Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí – J. Juřenová

První projektový den byl věnován poznávání historie obce Drnholec. Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Na hřbitově jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí.

Ve škole pak zjišťovali, co vše v hlavě zůstalo a své poznatky si doplnili společným čtením z nachystaných materiálů. Následovala skupinová práce – kvíz, při které si upevnili své vědomosti a seznámili se se dvěma pověstmi, které s Drnholcem souvisí. Oddechovou činností bylo kreslení nebo dokreslování historických předmětů. V závěru dne se pokusili vymyslet vlastní pověst.

Úterý – M. Bejdáková, Z. Mrenicová

1. a 2. vyučovací hodina byla věnována zpěvu a tanci lidových písní z oblasti Podluží. Píseň Dostal sem koníčka sivovraného jsme se společně naučili zpívat, poté tančit ( prvky - vrtěná, verbuňk), Vařajkový tanec – opět nácvik písně , nácvik tance ( prvky- poskoky, přídupy).

S žáky jsem byla velmi spokojena. Pracovali se zájmem a nadšením.

V úterý 3. – 5. vyučovací hodinu si děti vyzkoušely tvořivou činnost s papírem. Vyráběly ozdoby z proužků papíru. Některé výrobky byly velmi zdařilé.

Středa – K. Kneeová

Ve středu se žáci seznámili s historií školství v Drnholci. Nejdříve byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali po celý projektový den. Naším úkolem bylo vytvořit časopis na téma historie školství. První hodina proběhla vyhledáváním informací na internetu. Druhou hodinu jsme zahájili krátkým povídáním, jak takový časopis vypadá, co obsahuje a jak bude vypadat ten náš. Také jsme se seznámili s různými brožurami o naší škole a děti mohly nahlédnout do školních kronik. Žáci se do úkolu vytvořit vlastní časopis vrhli s nadšením. Téma školství je nadchlo a pracovali velmi aktivně. S průběhem projektového dne i s přístupem dětí k zadané práci jsem byla spokojena.

Čtvrtek – H.Škrabalová

Čtvrtý den projektového týdne jsme zahájili ve školním „minimuzeu“. Zde jsme si povídali o životě našich babiček a dědečků, prohlíželi a obdivovali různé exponáty. Na výstavce jsme si připomněli některá řemesla – řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košikářství a další. Žáci pak některé exponáty malovali a k vytvořeným dílům vymýšleli krátká povídání. Své znalosti si ověřili na různých křížovkách, doplňovačkách či rébusech. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dnešními. Zkoušeli se dopátrat toho, co dělal takový erteplář, čamrdář, talafous, pohodný a další. Závěr dne patřil paní Janě Palíkové, místní kronikářce, která dětem poutavě vyprávěla o práci kronikáře a o významu kronik, ze své práce přinesla i několik ukázek. Žáci pracovali s nadšením, samostatně, bylo vidět, že je práce baví. Někteří by mohli být méně hluční. Jejich práci chválím.

Pátek – B. Šimčíková

Poslední projektový den se nesl v duchu Vánoc. Den začínal prezentací o vánočních zvycích, symbolech, o Betlému, narození Ježíše, ale také o tom, proč máme jehličnatý strom, co je jmelí, proč máme na večeři kapra a také o dalších pokrmech, které se objevují na štědrovečerním stole a samozřejmě také o dárcích a o jejich nadělování. Poté žáci vytvořili čtyři skupiny a kouzlo vánočního času hledali v křížovce. Po vyluštění vánoční křížovky nastal čas, ke zhotovení lodičky ze skořápek z ořechů, které jsme si po skupinách pouštěli po vodě. Každý napjatě sledoval, kam se v příštím roce dostane a zda zůstane s kamarádem. Také jablko si zkusili rozkrojit. Vánoční bingo, kterým zjišťovali, jak a čím vyplňují dny vánočního klidu další skupiny dětí, hráli třetí vyučující hodinu. Zjistili jsme, že nejčastěji provozovaným vánočním zvykem je krájení jablíčka, smažený kapr ke štědrovečerní večeři a dárky rozdávají ve všech dotázaných rodinách. Vánoční zvyky však dodržuje stále méně rodin. Čtvrtou vyučovací hodinu zpracovávaly skupiny vše zajímavé o tradicích a symbolech Vánoc na balicí papír a každá skupina předvedla svou prezentaci před spolužáky. Poslední vyučovací hodinu projektového dne a týdne jsme prověřili nabyté vědomosti závěrečným testem. Ve třídě vládla pohoda, dobrá nálada, žáci pracovali s nadšením a iniciativně se zapojovali do všech připravených aktivit.  

Jana Juřenová 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Projekt „Já na to mám“ na naší škole, s tematickým okruhem pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2013, proběhl vzhledem ke struktuře bydliště žáků 6. ročníku ve třech obcích, a to v Novosedlech, Jevišovce a Drnholci. Žáci tedy měli na zpracování úkolů a přípravu hry a prezentace své obce pouze den. Využili ho ke shánění informací o své obci a přípravu trasy a organizaci stěžejní hry. Nutno však podotknout, že úsilí nebylo u všech žáků stejné, což se objevovalo v každodenním hodnocení činnosti.

Úterý, středa a čtvrtek byly ve znamení návštěv obou obcí, kde se uskutečnilo tzv. hledání pokladu a prezentace dané obce domácími žáky.

V pátek pak proběhlo celkové hodnocení projektového týdne, plnění úkolů, úroveň výstupu a chování žáků.

Zvítězili žáci zastupující obec Novosedly. Své vítězství si zajistili hlavně v první polovině týdne lepším přístupem k plnění úkolů, takže se mocně finišujícím dalším družstvům nepodařilo ztrátu vymazat.  

Zdeněk Slavík 

 

Loga Vstup do fotogalerie

  Projektový týden „ZÁMOŘSKÉ OBJEVY“ byl věnován zámořským objevitelům, kterými byli Vikingové, M. Polo, F. Magalhaes a K. Kolumbus. Začal vytvořením skupinek a celodenním neoblíbeným vyplňováním pracovních listů z matematiky, angličtiny, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu a češtiny. V úterý žáci navštívili Městskou knihovnu Břeclav, kde jim paní lektorka popsala historii zámořských objevů. Žáci pečlivě poslouchali, dopisovali odpovědi na otázky, vyplňovali pracovní listy a odcházeli s bohatými znalostmi do školy, kde si je ještě jednou vyzkoušela paní učitelka. Na středu se spousta žáků těšila, neboť pracovali s keramickou hlínou (výroba misky) a tvořili modely zámořských lodí (typy drakar, koga, karak a karavela). Vyvrcholení projektového týdne nastalo v pátek, kdy žáci "dolaďovali" pracovní listy, hráli zeměpisné pexeso, skládali puzzle s tématem zámořských objevů, soutěžili v tělocvičně ve stavbě nejvyššího stěžně, v hodu zlata na palubu, v boji s domorodci, v plavbě přes tělocvičný oceán, v nakládání zboží na loď a v běhu přes neprostupný terén. Poté v učebně prezentovali celotýdenní práci své skupinky. Některé skupinky byly vynikající, jiné v prezentaci pokulhávaly, ale věřím, že v dalším projektovém týdnu na jaře to bude zase o něco lepší. Všechny žáky chválím za jejich snahu a poctivou práci. Z hodnocení žáků lze vyčíst, že je práce na projektu bavila (nejvíce výtvarné práce a soutěžení v tělocvičně) a totéž mohu říct i já - garant tohoto projektu.

Hana Vlková 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 proběhl první projektový týden k volbě povolání. Žáci pracovali ve skupinkách po čtyřech. V rámci exkurzí navštívili AP Maschinenbau (chlapci), Květinový krám (dívky), Dům barev Hrušovany, Drnholeckou strojírnu, MŠ Drnholec, Nové vinařství. Na exkurzích se kromě nahlédnutí do života pracujících se žáci učili ptát se na podstatné (občas i nepodstatné) věci.

Exkurze probíhaly v pondělí (Drnholec), v úterý (Drnholec) a ve středu (Hrušovany nad Jevišovkou).

Jako v předešlých letech i letos zpracovávali své dojmy z exkurzí v reportážích na základě pracovních listů vyplňovaných v průběhu exkurzí.

Ve čtvrtek a pátek si žáci vytvářeli o uplynulém týdnu počítačové prezentace. V pátek v prvních hodinách si žáci chystali prezentaci práce skupin. Rozdělili si role (moderátor, hodnotitel projektového týdne a práce skupiny, čtení ukázkové reportáže). Ve slavnostně připravené místnosti (hudebně) žáci na mikrofon promlouvali k ostatním žákům o výsledcích své práce. Mohli mít připraveno i něco navíc, a tak jsme luštili dvě křížovky, jednu osmisměrku a skládali jedno puzzle. Žáci se učili kultivovat svůj projev, překonávat trému při veřejném vystoupení a někteří dokonce i zaujmout posluchače. Jejich projev jsme zaznamenali videokamerou a v hodině slohu si pustili sestřih žákovských projevů.

Závěrečné prezentace organizujeme záměrně co nejslavnostněji, aby svou práci žáci jen tak nesmetli nemastným neslaným projevem pod stůl. Jedna skupina letos téměř selhala, los dal nešťastně dohromady skupinu lidí. Dvě skupiny naopak příjemně překvapily.

Práce žáků si vyhodnotila a oznámkovala kompletně paní učitelka Kateřina Smíšková a známku předala vyučující do předmětu Člověk a svět práce.

 Tomáš Procházka

 

Loga Vstup do fotogalerie

 Žijí mezi námi – lidé handicapovaní, lidé, kteří se narodili různě fyzicky či mentálně postižení, lidé, kterým zdraví vzala nemoc nebo úraz, lidé, kteří se o zdraví připravili sami svým špatným životním stylem. Umíme s nimi žít my?

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem takových lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Naučit vidět tyto lidi takové, jací jsou, a naučit je pomáhat jim.

V pondělí žáci začali teoretickou část projektu, ta byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o druzích handicapů, o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, připravovali si anketu pro občany, v úvaze se začali zamýšlet nad daným tématem. Součástí byla i práce v angličtině – vyhledání slovní zásoby a příprava rozhovoru na téma přivolání lékařské pomoci.

V úterý a ve středu čekala žáky praktická část projektu. Prvním cílem se stalo nízkoprahové zařízení K-centrum v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi chodci na pěší zóně v Břeclavi. Návštěva tohoto zařízení byla zajímavá. Následující den jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání, všichni se chovali pěkně a určitě to byl nejsilnější zážitek a prožitek tohoto projektu. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva. Navštívili jsme i Městskou policii v Mikulově, poznali jsme kamerový systém, na přednášce a besedě se žáci seznámili s problémy života dospívající mládeže, s jejich právy i povinnostmi, velitel MP se dotkl i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní a pomůcek.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Ne všichni žáci se zapojili do práce, v přístupu i ve výsledcích byly velké rozdíly. Mnohým žákům chybělo jakékoliv nadšení, touha poznávat a vyniknout. Stačí šedivý průměr. Jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje některých žáků, což bylo cílem.

Jitka Radkovičová 

 

Vstup do fotogalerie

 V pátek se třída 7. A vydala na poslední výukový program s Centrem ekologické výuky Pálava. Program se nazýval Rozkvetlou Pálavou (kvetla jen jedna rostlina chrastavec Kitaibelův - na fotce žlutě kvetoucí) a odehrával se v NPR Děvín. Trasa vedla z Klentnice kolem Kotle, přes Soutěsku až na Děvín, kde žáci vyplňovali pracovní list, pak následoval "let" z kopce do Pavlova a jízda do Mikulova, kde žáky čekal vytoužený rozchod a pak se už jen cestovalo autobusem do Drnholce. Vidět jsme mohli všechny barvy podzimu, které si jen dokážete představit, mlhu i slunce. Toto vše v kombinaci s šikovnými sedmáky udělalo z této exkurze velmi krásný podzimní zážitek. Projít si podzimní Pálavu můžu jen doporučit. 

Hana Vlková 

Vstup do fotogalerie

 Také druháci nepromarnili příležitost zúčastnit se jednoho z posledních programů pořádaných CEV v Mikulově.

Ve čtvrtek 24.10. jsme se za deštivého počasí vydali objevovat barvy podzimu. Naneštěstí lilo jako z konve, a tak jsme se museli „spokojit“ s výukou v učebně. Výuka byla ovšem tak přínosná a zajímavá, že nám to vůbec nevadilo. Naopak – dozvěděli jsme se mnohé o lesních živočiších a rostlinách, měli jsme možnost prohlédnout si zvířata, sice ne živá, ale vypreparovaná, která bychom ve škole jen stěží poznávali.

Martina Bejdáková 

 

Vstup do fotogalerie

 I letošní žáci 6. ročníku jeli na zajímavou exkurzi do muzea v Dolních Věstonicích. Cílem naší cesty se Dolní Věstonice nestaly náhodou – probíráme totiž v dějepise pravěk a ve Věstonicích je jedno z nejstarších nalezišť ze starší doby kamenné.

Nejznámějším nálezem je samozřejmě Věstonická venuše. Tuto sošku ženy ze starší doby kamenné si děti zkusily vymodelovat z hlíny. Žáci také vyplňovali pracovní sešity a údaje hledali ve vitrínách v expozici. Zajímavým způsobem se tak dozvěděli něco navíc.

Po dvou hodinách jsme muzeum opouštěli s pocitem zajímavě stráveného dopoledne, které doplnilo informace načerpané z učebnice. Žáci se chovali ukázněně a exkurze se jim líbila.

 Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

 Ve čtvrtek 17. října jsme jeli na výlet na Pálavu autobusem. Ráno svítilo sluníčko a my jsme přišli až na náměstí a tam za námi přišla paní Řezáčová. Ta nás odvedla až na úpatí kopce k lesu. Cestou jsme viděli Kozí hrádek. Potom jsme došli na hezké místo u lesa a tam hráli hry. Rozdělili jsme se do skupin a hledali jsme listy ze stromů a keřů, které jsme měli předložené. Také jsme hledali různé plody a stavěli jsme obrázky z přírodnin. Nakonec jsme hledali papíry a dělali jsme to, co tam bylo napsané. Nakonec jsme šli k autobusu a cestou jsme si koupili každý něco na jídlo. Nasedli jsme na autobus a jeli jsme domů. Výlet se mi líbil.

                                    

  Barbora Fibigerová - žákyně 3.A

Ve čtvrtek 17. října jsem vstala z postele a těšila jsem se do školy. Nasnídala jsem se, vyčistila si zuby a někdo zaklepal na dveře. Byla to Alisska se Sárou, a tak jsme šly na autobus. Tam nás čekala paní učitelka. Po pěti minutách mi byla zima, tak jsem si ještě skočila pro bundu a bylo to hned lepší. Když přijel autobus, nastoupili jsme a jeli do Mikulova. Vystoupili jsme na kopečku a šli jsme na náměstí. Tam jsme se nasvačili a čekali jsme na paní Řezáčovou. Za chvíli přišla a šli jsme na Pálavu. Zastavili jsme a vyjmenovala 3 kopce a šli jsme dál.  Pak jsme si ukazovali, jak se liší od sebe listy. Potom nám dala paní Řezáčová pracovní listy a měli jsme najít různé barvy listů podle předlohy. Na dalším papíře jsme hledali plody. Potom jsme šli k lomu, kde jsme si postavili obrázky z barevných plodů a listů. Po skupinách jsme šli na poslední úkol za paní Řezáčovou. Na konci trasy na nás bafla. Nakonec jsme šli na náměstí. Mamka mi koupila pizzu a fruko. Děcka odjeli do Drnholce a já s mamkou jsem šla k babičce.                            

  Nela Kuchyňková - žákyně 3. A

 

Vstup do fotogalerie

V rámci sportovce roku proběhl v úterý 22. 10. 2013 turnaj žáků 8. a 9. tříd v sálové kopané. Tři přihlášená družstva svedla velmi vyrovnané boje, po kterých se stalo vítězem družstvo 8.A ve složení Plachý, Marek M., Šenk, Záhorszký, Křižan, Novosad, Bošiak.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek se družstvo našich žáků zúčastnilo 1. kola Coca Cola Cupu, které pořádala ZŠ Božice. Při účasti ZŠ Hevlín, ZŠ Mikulov Hraničářů a domácích rozhodl již náš první zápas proti ZŠ Miklulov Hraničářů, který jsme smolně prohráli 1:2. Naše dvě další výhry stačily jen na konečné 2. místo. Žáci předvedli kvalitní zodpovědný výkon. Nejlepším hráčem turnaje byla Zdeňka Skaláková.  

 Stanislav Pichanič

 

 
Vstup do fotogalerie

Celorepubliková sbírka pro zrakově postižené proběhla i v Drnholci. Patronem byli třeťáci. Mrkněte, jak se jim dařilo při sbírce. Vystřídali se téměř všichni. Někteří chodili ve škole, někteří dopoledne v obci a našli se i dvojice, které za doprovodu svých maminek obešly Drnholec i v odpoledních hodinách. Za garanta sbírky děkuji nejen dětem a rodičům, ale hlavně všem, kteří přispěli.      

 Bronislava Šimčíková

 

 
Vstup do fotogalerie

V úterý 15. října navštívili prvňáci Centrum ekologické výchovy v Mikulově, kde se učili třídit odpad. Výuka se líbila, pozornost a chování dětí výborná.

  Hedvika Škrabalová

 

 
Vstup do fotogalerie

17. října jeli žáci sedmých tříd a někteří žáci osmé třídy na dvě exkurze. Měli jsme objednaný autobus, proto byla cesta velmi příjemná. Prvně jsme jeli do Mikulčic. Nejdříve jsme si prohlédli první místnost, kde byly velmi zajímavé věci. Třeba veliká loď dlabanka. Byla vydlabaná z jednoho kusu dřeva. Potom nám paní průvodkyně pověděla u veliké mapy pár věcí a šli jsme do jiné budovy. Tam byly kostry ještě v zemi. Nejdříve nám paní průvodkyně něco řekla a potom nám pustila program na promítacím plátnu. Po skončení jsme se rozloučili,nasedli do autobusu a jeli na druhou exkurzi na Pohansko. Bohužel jsme museli jít pěšky (náš autobus neprojel pod mostem). Před námi jsme viděli zajímavou budovu. Uvnitř to bylo narychlo, protože jsme měli málo času. Ve vitrýnách byly šperky, nástroje, ale i kostry lidí a dokonce i kostra koně. Při odchodu jsme se podívali na polozemnici a v dešti jsme mířili zpět k našemu autobusu. Byly to pěkné exkurze a cesta autobusem byla zábavná (hodně jsme se nasmáli). Moc se nám to líbilo.  

Katka Supová, 7. B 

Vstup do fotogalerie

V sobotu 12.10.2013 za výborného počasí proběhla na letišti místních modelářů drakiáda. Na čtyřicet draků různých rozměrů a motivů se vzneslo nad modely letadel, které pak létaly výše a i s akrobatickými prvky. Nejvíce se dětem, ale i dospělákům líbila honička pěti letadýlek, které měly za úkol setnout vlající stuhu kterémukoliv letadélku v povětří. Každý účastník obdržel sladkou odměnu a ti nejlepší si dokonce odnesli i odměnu věcnou. Děkujeme modelářům a všem účastníkům za krásné sobotní odpoledne.

Bronislava Šimčíková

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.