků (z toho je 144 dívek) v 12 třídách. 162 žáků je z Drnholce, 46 žáků z Jevišovky, 42 žáků z Novosedel, 14 žáků z Nového Přerova, 3 žáci z Pasohlávek a 8 žáků má trvalý pobyt mimo uvedené obce. Výuku zabezpečuje 18 učitelů a učitelek, nově Mgr. Magdalena Navrátilová (zástup za p. Peřinovou). Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga. Stejně jako vloni máme 3 oddělení školní družiny. Zde pracují paní vychovatelky: Renáta Stašová, Tereza Kovářová a Veronika Menšíková. Školní klub vede paní Martina Hudec. Provoz školy a školní jídelny zabezpečuje 11 zaměstnanců. Touto cestou děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za kvalitní práci a bezproblémovou spolupráci.

Komunikace mezi školou a rodinou bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůzek a školních akcí, prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky školy (drbnik.cz). Bude pokračovat činnost žákovské rady a společný projekt mezi prvňáčky a deváťáky, kteří si berou pod „svá křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně starají. Plánují i další společné aktivity.

V letošním školním roce bude pokračovat projekt „Ovoce a mléko do škol“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Škola se zapojuje do projektu „Sportuj ve škole“. Dále budeme spolupracovat s místními organizacemi (SOZ, SDH, MK…) a okolními školami.

Na prahu školního roku 2019/2020 přejeme všem pevné zdraví, žákům a žákyním hodně úspěchů, pedagogům a rodičům pevné nervy, mnoho optimismu a bezproblémovou spolupráci. Ať je nový školní rok úspěšný, inspirující, šťastný a pohodový.  

Jana Kalandrová