Vstup do fotogalerie

Ve středu 17. října vybraní žáci 3. třídy vybírali do kasiček peněžité příspěvky na podporu celostátní sbírky Bílá pastelka. Děkujeme všem žákům, zaměstnancům školy i občanům Drnholce, kteří přispěli a umožnili tak rozvoj speciálních programů pro nevidomé a slabozraké. Naše děti vybraly celkem 3 310 Kč.

 Zuzana Mrenicová

 

Vstup do fotogalerie

Za účasti tří družstev proběhlo 23. 10. školní kolo v sálové kopané chlapců 8. a 9. tříd. Po velmi vyrovnaných bojích, kdy o vítězi turnaje rozhodl větší počet vstřelených branek si první místo vybojovalo družstvo deváťáků ve složení Šidlo, Linhart, Mačuga, Demko a Sláma. Obdivuhodně bojovalo družstvo na 2. místě, přestože hrálo jen ve čtyřech - Tábora, Kříž, Klein, Juráš. Nejlepším střelcem se stal Šimon Tábora.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Líté boje provázely místní kolo ve florbale chlapců 8. a 9. tříd. Vyrovnané zápasy dokázaly, že chlapci se na turnaj pečlivě připravili. Vítězem se stalo družstvo Křížáků, druhé místo obsadili Deváťáci a třetí Markovci. Nejlepším střelcem se stal Radek Zabloudil.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V rámci připomenutí tradic vzpomínek na zesnulé u anglicky mluvících zemí si žáci 4.A v hodině angličtiny připravili kostýmy a zahráli hru „ TRICK or TREAT!“ Kromě strašení spolužáků si zopakovali slovní zásobu k tomuto tématu – a hlavně se pobavili.

   Kateřina Smíšková


Vstup do fotogalerie

První slohové práce druháků z návštěvy CEV v Mikulově.

Autobusem jsme jeli do Mikulova. Paní učitelka (lektorka) byla moc hodná. Učili jsme se rozpoznávat samičku od samečka. Pak nás naučila, že z krávy máme nejen mléko, ale i kůži, z které se může dělat kabelka i boty. Pak jsme se nasvačili a šli jsme se podívat na vycpaná zvířata. A už jsme jeli domů.

Nela Kuchyňková

Ve středu 31.10. jsme jeli do Centra ekologické výchovy v Mikulově. Lektorka nám ukázala vycpaného kamzíka, který byl jako živý a ještě jsme viděli netopýra a ledňáčka a nejvíc se mi líbil netopýr. Udělali jsme si jmenovky. Ještě jsme viděli kůži z hada a na chodbě čápa. Lektorka po stole rozházela zvířata. A pak jsme jeli do družiny.

Kateřina Jandová

Ve středu 31.10. jsme šli na autobusovou zastávku. Jeli jsme do Mikulova, do učebny Pálavy. Dozvěděla jsem se tam,  třeba že ledňáček nebydlí v hnízdech, ale v písčitých březích. Když jsme se z té Pálavy vrátili, někteří šli rovnou do družiny, jiné děti šly domů. A jiní šli na obědy. A po obědě šli zase do družiny a jiné domů. Ve družině jsme se hráli.

Barbora Fibigerová

Ráno jsme nastoupili na autobus. Autobusem jsme jeli do Mikulova. Paní učitelka nás vzala do učebny Pálavy. Rozdělila nás do dvou skupin. Museli jsme najít rodiny zvířátek. Pak jsme se nasvačili. Pak nás vzala do druhé učebny, kde byla vycpaná zvířata. Moc se mi to líbilo.

Nikola Ševčíková

Jeli jsme do Mikulova do učebny a líbilo se mi tam, jak paní lektorka nám ukázala malého netopýra a líbilo se mi, jak tam byli malí hadi a ještěrka. Ještě se mi líbilo, jak tam byli ptáci a jak byl před dveřmi velký čáp.

Anička Šedivá

Já jsem šel ke škole a čekal jsem tam na taťku. Potom jsem jel autobusem do Mikulova. Vystoupili jsme z autobusu a šli do učebny Pálavy. Potom už jsme tam byli a rozdělili nás na dvě skupiny. A líbilo se mi, jak nám ukázala netopýra. Potom jsme jeli autobusem do družiny.

Ondřej Štěpaník

Ve středu 31.10. jsme jeli do učebny Centrum ekologické výchovy v Mikulově. Viděl jsem tam vycpanou vydru a kunu. Viděl jsem ptáky a netopýra, který žije v jeskyních v Mikulově. A vypadalo to tam jak v pravěku. A viděl jsem tam ještě kostry a kůži od hada. Moc se mi tam líbilo.

Michal Španiel


Vstup do fotogalerie

Ve středu 24. 10. 2012 měl 1. stupeň besedu o nevidomých lidech. Přijel nevidomý Honza se psem Clear a dvěma asistentkami. Beseda byla velmi zajímavá. Honza nám řekl spoustu věcí o Clear a jejím výcviku. Dále jsme se dozvěděli, jaká zraková postižení existují a ukazovali nám různé předměty pro nevidomé. Zkoušeli jsme si hrát poslepu Člověče nezlob se, chodit poslepu s holí nebo si nalévat vodu do sklenice. Kdo chtěl, mohl poprosit Honzu, aby mu napsal jméno Braillovým písmem. Potom jsme mohli Honzovi pokládat otázky, co zvládá nebo naopak nezvládá. Beseda byla moc zajímavá a uvědomila jsem si, že nevidomí nemají zrovna nejjednodušší život.


  Lenka Růžičková, 5. třída

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Jsou to lidé, kteří se narodili s nějakým postižením, nebo lidé, kteří prodělali závažnou nemoc či utrpěli vážný úraz, který zanechal trvalé následky. Mohou mezi ně patřit i ti, kteří si své zdraví zničili třeba zneužíváním návykových látek.

Teoretická část projektu byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, tyto informace žáci ve skupinách dále zpracovávali. Vytvořili také několik krátkých slohových prací, které mapovaly praktickou část projektu, psali reportáž, zprávu, vypracovali anketu a její následné hodnocení, každý se v úvaze zamyslel nad danou problematikou. V angličtině se naučili slovní zásobu a fráze potřebné k přivolání pomoci raněnému.

Praktická část – exkurze.

V úterý 16. 10. jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání a myslím si, že úspěšné, všichni se chovali pěkně. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva.

V tento den jsme navštívili ještě Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás její velitel připravil nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, na přednášce a besedě se věnoval úskalím života dospívající mládeže, probral práva i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní, pomůcek, největší úspěch sklidilo nasazování pout.

Ve středu 17. 10. jsme se vydali do nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se v besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Poslední prožitkovou akcí byla beseda organizovaná Ligou vozíčkářů, navštívili nás dva její zaměstnanci, ale hlavně vozíčkář – třicetiletý mladý muž, jehož život se změnil v patnácti letech, když na táboře skočil do řeky a zlomil si 5. a 6. krční obratel a od té doby je upoután na invalidní vozík a má nehybné i prsty na rukou. Jeho vyprávění i odpovědi na otázky ukázaly, že i handicapovaní lidé vedou plnohodnotný život, pracují, sportují, ale stojí je to daleko větší úsilí.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Bohužel stejně jako v letech předešlých se ukázalo, že někteří žáci nejsou schopni samostatné práce a hlavně, že jim chybí ctižádost ukázat, co všechno umí. K mé radosti jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje alespoň některých letošních deváťáků.

  Jitka Radkovičová, garant projektu

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci se ve svých dvou projektových týdnech rozhlížejí po okolních firmách a živnostech, aby měli větší přehled o možnostech a nabídce práce v regionu. Přitom si trénují týmovou práci při sestavování reportážního časopisu dokumentujícího průběh týdne.

První týden bývá takový rozehřívací - osmáci postupně pochopí, co se po nich vlastně bude chtít. Že nestačí jen chodit po exkurzích, o nic se nestarat a čekat, až se něco udělá samo. A také, že týden není zakončen jen tak nějakým formálním huhňáním žáků před tabulí, ale že se po osmácích chce co nejzajímavější projev. A do mikrofonu. A třeba i před cizím hostem. A s počítačovou prezentací. A nejlépe i s nějakým překvapením navíc.

I když to v průběhu týdne vypadalo všelijak, v závěru většina skupin příjemně překvapila - suverénním projevem (Nikola Mandíková), křížovkou pro diváky (Vendula Ligasová), vtipnou prezentací (Jirka Kříž). A tak jen doufáme, že teď, kdy už si všichni na vlastní kůži vyzkoušeli, k čemu celý týden směřuje, se stejně nebo ještě lépe vydaří i týden jarní.

  Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem projektu - rozvíjet klíčové kompetence. Poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, světové a evropské historie.Vyzkoušet si některé řemeslné práce( práce na hrnčířském kruhu), orientace v terénu, práce s buzolou a mapou, s jízdním řádem. Do projektu byli zapojeni i vyučující předmětů: Čj, Aj,D,Z,M,Př. Obsah projektového týdne : První den 15. 10. 2012 – žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin (po 4) - každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila ,,svého“ objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem,žáci byli velmi aktivní, spolupracovali.

- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes

- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D, Čj, Aj,, M a praktický úkol z Př a Z.Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady,postup a časové rozvržení si skupiny určily sami, ale učitel musel dohlížet, radit a povzbuzovat.

- každý den si žáci svou práci ohodnotili

Druhý den 16. 10. 2012 – žáci získávali informace z encyklopedií, z internetu. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.

- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků. Pro doplnění vědomostí zhlédli všichni žáci film „Vikingové“.

Třetí den 17. 10. 2012 - žáci navštívili okresní knihovnu v Břeclavi. V knihovně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách: v první hodině proběhl výklad s promítáním o historii zámořských objevů,během výkladu žáci vyplňovali připravené formuláře - zápis nejdůležitějších informací. Ve druhé hodině si prohlédli výstavku cestopisů (prohlubování čtenářské gramotnosti) a ve třetí hodině žáci pracovali ve skupinách, vyhledávali informace z různých zdrojů. Na závěr jim knihovnice připravila zajímavou soutěž.

Čtvrtý den 18. 10. 2012 - žáci odjeli do Brodu n.D. na kurz práce na hrnčířském kruhu (nádoby středověku). Teorie byla zaměřena na historii a nauku o materiálech, v praktické části si každý žák vyzkoušel dovednost a zručnost starých řemesel a vyrobil si první vlastní výrobek na hrnčířském kruhu. V tento den si žáci procvičovali i zeměpisné znalosti potřebné pro cestování v dnešní době - orientace v terénu, čtení z mapy, orientace podle buzoly, vyhledávání spojů z jízdního řádu, přírodopisnými znalostmi. Žáci se seznámili s chováním,které vede k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji.

Pátý den 19. 10. 2012 – prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.

Žáci si uvědomili klady i zápory zámořských objevů, hledání souvislostí. Pracovali ve skupinách – poznávali sami sebe,kladné i záporné stránky spolužáků, rozvíjeli sebepoznávání . Skupiny pracovaly celkem dobře, velmi dobře třídily informace, moc nechybovaly, ale nezvládly dobře prezentace (neumí zaujmout posluchače, mluví a čtou špatně).

Marie Mančíková

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projektový týden v 5. třídě je zaměřen na poznávání historie, která se týká Drnholce, řemesel, tradic. Paní učitelky si připravily pestrý program, ve kterém si žáci prošli mnoha činnostmi, na něž nezbývá v běžné výuce místo.

V pondělí se tedy naučili staročeský tanec, upekli koláčky podle tradičního receptu, a to vše pod vedením paní učitelky Bejdákové. V úterý pátrali po předmětech denní potřeby, které už jsou ovšem dnes nahrazeny moderními přístroji, navštívili školní minimuzeum, kde se obdivovali sbírce starožitných předmětů. Za odměnu jim paní učitelka Škrabalová promítla pohádku na diapozitivech a staré promítačce. V duchu starých řemeslníků si vyrobili dekorativní stromeček z drátků. Na závěr za nimi přišla paní Palíková, která s sebou přinesla kroniku a pověděla jim o práci kronikáře. Středa začala vycházkou po Drnholci. Ve škole nad fotografiemi „starého“ Drnholce pak porovnávali minulost se současností. Z poskytnutých materiálů získali informace o místních památkách a své poznatky využili v kvízu. Přečetli si pověsti o dvou nejvýznamnějších rodech drnholeckého zámku a pak si zkusili sami pověst vymyslet a napsat. Čtvrtek byl věnován historii školy v Drnholci a osobnosti Jana Amose Komenského. Také tento den zpestřila besedou paní Palíková. Pátek patřil vánočním zvyklostem, činnostem a tradicím.

Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci šestého ročníku byli seznámeni s tématem projektového týdne, který byl určen pro jejich ročník –„Poznávám kraj ve kterém žiji“ a s formou plnění úkolů z projektu vyplývajících. Byli rozděleni do dvou skupin podle tříd. V 6.A převažují žáci z Drnholce, v 6.B z Novosedel a Jevišovky.

Jednotlivá družstva si zvolila své zástupce, kteří drželi dozor nad plněním zadaných úkolů, dále „stylistu“, „informatika“ a „dokumentaristu“.

Dále byli žáci seznámeni se stručnými dějinami jednotlivých obcí a na PC a v literatuře své obce nalezli. Dále lokalizovali svá bydliště a některé dominanty obce. Dalším úkolem bylo vytisknout si mapu své obce pro plnění dalších úkolů.

Tímto úkolem bylo na získané mapě zaznamenat trasu, po které se má pohybovat druhá skupina žáků, nepocházející z dané obce, hledat vyznačené body, kde jsou ukryty indicie, které po správném složení udají vybranou dominantu obce. Družstvo, které dříve najde vybranou dominantu získává body do hlavního hodnocení a odměnu – poklad. Domácí družstvo zatím skrytě pozoruje soutěžící skupinu a zaznamenává její chování, zda není v rozporu s dobrými mravy, plní pravidla soutěže a silničního provozu v obci.Dalším úkolem je navštívit co největší množství zajímavých míst v jednotlivých obcích.

Každodenním úkolem bylo vypracovat hodnocení denní práce a podíl členů družstev na jejich plnění.

Žáci úkoly dané v prvním dnu projektového týdne splnili, úkoly pochopili a připravili si pro své spolužáky z druhého družstva mapy, trasy, indicie a seznam zajímavých míst, které by jim chtěli ukázat ve své obci. Na mapách na PC našel každý žák své bydliště a celkem dobře se orientoval. Na závěr byly zadány úkoly pro další den, které budou dále plnit. Své dílčí hodnocení vypracovala lépe skupina drnholeckých žáků, kteří své spolužáky předčili v obsahu hodnocení i formulacích.

Druhý den byl kvůli silnému a vytrvalému dešti zvolen náhradní program. Žáci si v malé tělocvičně postavili náročnou „opičí“ dráhu, která prověřila jejich fyzické schopnosti. Oba vyučující konstatovali, že fyzická připravenost dětí má trvale sestupující trend, co do rychlosti, obratnosti i výdrže. Potvrdil se ale poznatek, že není třeba zatracovat štafetové hry, neboť žáky motivují a provokují jejich snažení. Není podstatné, jen zajímavé, že po udělení malusů a odečtení trestných vteřin dosáhla obě družstva na setinu stejných výsledků. Družstva se také soustředila na zkvalitnění písemné dokumentace, coby výstupu projektového týdne. Po skupinách žáci připravovali podklady o obcích v angličtině. Hodnocení dne provedly opět obě skupiny, úroveň hodnocení se značně zlepšila.

Ve středu se obě dvě skupiny sešly v 8,20 hod. u OÚ v Novosedlech. Po připomenutí některých zajímavostí o obci p.uč. Krivjanským, předala skupina novosedelských žáků drnholecké skupině připravenou mapu a soutěž začala. Po náročném hledání bylo soutěžící družstvo zdárně u cíle – tribuny fotbalového stadionu. Poklad si ale ještě dlouho strážil své místo. Nakonec byl ale objeven. Dále novosedelští zavedli své spolužáky na obecní úřad, kde si prohlédli pěknou obřadní síň, knihovnu, kancelář pana starosty a kulturní sál, vše s výkladem paní Pecové, zaměstnankyně OÚ. Návštěva školy se letos pro nedostatek času neuskutečnila.

Na závěr žáci odjeli do Drnholce. Ve škole společně zhodnotili úspěšnost dnešního dne a jednotlivá družstva vypracovala svá hodnocení třetího dne.

Ve čtvrtek se všichni žáci sešli 7,40 hod.ve škole v Drnholci. Postup byl stejný jako v Novosedlech a po obdržení mapy se za necelou hodinu a půl téměř všichni sešli v cíli, který si vybrali drnholečtí žáci a tím se stal drnholecký kostel. Problém měli domácí s výběrem zajímavých míst, protože je v rámci výuky už všichni navštívili. Pozvali tedy své spolužáky na exkurzi na hasičskou zbrojnici, kde je velmi poutavě provedl velitel jednotky. Žáci se velmi z blízka seznámili s moderní technikou a někteří i na vlastní kůži s částmi výstroje hasičů.

Po exkurzi se žáci vrátili do školy a zpracovávali další úkol a to hodnocení čtvrtého dne. Vyskytlo se více nedopatření, jak ve družstvu soutěžícím, tak v družstvu domácím, což p. Slavík žákům vytkl a následně sledoval, zda se toto objeví v jejich denním hodnocení. Vzhledem k tomu, že obě družstva začala taktizovat, měl k hodnocení p. učitel výhrady.

Úkolem pro pátek bylo shrnutí poznatků, získaných během návštěv jednotlivých obcí, beseda o zážitcích během hledání a získávání indicií. Žáci měli utřídit použité a získané dokumenty do složky, která by dokumentovala plnění zadaných úkolů a získané informace o obcích. Správně z hlediska duševní hygieny byl zařazen blok s tělocvičnými aktivitami.Následovala prezentace společné práce.

Výsledky z hlediska obsahového i estetického zhodnotila komise ve složení p.uč.Slavík a p.uč.Krivjanský. Konstatovali, že žáci v rámci tématu projektového týdne získali řadu nových informací o regionu Drnholecka. Vypracovali dokumentaci projektového týdne, obsahující informace o obcích, jejich zajímavostech, dominantách a zvláštnostech, dále také hodnocení své týdenní práce a práce a chování soupeřících družstev ze svého pohledu. Vzhledem k těmto aspektům vyhodnotili jako vítězné družstvo žáků 6.a.

Zdeněk Slavík

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 18.10.2012 se žáci čtvrté třídy rozdělili do skupin a místo do lavic zamířili do ulic Drnholce. Podle plánku a kompasu měli dojít na místo, kde si připraví občerstvení. Cestou plnili úkoly a na místo určení dorazili. Zhotovili dva ohně a na nich v kotlících uvařili výborné guláše. Že byl vynikající dokazuje i to, že vůbec nic nezbylo.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 18.10. jsme se vydali na celý den do přírody. Celý den jsme pozorovali barvy podzimu, byliny, plodiny, les i zvěř. Plnili jsme úkoly ve znalostech o zvěři v lese, přenášeli zraněné, běhali po kukuřičném poli a u rozhledny jsme počítali věty. České. Je jich 10. Vyvrcholilo to na Starátku, kde děti - rozdělené do dvou skupin, vařily guláš. Kotlíkový. Ve slohu si z receptu vypsali, co všechno budou potřebovat a domluvili se, co kdo přinese. Poděkování patří paní Evičce Bylokové, která nám věci na stanoviště přivezla - hlavně vodu, té bylo nejvíc a pomohla skupině děvčat. Kluci sami založili ohniště, děvčata okroužlela brambory, poté zástupci skupin krájeli kabanos a cibuli a také česnek. Výsledkem byl vynikající gulášek - obě skupiny. Chutnali kolemjdoucí, kuchařky, uklizečky i vychovatelky. Sluníčko nám přálo a my si užili další školní den. Příští rok si to určitě zopakujeme.

  Bronislava Šimčíková, třídní učitelka

Vstup do fotogalerie

V 7.30 jsme se všichni sešli před školou a tam už na nás čekal autobus. Jeli jsme asi 30 minut. Tam už na nás čekala paní Frantelová, která nás vzala do věstonického muzea. Měla tam z klacků udělané takové obydlí. Do něho jsme si všichni posedali a p. Frantelová nám pověděla, co budeme vlastně dělat. Pak nám rozdala takové sešity, ve kterých byly otázky, jako např. Proč se Věstonická venuše jmenuje věstonická? atd. Měli jsem se rozdělit do skupinek, jedna si šla už uplácávat venuši a ostatní skupinky vyplňovaly ty sešitky. Až si první skupina uplácala venuše, vystřídala se s tou druhou skupinkou. A tak jsme se pořád střídali. Úplně poslední venuše si uplácaly p. uč. Zabloudilová a Vlková. Potom jsme si šli kontrolovat správné odpovědi. V 10.30 jsem jeli do Mikulova, na cestě jsme s e zastavili na konci Dolních Věstonic, kousek jsme šli a najednou před námi stál Kalendář věků. Byla to naskládaná hlína na sobě tvořila Kalendář věků. Byly tam vrstvy doby meziledové a ledové. Chvíli nám p. Vlková a p. Zabloudilová o tom povídaly. A pak už jsme jeli do Mikulova. Vyšlapali jsme menší kopec a šli jsme se podívat na zámeckou zahradu. Podívali jsme se na krásný Mikulov. V zámecké zahradě jsme se vyfotili a šli jsme s panem průvodcem do zámeckého sklepa. Tam nám ukázal 2. největší sud v Evropě a 8. největší na celém světě. Mohli jsme se kolem něj projít. Nakonec jsme vyšlapali na Břitovou věž. Tam byl moc krásný výhled na celičký Mikulov. Potom jsme šli na náměstí v Mikulově a tam jsme dostali rozchod od 12.00 do 12.30. A pak hurá domů. Tenhle výlet byl fakt pěkný. Všem se nám to moc líbilo.

  Barča Grimmová, žákyně 6. A

Vstup do fotogalerie

První společný výlet absolvovala ve čtvrtek 7.A. Většina třídy tento den vyrazila na rehabilitační bazén do Hrušovan nad Jevišovkou. Celý den nás provázelo pěkné počasí, dobrá nálada, a protože jsme ušetřili polovičku peněz, tak tento podařený výlet zopakujeme ještě jednou před Vánocemi.

  Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek ráno přijeli žáci 6. B do školy jako na běžné vyučování, ale místo učebnic a sešitů si nesli spacáky, pyžama, plavky a začal jim seznamovací výlet. Uvelebili se ve třídě 5. A, kterou během 2 dnů využili k odpočinku, zamyšlení se, hrám, jídlu i spaní.

A co všechno na něm zažili a jak se jim to líbilo? To se snad brzy dozvíme, až pár řádků napíší sami účastníci tohoto, troufám si říct, vydařeného výletu.

  Hana Vlková

Seznamovací výlet se mi moc líbil. Při velké procházce z Jevišovky do Novosedel a z Novosedel do Drnholce jsme si ukázali své domy, nakoupili si dobroty a poznali plno nových věcí. Když jsme došli do školy, všichni si lehli a ani se nehli. :-) Paní učitelka vymyslela ale spoustu zábavných her, aby nás donutila vstát. V 16 hodin jsme šli dělat večeři. V plánu jsme měli pečené brambory s volským okem. Všichni jsme si pošmákli. Na řadě byla stezka odvahy. Někteří se báli, zbytek byl statečný. Na konci stezky byl list, na který jsme se měli podepsat. Pak jsme se dívali na film Karate dog a pak si zahráli poznávací hru a šli spát.

Ráno se skoro nikomu nechtělo vstávat, ale z postele nás vytáhly úžasné hambáče ze školní jídelny. Nasnídali jsme se, oblékli se a hráli další zajímavé hry. V 10 jsme byli v bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou, a tam jsme se vyřádili. Pak jsme dostali úkol s otázkami např. Jak se jmenuje starosta obce. Museli jsme se ptát lidí, dostat 3 razítka z různých obchodů. Pak byla na řadě hra Bingo. Kdo měl nejvíce podpisů od kolemjdoucích, vyhrál. První byla skupinka se 105 podpisy, druhá se 104 a třetí se 103 podpisy. Nakonec jsme dojeli do školy, všichni si vzali věci a jeli domů. :-)

  Barča Pražáková, žákyně 6. B

Vstup do fotogalerie

Přespolní běh - Břeclav 5. 10. 2012. Výprava žáků naší školy se v pátek vlakem přesunula do Břeclavi a změřila své síly s reprezentatny 13 škol. Děvčata i chlapci příkladně bojovali a ani drobná zranění a pády je neodradily od maximálních výkonů. Výrazného úspěchu dosáhl Erik Malik, který se stal okresním přeborníkem v přespolním běhu v kategorii mladších žáků. V této kategorii se naše družstvo umístilo na pátém místě.

Všem žákům děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy.

Stanislav Pichanič


Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.