Vstup do fotogalerie

Také v letošním roce měli žáci 9. ročníku možnost zúčastnit se besedy s lektorem Mgr. Pavlem Horákem, který se jim snažil přiblížit problematiku holocaustu a objasnit závažnost rasových předsudků a diskriminace. Součástí besedy jsou mnohé historické fotografie, záznamy vzpomínek pamětníků, dokumenty, které tuto smutnou část dějin dokreslují.

Určitě tento projekt Centra vzdělávání dialogu ovlivnil myšlení většiny žáků.

Jitka Radkovičová


Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 31.5.2012 se žáci rozloučili s kroužkem šachů závěrečným turnajem o pohár ZŠ Drnholec. Podle očekávání se o první dvě místa podělili Jaroslav Šenk, který si odnesl pohár za první místo, a Radek Zabloudil, který získal pohár s číslem dvě. O třetí místo svedli vyrovnaný zápas Pavlína Seveldová, Roman Machala a Tomáš Foltán. S pohárem nakonec odešel Tomáš Foltán. Všem účastníkům turnaje děkuji za klidný průběh a přeji hezké prázdniny.

 Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

V projektovém týdnu od 14.5. do 18.5.2012 se žáci pátého ročníku podrobněji seznamovali se sousedními státy ČR. Na počítačích, v knihách, v pracovních listech vyhledávali a třídili informace o životě v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku.

V předem vytvořených skupinách si k danému státu shromažďovali materiál, který využili při tvorbě prezentace. Získané znalosti se snažili ostatním spolužákům předat jasně a výstižně, dbalo se na kultivované vyjadřování myšlenek - jak v ústním, tak i písemném projevu.

Během týdne se nejenom pracovalo na počítačích či listovalo v knihách, ale tancovalo se, učily se básničky, vyráběly křížovky, vařilo a peklo, zpívalo se, zhlédlo několik pěkných filmů či prezentací. V závěrečném dni svoje nabyté zkušenosti a znalosti zúročili v testu, který jim byl ohodnocen známkou.

  Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden se nesl v duchu názvu "Já na to mám", v 6. třídách byl zaměřený na starověké Řecko a Řím. Cílem projektu - rozvíjet klíčové kompetence. Poznávat kořeny a zdroje evropské civilizace, historii. Vyzkoušet si některé řemeslné práce, svoji zručnost, používat bezpečně a účinně materiály a nástroje. Vnímat starověké Řecko a Řím jako kolébku civilizace. Pracovat s dějinami jiným způsobem než v klasické hodině dějepisu. Žáci v průběhu projektového týdne pracovali ve skupinách po 5-6, rozdělení do skupinek bylo formou losování. Žáci si sami určili, kdo bude vypracovávat který úkol, výsledkem jsou pracovní listy, ze kterých pak výstup tvoří katalog cestovní kanceláře. V pracovních listech měli úkoly ze všech hlavních předmětů, z olympijských her v tělocvičně, z přípravy řeckého salátu ve cvičné žákovské kuchyni, z pletení z pedigu a z drátkování (zájemci).

  Soňa Zabloudilová

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem jarního projektu je seznámit se s fungováním Evropské unie a běžným životem ve vybraných zemích.

Žáci a žákyně 7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím svých příbuzných či známých, kteří pracují nebo žijí v zemích Evropské unie, zajímavosti a postřehy z běžného života v těchto zemích. Pochopitelně, že se nejdřív, v pondělí 14. 5. 2012, rozdělili do skupin a seznámili se podrobně s touto institucí prostřednictvím oficiálního webu Evropské unie (zhlédli prezentaci a poté hráli hry o EU). Od pondělí do čtvrtka na počítačích zpracovávali zadané úkoly o „svých“ zemích (Rakousko – 2 skupiny, Slovensko, Irsko a Nizozemsko). Vyhledávali základní informace, zpracovali grafy porovnávající rozlohu a počet obyvatel daných zemí k ČR, zpracovali rozhovor se svými příbuznými či známými, vybrali si zajímavé místo a osobnost dané země, o kterých vyhledali zajímavé informace. V úterý si nejdříve ověřili své znalosti o EU řešením osmisměrky a před obědem se naučili pod vedením pana učitele Pichaniče hrát pétanque. A byla to docela zábava! Ve středu ráno si žáci trošku „odpočinuli“ při prezentaci a následné besedě o Polsku, ale poté již měli doslova plné ruce práce v učebně výtvarné výchovy, protože se za asistence paní učitelky Kalandrové a pana učitele Bárty pustili do malování na hedvábí. A letos jejich výtvory byly skutečně úžasné! Ve čtvrtek pokračovali v plnění svých úkolů a zvládli i anketu o EU mezi občany na náměstí. Trošku se zapotili při statistickém zpracování výsledků, ale nakonec byli pyšní, co všechno sami znají, protože znalosti o EU mezi dospělými nebyly „nic moc“. Pátek byl pro každou skupinu velkým dnem, protože prezentovali výsledky svého celotýdenního snažení před spolužáky. Poprvé za trvání projektových týdnů si všechny skupiny připravily své prezentace v powerpointu. To bylo pokoukání! Všem se prezentace moc povedly (pravda, drobné nedostatky se vyskytly při slovním komentáři) a byly zodpovězeny i všetečné dotazy spolužáků a garanta. No a po práci sedmáky čekal už jen „odpočinkový“ pétanque. Ale za celý týden si jej zasloužili, protože odvedli kus práce a získali mnoho nových informací a dovedností pro svůj budoucí život.

  Jana Kalandrová

Loga Vstup do fotogalerie

V květnu proběhl druhý projektový týden k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát strukturované životopisy a na závěr navštívili Úřad práce v Břeclavi. V úvodu týdne projevili nevoli, neboť si skupinky nevytvářeli sami, ale losovali, kdo s kým bude po celý týden pracovat. Učitelé žákům vysvětlili, že v životě si také nebudou moct vždy vybírat, s kým by chtěli pracovat. Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a budou se muset naučit jednat a spolupracovat s kýmkoliv. Vždyť se učíme pro život! Nakonec to zabralo a snažili se.

V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto podniky: Nové vinařství v Drnholci, Hotel v Drnholci, Masérské služby paní Kaňokové v Drnholci, Pletařství Láska a Vinařství Kern v Březí. Na základě dotazníků, které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, doplněné fotodokumentací. Ve středu žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s výchovnou poradkyní – učili se hledat informace o žádaných školách na internetu, vyplnit přihlášku na školu, v jazykové učebně s pomocí slovníků psali životopisy v cizích jazycích – anglickém, německém nebo ruském. Na závěr týdne žáci navštívili Úřad práce v Břeclavi, kde se jim dostalo hlavně výchovného poradenství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká povolání by se hodili. Dokončení prací se protáhlo do již normálního týdne – ve slohu dokončovali reportáž z úřadu práce, chystali se na prezentace. Ty proběhly v předmětu Člověk a svět práce. Z exkurzí, které navštívili a pak je do tabulky obodovali, vyšel nejlépe úřad práce – 5x, masáže 2x, jednou Vinařství Kern. Nejméně všechny skupiny zaujalo Pletařství Láska. Při závěrečném hodnocení vyhodnotili žáci ve skupince nejlépe pracujícího žáka.

Po prezentacích a přečtení všech reportáží byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a podle výsledků oznámkovány do předmětu Člověk a svět práce. Klasifikováni byli žáci rovněž za jejich výkony v cizích jazycích a za reportáže do slohu. Výsledky skupin mají žáci ve třídě na nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hodnocen v podstatě kladně.

  Kateřina Smíšková

Loga Vstup do fotogalerie

Jako každý rok i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 14. 5. 2012 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, vyučující je seznámili s průběhem absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si každý/á či žák/kyně zvolil/a jeden nepovinný předmět. Rozdělení do volitelných předmětů bylo následující:

Dějepis 3 žáci
Přírodopis 1 žák
Chemie 1 žák
Angličtina – II. cizí jazyk 3 žáci
Výtvarná výchova 5 žáků
Tělesná výchova 3 žáci
Tesař/ka 2 žáci
Kuchař/ka, cukrář/ka 10 žáků
Květinář/ka – aranžérské práce 1 žákyně

Během týdne žáci pracovali převážně samostatně na základě zadaných témat a otázek, učitelé jim poskytovali pouze konzultace. Na konci každého dne bylo provedeno sebehodnocení.

Ve čtvrtek 17. 5. se konala první část zkoušek, začalo se cizími jazyky a následovaly všechny volitelné předměty, z nichž některé se skládaly ze dvou částí – teoretické a praktické. V pátek 18. 5. bylo veškeré snažení a učení se završeno zkouškami z českého jazyka a matematiky. Většina žáků se potýkala s nervozitou, ale pouze 3 žáci byli hodnoceni nedostatečně, ostatní zkoušky zvládli.

Dnes asi většina z „absolventů“ prohlásí, že to nic nebylo a že to byla legrace, ale většina si ten pocit odpovědnosti, obavy i strach ze zkoušky prožila, ať už si to přiznají nebo ne. Na závěr tohoto týdne můžeme všem jenom popřát, aby se jim u všech zkoušek, které na ně v životě čekají, dařilo vždy dobře. Myslím, že většina už dobře ví, že to hodně záleží na nich samotných.

Takže, milí absolventi, hodně štěstí!

  Jitka Radkovičová

Vstup do fotogalerie

V pátek 1. června bylo vyučování odlehčeno u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Na prvním stupni byl den zahájen divadelním představením Ježibaby z Babína, které nastudovala paní učitelka Jitka Radkovičová se svým divadelním souborem žáků z Jevišovky. Pohádka děti velmi nadchla, o čemž svědčí i to, že hned po zhlédnutí se mnoho dětí chtělo přihlásit do divadelního kroužku. Následovaly soutěže všestranného zaměření, takže si každý mohl vybrat podle svého gusta. Sportovně zdatní skákali přes švihadlo, házeli na cíl, soutěžili ve skoku z místa, stříleli na koš, házeli šipky, přesnou mušku potřebovali při střelbě ze vzduchovky a na koš. Komu se nechtělo sportovat skládal puzzle, tangramy, soutěžil v češtině nebo angličtině, namáhal mozkové závity při úkolech zaměřených na soustředění a pozornost. Za úspěšně splněný úkol obdržel soutěžící sladkou odměnu, takže ti nejpilnější odcházeli domů s docela pěknou „výslužkou.“

Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

Ve středu 30. května se konal na naší škole turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Z naší školy se přihlásila 2 družstva, to znamená, že by odehrála jen jeden zápas. Pozvali jsme proto děvčata z Hrušovan, které vede pan učitel Smíšek. Děvčata hrála na dva vítězné sety. Nejnapínavější byl zápas našich sedmaček proti šesťačkám z Hrušovan. Naše děvčata s dobrou kapitánkou Nikolou Mandíkovou vyhrála. Přispělo k tomu i hřmotné fandění diváků. Naše šesťačky skončily třetí, ale bojovaly statečně. Chybí jim zkušenost a hlavně kolektivní cítění na hřišti. Všem blahopřejeme a přejeme hodně dalších sportovních i jiných výkonů. Čeká nás ještě olympijský den k MDD, Drnholecký trojboj na závěr školního roku.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

V neděli 27.5.2012 se několik třeťáků naší školy vypravilo do Hrušovan nad Jevišovkou. Konalo se zde plavecké soutěžení HRUŠOVANSKÝ DELFÍN. Formou různých soutěží – lovení předmětů z vody, podplouvání soutěžících, přetahování lanem, převážení kamarádů apod. si děti z Břežan, Hrušovan a Drnholce měřily své plavecké výkony. Nejlépe si nakonec vedlo družstvo z Drnholce.

Hedvika Škrabalová


Vstup do fotogalerie

V úterý 29.5.2012 se družstvo třeťáků ve složení Iveta Grossová, Adéla Dědíková, Petr Polák a Dominik Sulz zúčastnilo plavecké soutěže v Hustopečích. Nejdříve soutěžili jednotlivci. Každý si mohl vybrat styl plavání, hlavně šlo o co nejrychlejší přeplavání bazénu. Velice pěkného času dosáhla Adéla, která se umístila na devátém místě. Potom se soutěžilo ve štafetě, kdy se měřil čas všech čtyř plavců. Závod se vydařil, všichni jsme byli spokojeni.

Hedvika Škrabalová


Vstup do fotogalerie

V úterý 29. 5. 2012 jsme s p. uč. Zabloudilovou a Vlkovou jeli do Lednice na Expedici Kvakoš. Provázely nás paní lektorky, které nás učily o zvířatech, většinou o ptácích. Říkali jsme si, kde žijí, kde hnízdí a do jakého rodu patří, a tyhle údaje jsme si zapisovali do pracovních listů. Zastavili jsme se u Zámeckého rybníku, taky jsme si popovídali o volavce, čápovi, kormoránovi i o kvakošovi. Úplně nakonec jsme se vyfotili u Minaretu a mazali jsme na autobus. Bylo to moc dobré!

Grimmová Bára, 5. ročník


Vstup do fotogalerie

Ve středu 23. května se zúčastnila děvčata 7. ročníku turnaje v přehazované. Soupeřkami byly žákyně ze ZŠ Valtická, Hraničářů a gymnázia. O akci jsme se dozvěděli den předem, tudíž nebyl čas na trénování. Přesto jsme porazili alespoň „ Hraničáře „, s gymnáziem jsme hráli 1:2, Valtická byla největším soupeřem. A kdo za nás bojoval? N. Mandíková, Š. Danihelová, M. Pluskalová, V. Hradilová, M. Drozdová, N. Rigová, L. Šulanová, V. Ligasová, Z. Skaláková. Pro družstvo nejvíce bodů nahrály Zdeňka S. a Nikola M. Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme do dalších sportovních bojů hodně úspěchů.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 24. května 2012 se žáci osmé třídy v doprovodu paní učitelky Zabloudilové zúčastnili dalšího ročníku vědomostní soutěže, věnované působení Napoleona v Evropě a v našem regionu.

Letošní ročník byl pojat jako interaktivní beseda. Besedu vedl Mgr. Svoboda. Výklad byl docela podrobný, od námořní bitvy u Trafalgaru až po porážku Napoleona u Waterloo, obohacený informacemi o pobytu francouzských armád v našem regionu v roce 1805 po úspěšné bitvě u Slavkova a následně v roce 1809, kdy tudy napoleonská vojska táhla do Ruska. Tehdy přespal Napoleon v Drnholci.

Po besedě následoval jednoduchý kvíz pro posluchače školou povinné, který se skládal ze tří otázek na prověření pozornosti posluchačů. Všichni ale zodpověděli otázky bezchybně, proto jsme obdrželi jako dárek kromě bloku a tužky i volné vstupenky na Slavnosti Mikulova, které proběhly o víkendu 25. – 27.5.2012. Následovalo krátké občerstvení a po něm prohlídka prostor zámku a exkurze k obřímu sudu v zámeckém sklepení.

Letošní ročník nebyl pro žáky tak akční jako dva předchozí, přesto si myslím, že zajímavých informací hlavně z regionální historie není nikdy dost.


  Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 25.5.2012 se v Mikulově konaly atletické závody pro žáky I.stupně ZŠ. Děti od první do páté třídy soutěžily v běhu na 50metrů, ve skoku dalekém a v hodu kriketovým míčkem.

Velice dobře se vedlo našim soutěžícím v hodu, kde Klaudie Kučerová získala 2.místo, Patrik Sláma 2.místo, Adéla Dědíková 2.místo, Dominik Sulz 2.místo a Natalia Tomolová 1.místo. Natalia Tomolová se navíc umístila ještě ve skoku dalekém na 2.místě.

Všem umístěným blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy ve sportu.

 

 

Vstup do fotogalerie

Na pátek 25.5. si měli žáci 6.A připravit reklamy na potravinový výrobek – pokud možno zdravý. Učíme se totiž o zdravém způsobu života, tudíž i zdravé výživě. Jedna skupinka – N. Molnárová, H. Ivičičová, K. Mrenicová a S. Juričková – reklamu přímo zdramatizovala. Určitě poznáte, o co šlo. Každopádně jsme se pobavili, zasmáli – jen chtít! A čas na přípravu. A „ výborná „ je v kapse!

  Kateřina Smíšková

Vstup do fotogalerie

V úterý 22.5.2012 se včeličky z 1.A třídy vydali autobusem do Mikulova, aby v rámci výuky navštívily Sv. Kopeček ve výukovém programu pro 1. třídy "Pojďte s námi na Kopeček", které pro děti pořádá Centrum ekologické výchovy v Mikulově. Ihned po příjezdu se nás s úsměvem na tváři ujala paní lektorka Eva Řezáčová a program začal hned po výstupu na Kopeček, ze kterého byl nádherný výhled nejen na Mikulov, ale vidět bylo do širokého okolí Mikulova. Přímo v terénu se děti seznámily s pojmem step a se živočichy a rostlinami, které se ve stepi objevují. Exkurze byla poučná a díky maminkám, které dozorovaly nad ratolestmi, se nikomu nic nestalo a ve zdraví jsme se vrátili domů. Děti chválím za chování v autobusu a paní Řezáčové děkuji za pěkný a poučný výklad propojený hrou. Příští rok se určitě na Pálavu ještě podíváme v programu připravovaném pro druháky.

  Bronislava Šimčíková

Vstup do fotogalerie

Den dětí se v Drnholci slavil již v neděli 27.5.2012 ve 14.00 na hřišti TJ Dynama. Tentokráte jej nezahajovali Soptíci, protože již vyrostli a na hasičský potěr si ještě pár sezón musíme počkat. Stanoviště zde opět měli myslivci, kteří obohatili své vodní soutěže o balanční překážkovou dráhu se kbelíkem. Hod šipkami našel svou oblibu i mezi dospěláky. Nejvíce obsazené stanoviště bylo opět u malování na tělo, ale nezahálelo se ani na střelbě na cíl, do krtečka nebo při skoku v pytlích nebo na stanovištích u vodních disciplín. Nejeden dospělák si vyzkoušel, zda ještě umí chodit i na chůdách. Členové modelářského klubu předvedli našim nejmenším, jaké zajímavé modely si postavili a jak je umí ovládat. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a o občerstvení se postarala teta Lada a Lenka. Oslavu obohatily stánky se sýrem a cukrovou vatou, trampolína a stánek s dřevěnými hračkami. Ještě jedna rarita byla letos k vidění. Na stanovištích v letošním roce stáli rodiče „dobrovolníci“, kteří tak přispěli ke zdárnému průběhu dětského dne. Poděkování patří hlavně drnholeckým zahrádkářům, kteří finančně zajistili průběh dětského odpoledne. Myslivcům, modelářům a rodičům, kteří se přímo oslavy účastnili. Děkujeme.

  Bronislava Šimčíková

Vstup do fotogalerie

Po celoroční práci zažili konečně členové dramatického kroužku v Jevišovce pocit úspěchu. V prvním pololetí, kdy nacvičovali vánoční hru, jim vystoupení znemožnila nemoc hlavního „herce“, takže už se jim to nacvičování a učení rolí zdálo být dlouhé. Ale přineslo své ovoce.

Nejprve v pátek vystoupili s pohádkou Ježibaby z Babína pro děti z mateřské školy a v neděli se jejich vystoupení stalo součástí oslavy Dne matek v Jevišovce. Potlesk byl zasloužený, všechno dobře dopadlo, tak jak to má v pohádce být. Všem patří velká pochvala. No a já doufám, že se příští rok najde zase alespoň hrstka odvážných a budeme v činnosti dramatického kroužku pokračovat.

  Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 11.5.2012 v 17.00 žáci první třídy přivítali ve své třídě maminky, které pozvali k posezení ke Dni matek. Přivítali je svým programem, ketrý si pečlivě nacvičovali v rámci svých vyučovacích hodin. V pátečních dopoledních hodinách svým maminkám z vlastně vyrobených pomazánek vytvořili jednohubky a nachystali třídu k odpolední oslavě. Všechny včeličky se opravdu snažily a jsem přesvědčena, že svým výkonem a dárečkem udělaly maminkám opravdu velkou radost. Posezení se neslo v přátelském duchu a celé odpoledne ratolesti své maminky obsluhovaly a nalévaly lektvary lásky, úsměvu a pohlazení. Děkuji jak dětem, tak maminkám za skvěle strávené odpoledne.

 Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

V sobotu 12. května 2012 odpoledne pořádala Základní škola a mateřská škola Drnholec první ročník zahradní slavnosti, která zahrnovala oslavu Dne matek, Den otevřených dveří a jarmark dětských výrobků .

Program měl původně proběhnout na zahradě školy, ale pro nepříznivé počasí byl na poslední chvíli přesunut do tělocvičny a do vestibulu v prvním patře. V tělocvičně se konala oslava Dne matek, program byl sestaven z vystoupení dětí mateřské školy , I. a II. stupně základní školy.

Ve vestibulu proběhl jarmark výrobků dětí, které i samy u některých stánků obsluhovaly. Prodávaly se obrázky ze špachtlí, hedvábné šátky, stojánky na tužky, bylinky v květináči a housenky bource morušového. Téměř všechno zboží ke spokojenosti prodávajících zmizelo z pultů.

Zároveň zde probíhala přehlídka vítězů dalšího ročníku pěvecké soutěže Drnholecký slavík.

Školní jídelna se na odpoledne přeměnila v bufet, kde si mohli návštěvníci i účinkující zakoupit občerstvení.

I přes nepřízeň počasí přišla spousta rodičů, příbuzných a známých podpořit svoje děti a jejich kamarády.

Děkujeme za váš zájem a těšíme se na vás při druhém ročníku zahradní slavnosti.

Soňa Zabloudilová


Vstup do fotogalerie

Po dvouleté odmlce proběhl letos opět Drnholecký slavík. Soutěžící vystupovali tentokrát napůl v utajení - v době vyučování ve 4. třídě. Před publikem složeném z některých tříd národky se snažili podat své nejlepší výkony. Tréma však u mnoha zpěváků a zpěvaček ochromila nebo aspoň rozechvěla hlas, někteří ke své smůle také nechytili dobře tóninu. A tak zvítězili ti, kteří zvítězili. V sobotu odpoledne si můžete úspěšné zpěváky poslechnout na Zahradní slavnosti. Těm méně úspěšným přejeme, aby to po prvním neúspěchu nevzdali a se zpěvem to zkoušeli i nadále.

  Tomáš Procházka

Vstup do fotogalerie

Dopravní výchova (provádí Autoškola Svoboda z Lednice - financuje BESIP) probíhá na naší škole už celou řádku let. Letos ale došlo ke změně, poprvé jsme na praktické jízdy vyjeli do Mikulova, kde je dopravní hřiště i se světelnou signalizací. Žáci si zopakovali teorii, ověřili své znalosti v testech a nasedli na kola, nebo připnuli brusle a vyrazili. Zpočátku se to trestnými body jenom hemžilo, ale ke konci už jezdili podle značek a semaforu jako zdatní účastníci silničního provozu. Kéž by tomu tak bylo i ve skutečnosti a dopravní předpisy dodržovali žáci za dohledu svých rodičů, pak by se nemohlo stát, že děti jezdí do školy na kole bez přilby, po silnici jedou tři vedle sebe...Pozor, jde tady o zdraví a životy dětí.

Na závěr obdrželi žáci páťáci řidičské průkazy pro cyklisty, čtvrťáky ještě jeden rok dopravní výchovy čeká, nejlepší byli oceněni odměnami a v 30° horku jsme se vydali na zpáteční cestu.

Dopravní výchova je zcela jistě pro život velmi důležitá.

Jitka Radkovičová


Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.