Loga Vstup do fotogalerie

Tématem projektového týdne –podzim 2009 pro šestý ročník bylo : „Poznávej kraj ve kterém žiješ“. Cílem bylo získat co nejvíce informací o regionu, ve kterém žáci žijí, dále prožitků a dovedností s tímto regionem souvisejícím.

Formou soutěživé hry zavítali žáci do čtyř obcí, kde navštívili mnoho zajímavých míst. Mohli tak porovnávat například vybavenost obcí, jejich vzhled, ukázat jak dobře znají blízké okolí svého bydliště. Seznámili se s místy nejvíce postihovanými záplavami a v bazénu získali praktické dovednosti v záchraně tonoucího a pohybu v neznámé vodě. Velmi zajímavá byla i návštěva hasičské jednotky v Drnholci.

Žáci šestého ročníku si tak v rámci projektového týdne velmi rozšířili přahled o svém regionu.

 Zdeněk Slavík

Vstup do fotogalerie

Kdo byl hodný, nezlobil,

kdo ty stromky ozdobil

v bílém zasněženém lese?

Svátky jsou - tak nedivme se.

Lišky dnes tu se zajíci

po lese se nehoní,

sedí spolu v záři svící,

i když jsou jak na trní.

Veverky-čiperky ozdobily borovice.

Hajný očím nevěří:

zvířátka si nadělují,

Vánoce jsou ve dveřích.

 Eliška Macajová

Loga Vstup do fotogalerie

Již od začátku školního roku byli žáci sedmých tříd zapojeni do projektu Zámořské objevy. Při hodinách dějepisu a zeměpisu jsme začali děti seznamovat s tématem projektu. Do projektu se časem zapojovali i vyučující dalších předmětů.

V rámci tělesné výchovy se uskutečnil pochod lužním lesem, žáci ve skupinách plnili úkoly z přírodopisu,prokazovali schopnosti orientace v terénu. Nejvíce se však těšili na bazén v Hrušovanech n. J. ,kde absolvovali, pod odborným vedením pana plavčíka,kurz záchrany tonoucího. Jako trosečníci jsme hodili láhev,se vzkazem a adresou naší školy,do řeky Dyje. Jestlipak si tento vzkaz někdy někdo přečte a odpoví nám?

Žáci vytvářeli i dílčí projekty k tématu. Navštívili okresní knihovnu,kde pro ně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách starověku i středověku, ve skupinách vyhledávali cestopisy a důležité informace o mořeplavcích. Zjistili,že dávno před Kolumbem brázdili oceán Vikingové,výbornými mořeplavci byli Řekové a Féničané. . .

V hodinách fyziky se seznamovali s použitím navigace dříve a dnes. Při hodinách výtvarné výchovy si žáci vyrobili velmi pěkné modely lodí,které ostatní mohou obdivovat na výstavce prací žáků na chodbě školy.

Zábavným se staly pro žáky hodiny pracovních činností,při kterých vyráběli ozdoby z kůže a předměty z drátků. Asi nejvíce je zaujala výroba šperků z kůže,jak je vyráběli domorodci. Závěr projektu proběhl v projektovém týdnu od 14. 12. -18. 12.

Děti pracovaly ve skupinách. Získávaly informace o životě a plavbách „svých“ mořeplavců,vyhledávaly v encyklopedii,velmi dobře zvládaly práci s internetem. Do velké nástěnné mapy světa zakreslily trasy zámořských objevů. Na plakáty vylepily obrázky fauny a flóry,zařadily je do zemí jejich původu. Vytvořily i pěkné práce z Čj,poradily si z překlady z Aj a Nj. K doplnění všech informací zhlédly film Marko Pólo. Byly na exkurzi v meteorologické stanici v Brodě n. D.

Součástí projektu bylo i prokázání manuální zručnosti,kde se mohli zapojit i žáci,kteří nebyli příliš nadšeni prací na projektu. Velmi kladně hodnotili žáci kurz na hrnčířském kruhu,kde vyráběli nádoby,které námořníci používali. Při této činnosti si děti uvědomily,že je nutné být nejen zručný,ale i trpělivý.

Projekt splnil naše cíle a očekávání. Děti dokázaly samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a tyto pak uměly použít. Žáci prokázali i zručnost a jejich výrobky jsou vystaveny na výstavce na chodbě školy.

 Marie Mančíková

Vstup do fotogalerie

Tentokrát s velkým štěstím, ale opět se našim chlapcům podařilo zvítězit v okresním kole ve florbale, které pořádala ZŠ Hraničářů v Mikulově. Po dvou vítězných zápasech s Nikolčicemi a Valticemi se našemu družstvu nevydařil zápas s Gymnáziem Velké Pavlovice, který prohrálo 2:1. V posledním zápase jsme se střetli se ZŠ Velké Pavlovice a po nejlepším výkonu dne jsme tuto školu porazili 2:0. Tímto vítězstvím jsme se stali okresními přeborníky s právem reprezentovat okres Břeclav na regionálním kole 19. 1. 2010 v Jedovnici.

Nejlepším střelcem byl s pěti brankami Jarek Spodný. Všem chlapcům děkuji za vzornou reprezentaci školy.


Stanislav Pichanič

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projekt začal v 9. třídách už v září, kdy žáci navštívili K-centrum v Břeclavi a seznámili se s problematikou lidí drogově závislých, s možnostmi jejich léčby a návratu do života. Reportáž najdete v Drbníku - září 2009.

Cílem celého projektu bylo poznání a pochopení různých handicapů – vrozené vady (fyzické i mentální), následky nemocí a úrazů, závislost na návykových látkách. Zapojení těchto lidí do pracovního procesu. Výchova k toleranci, proti xenofobii.

V prosincovém týdnu čekaly na žáky jednak různé práce teoretické – vyhledávání informací na internetu, opakování učiva o slohových stylech, příprava rozhovoru v cizím jazyce, matematické úkoly, ale také spousta činností praktických a jejich následné zpracování.

V úterý 15. 12. jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením na Zámku v Břežanech, vedoucí vychovatelka Mgr. Protivínská nás seznámila se životem klientů, provedla nás všemi částmi tohoto rozlehlého zařízení, prohlédli jsme si jídelnu, pokoje, sociální zařízení, dílny pro ruční práce – keramickou, tkalcovskou, posilovnu, dvůr se zvířaty – koně, psi, v zámecké kapli jsme zhlédli generálku na vánoční besídku, byli jsme překvapeni hereckými i hudebními výkony klientů, potom proběhlo krátké setkání, na němž žáci předali své dárečky – polštářky, které vyráběli ve volitelném předmětu práce s textilem. Naši žáci byli trošku rozpačití, ale klienti ústavu byli velmi vřelí a upřímně nadšení z dárků.

Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí se poprvé setkali s lidmi, kteří se i přes svůj handicap snaží vzdělávat a pracovat, jejich výrobky jsme byli přímo nadšeni. Obdivovali jsme útulné prostředí a mnohdy si žáci sami povzdechli: „Tohle by u nás ve škole nevydrželo, to by někdo ukradl, zničil…!“

Ve středu čekala na žáky beseda s lékařem, navštívil nás Mudr. Pavelka, dnes obvodní lékař v Drnholci, dříve lékař záchranné služby.

Ve čtvrtek proběhlo další setkání, tentokrát setkání s velitelem Městské policie v Mikulově, panem Hamerníkem.

Po každé akci následovala práce skupin žáků, zpracovávali získané informace, fotografie a vytvářeli sborníky reportáží s fotodokumentací.

V pátek byl celý projekt zakončen prezentací práce jednotlivých skupin.

 Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projektový týden osmáků je první částí dvoudílného cyklu zaměřeného na volbu povolání. V tomto týdnu navštívili žáci několik místních firem, pozjišťovali si nějaké údaje a pokusili se vypracovat reportáže zajímavé nejen slohově, ale i graficky. Na podzimní týden naváže týden jarní, kdy žáci navštíví další místní firmy a také Úřad práce v Břeclavi. Věříme, že tyto dva týdny usnadní nelehkou volbu, která žáky v příštím školním roce čeká.

 Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

V podzimní části celoškolního projektu A já na to mám se žáci páté třídy zaměřili na historii v tématu nazvaném Ze života našich předků.

Cílem bylo vzbudit zájem o minulost, rozšířit znalosti z vlastivědy, umět si dávat věci do souvislostí. Uvědomit si, že historie není neživý pojem, ale že nás neustále ovlivňuje a čerpáme z jejích odkazů. Vytvořit povědomí o minulých generacích, jejich životě a vzbudit pocit odpovědnosti za jejich odkazy.

Během podzimu se seznámili s historickými místy v Drnholci, prostřednictvím dostupné literatury, starých fotografií a internetu, zjišťovali fakta a zajímavosti, které se týkaly vývoje naší obce.

V průběhu projektového týdne se v pondělí s paní učitelkou Škrabalovou zabývali pátráním po zaniklých řemeslech, pomůckách a nástrojích, které se dnes již nepoužívají nebo se vyvíjely až do dnešní podoby.

V úterý žáci s paní učitelkou Sejkorovou navštívili kostel, kde byli seznámeni s jeho historií a také s jeho významnou součástí – varhanami. Dále pátrali po šlechtických rodech a majitelích drnholeckého panství a vše zaznamenali do časové osy.

Ve středu pod vedením paní učitelky Juřenové zpracovávali výsledky vycházky na místní hřbitov, obecní úřad, starou radnici a obřadní síň. Zajímali se, co všechno můžeme zjistit na hřbitově, co je to matrika, o historii radnice a morového sloupu. Pátrali po významných datech minulosti a jejich zaznamenání žáci doplnili vlastními kresbami.

Ve čtvrtek s paní učitelkou Stašovou bádali, jak vypadaly školy a školství od dob Jana Amose Komenského, přes vliv Marie Terezie až po nedávnou minulost. Výsledkem jsou zajímavé materiály i s obrazovou dokumentací, týkající se také historie drnholecké školy.

Náročný týden byl zakončen tradičními zpěvy a tanci z našeho regionu s paní učitelkou Bejdákovou, vařením staročeského jídla s paní učitelkou Stašovou a besedou nad kronikami, kterou zprostředkovala paní učitelka Palíková.

 Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

Na horách a bez sněhu?? I tak může být dobře...:-)


Vstup do fotogalerie

Týden před příchodem Mikuláše proběhlo v družině Čertovské rojení. Již v pondělí se po tělocvičně rozeběhlo hned několik ďáblíků. Děti se na tento týden proměnily v čerty. Čertovský týden jsme si užili vystřihováním, vymalováváním, vyráběním masek, čertů z ruliček a také si děti vyzkoušely vyrobit svoji vlastní hračku čerta, kterou si hned vyzkoušely a zasoutěžily si. Vítězem této soutěže byla Vendula Ligasová. Děti si také zopakovaly básničky a písničky, které mohly hned ve čtvrtek využít, protože je na 1. stupni navštívil nezbedný čertík a hodný Mikuláš.

 Klára Kneeová

Vstup do fotogalerie

Další úspěšné pokračování měla naše účast na okrskovém kole ve florbale pořádané ZŠ Mikulov Hraničářů. I přes oslabení družstva, způsobené chřipkou některých opor, se nám podařilo bez ztráty bodu vyhrát celý turnaj a postoupit do okresního kola, které se koná opět v Mikulově 18. prosince. Nejlepším střelcem družstva i okrskového kola byl s pěti brankami Jarek Spodný. Děkuji za vzornou reprezentaci školy a věřím v podobný výsledek i na kole okresním.

 Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Po škole se dnes pohybovalo podezřelé individuum v masce bělovousého seniora. Bylo provázeno ještě podezřelejším individuem v kukle přes obličej. Své pochybné úmysly se snažila obě individua maskovat rozdáváním sladkostí hodným dětem pod záminkou tzv. "Mikuláše". To vše se odehrálo ve čtvrté vyučovací hodině, pak jako by se po nich zem slehla...

 Tomáš Procházka

Vstup do fotogalerie

Jak to vypadá u osmáků v hodině Vv? První hodinu dokončovali žáci loutky, které se jim mimochodem docela povedly. A protože se blíží čas Vánoc, zhotovili přáíčka pro důchodce na vánoční besídku.

 Miluška Kneeová

Vstup do fotogalerie

Vánoce se blíží, a tak i školní jídelna změnila svůj vzhled...


Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.