Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 9. třídy 20. - 24. 5. 2013

Loga Vstup do fotogalerie

 Stejně jako v předešlých letech i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 20. 5. 2013 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, anglický, jazyk, dále si každý/á žák/yně zvolil/a jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktického oboru, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, dále byly vypsány hodiny v jazykových učebnách. Po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určených místech.

Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou učit (třída, počítačová učebna, odborné učebny).

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky, které proběhly ve čtvrtek 23. 5. 2013 – angličtina a volitelné předměty – a v pátek 24. 5. 2013 – povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně.

Společenskou úlohu zkoušek pochopila ta část žákyň a žáků, kteří přišli vhodně oblečeni.

 Jitka Radkovičová, garant projektu

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates