Projekt "Já na to mám"

Projektový týden šestek 15. - 19. 10. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci šestého ročníku byli seznámeni s tématem projektového týdne, který byl určen pro jejich ročník –„Poznávám kraj ve kterém žiji“ a s formou plnění úkolů z projektu vyplývajících. Byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. V 6.A převažují žáci z Drnholce, v 6.B z Novosedel a Jevišovky.

Jednotlivá družstva si zvolila své zástupce, kteří drželi dozor nad plněním zadaných úkolů, dále „stylistu“, „informatika“ a „dokumentaristu“.

Dále byli žáci seznámeni se stručnými dějinami jednotlivých obcí a na PC a v literatuře své obce nalezli. Dále lokalizovali svá bydliště a některé dominanty obce. Dalším úkolem bylo vytisknout si mapu své obce pro plnění dalších úkolů.

Tímto úkolem bylo na získané mapě zaznamenat trasu, po které se má pohybovat druhá skupina žáků, nepocházející z dané obce, hledat vyznačené body, kde jsou ukryty indicie, které po správném složení udají vybranou dominantu obce. Družstvo, které dříve najde vybranou dominantu získává body do hlavního hodnocení a odměnu – poklad. Domácí družstvo zatím skrytě pozoruje soutěžící skupinu a zaznamenává její chování, zda není v rozporu s dobrými mravy, plní pravidla soutěže a silničního provozu v obci.Dalším úkolem je navštívit co největší množství zajímavých míst v jednotlivých obcích.

Každodenním úkolem bylo vypracovat hodnocení denní práce a podíl členů družstev na jejich plnění.

Žáci úkoly dané v prvním dnu projektového týdne splnili, úkoly pochopili a připravili si pro své spolužáky z druhého družstva mapy, trasy, indicie a seznam zajímavých míst, které by jim chtěli ukázat ve své obci. Na mapách na PC našel každý žák své bydliště a celkem dobře se orientoval. Na závěr byly zadány úkoly pro další den, které budou dále plnit. Své dílčí hodnocení vypracovala lépe skupina drnholeckých žáků, kteří své spolužáky předčili v obsahu hodnocení i formulacích.

Druhý den byl kvůli silnému a vytrvalému dešti zvolen náhradní program. Žáci si v malé tělocvičně postavili náročnou „opičí“ dráhu, která prověřila jejich fyzické schopnosti. Oba vyučující konstatovali, že fyzická připravenost dětí má trvale sestupující trend, co do rychlosti, obratnosti i výdrže. Potvrdil se ale poznatek, že není třeba zatracovat štafetové hry, neboť žáky motivují a provokují jejich snažení. Není podstatné, jen zajímavé, že po udělení malusů a odečtení trestných vteřin dosáhla obě družstva na setinu stejných výsledků. Družstva se také soustředila na zkvalitnění písemné dokumentace, coby výstupu projektového týdne. Po skupinách žáci připravovali podklady o obcích v angličtině. Hodnocení dne provedly opět obě skupiny, úroveň hodnocení se značně zlepšila.

Ve středu se obě dvě skupiny sešly v 8,20 hod. u OÚ v Novosedlech. Po připomenutí některých zajímavostí o obci p.uč. Krivjanským, předala skupina novosedelských žáků drnholecké skupině připravenou mapu a soutěž začala. Po náročném hledání bylo soutěžící družstvo zdárně u cíle – tribuny fotbalového stadionu. Poklad si ale ještě dlouho strážil své místo. Nakonec byl ale objeven. Dále novosedelští zavedli své spolužáky na obecní úřad, kde si prohlédli pěknou obřadní síň, knihovnu, kancelář pana starosty a kulturní sál, vše s výkladem paní Pecové, zaměstnankyně OÚ. Návštěva školy se letos pro nedostatek času neuskutečnila.

Na závěr žáci odjeli do Drnholce. Ve škole společně zhodnotili úspěšnost dnešního dne a jednotlivá družstva vypracovala svá hodnocení třetího dne.

Ve čtvrtek se všichni žáci sešli 7,40 hod.ve škole v Drnholci. Postup byl stejný jako v Novosedlech a po obdržení mapy se za necelou hodinu a půl téměř všichni sešli v cíli, který si vybrali drnholečtí žáci a tím se stal drnholecký kostel. Problém měli domácí s výběrem zajímavých míst, protože je v rámci výuky už všichni navštívili. Pozvali tedy své spolužáky na exkurzi na hasičskou zbrojnici, kde je velmi poutavě provedl velitel jednotky. Žáci se velmi z blízka seznámili s moderní technikou a někteří i na vlastní kůži s částmi výstroje hasičů.

Po exkurzi se žáci vrátili do školy a zpracovávali další úkol a to hodnocení čtvrtého dne. Vyskytlo se více nedopatření, jak ve družstvu soutěžícím, tak v družstvu domácím, což p. Slavík žákům vytkl a následně sledoval, zda se toto objeví v jejich denním hodnocení. Vzhledem k tomu, že obě družstva začala taktizovat, měl k hodnocení p. učitel výhrady.

Úkolem pro pátek bylo shrnutí poznatků, získaných během návštěv jednotlivých obcí, beseda o zážitcích během hledání a získávání indicií. Žáci měli utřídit použité a získané dokumenty do složky, která by dokumentovala plnění zadaných úkolů a získané informace o obcích. Správně z hlediska duševní hygieny byl zařazen blok s tělocvičnými aktivitami.Následovala prezentace společné práce.

Výsledky z hlediska obsahového i estetického zhodnotila komise ve složení p.uč.Slavík a p.uč.Krivjanský. Konstatovali, že žáci v rámci tématu projektového týdne získali řadu nových informací o regionu Drnholecka. Vypracovali dokumentaci projektového týdne, obsahující informace o obcích, jejich zajímavostech, dominantách a zvláštnostech, dále také hodnocení své týdenní práce a práce a chování soupeřících družstev ze svého pohledu. Vzhledem k těmto aspektům vyhodnotili jako vítězné družstvo žáků 6.a.

Zdeněk Slavík

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates