Projekt "Já na to mám"

Projektový týden sedmiček 15. - 19. 10. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem projektu - rozvíjet klíčové kompetence. Poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, světové a evropské historie.Vyzkoušet si některé řemeslné práce( práce na hrnčířském kruhu), orientace v terénu, práce s buzolou a mapou, s jízdním řádem. Do projektu byli zapojeni i vyučující předmětů: Čj, Aj,D,Z,M,Př. Obsah projektového týdne : První den 15. 10. 2012 – žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin (po 4) - každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila ,,svého“ objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem,žáci byli velmi aktivní, spolupracovali.

- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes

- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D, Čj, Aj,, M a praktický úkol z Př a Z.Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady,postup a časové rozvržení si skupiny určily sami, ale učitel musel dohlížet, radit a povzbuzovat.

- každý den si žáci svou práci ohodnotili

Druhý den 16. 10. 2012 – žáci získávali informace z encyklopedií, z internetu. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.

- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků. Pro doplnění vědomostí zhlédli všichni žáci film „Vikingové“.

Třetí den 17. 10. 2012 - žáci navštívili okresní knihovnu v Břeclavi. V knihovně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách: v první hodině proběhl výklad s promítáním o historii zámořských objevů,během výkladu žáci vyplňovali připravené formuláře - zápis nejdůležitějších informací. Ve druhé hodině si prohlédli výstavku cestopisů (prohlubování čtenářské gramotnosti) a ve třetí hodině žáci pracovali ve skupinách, vyhledávali informace z různých zdrojů. Na závěr jim knihovnice připravila zajímavou soutěž.

Čtvrtý den 18. 10. 2012 - žáci odjeli do Brodu n.D. na kurz práce na hrnčířském kruhu (nádoby středověku). Teorie byla zaměřena na historii a nauku o materiálech, v praktické části si každý žák vyzkoušel dovednost a zručnost starých řemesel a vyrobil si první vlastní výrobek na hrnčířském kruhu. V tento den si žáci procvičovali i zeměpisné znalosti potřebné pro cestování v dnešní době - orientace v terénu, čtení z mapy, orientace podle buzoly, vyhledávání spojů z jízdního řádu, přírodopisnými znalostmi. Žáci se seznámili s chováním,které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji.

Pátý den 19. 10. 2012 – prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.

Žáci si uvědomili klady i zápory zámořských objevů, hledání souvislostí. Pracovali ve skupinách – poznávali sami sebe,kladné i záporné stránky spolužáků, rozvíjeli sebepoznávání . Skupiny pracovaly celkem dobře, velmi dobře třídily informace, moc nechybovaly, ale nezvládly dobře prezentace (neumí zaujmout posluchače, mluví a čtou špatně).

Marie Mančíková

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates