Z kronik - školní rok 1948 - 1949

1948

Na podzim roku 1948 se započalo se stavbou obytného domu pro učitele (4 byty). Stavba pokračovala velmi pomalu. Změna k lepšímu nastala, když svou činnost rozvinuly čs. stavební závody. Koncem školního roku nebyl dům ještě dokončen.

Dne 4. září zemřel bývalý president ČSR dr. Edvard Beneš. Škola provedla 8. září tryznu za zemřelého, po níž byl poslouchán školský rozhlas. Učitelské sbory uspořádaly týž den tryznu také v sokolovně, jež byla velmi početně navštívena.

Dne 18. 9. 1948 provedla zdravotní brigáda nemocnice Milosrdných bratří z Brna důkladnou zdravotní prohlídku všeho žactva. Brigáda čítala 27 členů a vedl ji MUDr. Filipinský.
Výsledek lékařské prohlídky byl tento: celkem bylo prohlédnuto 155 žáků. Zdravotní závady byly shledány u 27 žáků, a to: 11 případů svrabu, 4 případy vší, 4 oční vady, 9 případů nemocí mandlí, 2 záněty středního ucha, 2 případy celkové ochablosti s podezřením na TBC plic, 1 případ zhojené oční TBC s podezřením na TBC plic. Někteří žáci měli i dvě z uvedených zdravotních vad.

Dne 15. listopadu 1948 provedly zdravotní pracovnice z Mikulova tuberkulinovou zkoušku Monradovu u všeho žactva. Bylo zjištěno 49 positivních případů. Rentgenem byli tito žáci vyšetřeni v červnu následujícího roku. V červenci bylo provedeno očkování proti tuberkuloze. Celkem bylo očkováno 73 žáků.

Dne 29. 10. 1948 byla v budově střední školy otevřena lidová škola osvětová, na níž působili: Zdeněk Eibel jako ředitel, dále učitelé Lubomír Mikulka, František Částek a Dobroslav Babák.

Dne 27. října 1948 uspořádaly obě školy společnou oslavu 30. výročí státní samostatnosti v sokolovně. Program byl vyplněn proslovem, recitacemi a žákovským sborem za doprovodu učitelského orchestru. Po ukončení byl promítán film Cesta k barikádám. Účast občanstva veliká.

V listopadu 1948 provedli členové sboru mezi sebou sbírku pro stávkující francouzské horníky. Sbírka vynesla 253 Kč. Dne 23. listopadu byla uspořádána školní besídka na oslavu 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda. Na programu spolupracovaly žákovské organisace. V závěru besídky byla poslouchána relace školského rozhlasu.

Žákovské organisace všech tříd provedly samostatně 6. prosince mikulášskou besídku s nadílkou. Besídka měla velký úspěch. V akci pro zajištění lidového vydání Jiráskova díla byla uspořádána sbírka, která vynesla 416,80 Kč.

Dne 20. prosince 1948 navštívili žáci JUK výstavu zlepšovacích návrhů v Brně.

V září až listopadu 1948 zúčastnili se učitelé brigád, v nichž pracovali na zajištění dodávek zemědělských plodin a vyplňovali občanům žádosti o občanský průkaz. Odpracovali celkem 238 hodin.

Pětiletka na škole byla zahájena slibem učitelů i žáků, že se všemi silami vynasnaží přispěti ke zdárnému budování naší vlasti.

Dne 21. ledna 1949 se konala v poslední vyučovací hodině pietní vzpomínka na velikého vůdce pracujících V. I. Lenina.

V akci Dar učitelů a žactva k IX. sjezdu KSČ byla postavena kůlna na odpadové suroviny a vybudováno nové hřiště. Celkem odpracovali učitelé a žáci 2311 pracovních hodin.

Všichni učitelé se podrobili dne 4. května 1949 rentgenové prohlídce plic v Ústavu národního zdraví v Mikulově.

Dorost Československého Červeného kříže uspořádal 10. dubna za vedení učitelů slavnost míru, které se zúčastnili i občané.

Besídku k 150. výročí narození A. S. Puškina provedli žáci JUK za vedení učitele.

Dne 13. června podnikla škola jednodenní výlet státním autobusem na hrad Pernštejn, na stavbu údolní přehrady ve Víru a na Kníničskou přehradu.

V Týdnu dětské radosti seznámila škola veřejnost se školní prací výstavkam, i žákovských prací, a to velmi dobrých, dobrých i špatných. Výstavky byly instalovány v pěti výkladních sříních místních obchodů a propagovány místním rozhlasem. Těšily se živému zájmu občanů.

Dne 21. června navštívili školu zástupci naší armády, pohovořili s žáky o vojácích a vojenském životě a odměnili nejlepší žáky tím, že je učili střílet z armádních vzduchovek. O den později provedl ČSM se žáky besídku a provedl nábor žáků JUK do ČSM (Československý svaz mládeže).

Dne 25. června přišli za žáky členové SNB, pohovořili s nimi a potom je vozili na motocyklech. Ke konci školního rtoku se utkala škola v závodivých hrách se střední školou ve Frélichově.

Během měsíce června prováděli žáci za vedení učitelů hledání mandelinky bramborové. Mandelinka v katastru obce Drnholec nebyla nalezena.

V hlavních prázdninách 1949 se zúčatnili všichni učitelé žňové brigády, buď na velkostastku v Drnholci, v Novém Přerově, nebo ve Valticích. Pracovali nejméně čtrnáct dní.

Počet dětí na konci školního roku:
Celkem 153 žáků (73 chlapců, 80 dívek), 139 Čechů, 12 Slováků, 143 žáků vyznání římskokatolického, 10 evangelíků.